Bergens Tidende

Det­te er medi­sin mot en­som­het

Det er vente­lis­ter til dug­nads­gjen­ger i fjel­le­ne og tur­om­rå­de­ne rundt Ber­gen. Chris­ti­an Rie­ber (95) vet hvor­for.

- AR­NE EDVARDSEN ar­ne.edvardsen@bt.no foto AR­NE EDVARDSEN

– Vi menn har en lei tendens til å iso­le­re oss når vi blir eld­re. Da­mer er mye mer so­sia­le og kom­mer seg ut. Dug­nads­gjen­ger i fjel­le­ne rundt Ber­gen er gull verdt. Ved å mø­tes på den­ne må­ten unn­går vi å bli sit­ten­de hjem­me, pes­si­mis­tis­ke og de­pri­mer­te, sier Rie­ber.

Kol­beinsvar­den

Mer enn 30 gren­da­bygg og ga­pa­hu­ker er de sis­te åre­ne reist i tur­om­rå­der i Ber­gen og om­egn. Tors­dag ble et nytt bygg inn­viet i Al­vø­en­sko­gen. And­re bygg er satt opp på Helle­grind (Øy­jor­den), Lit­le­grind og Valle­bu (beg­ge Smøråsfjel­let). På Askøys høy­es­te fjell, Kol­beinsvar­den, skal grin­da­bygg stå klart før jul.

– En­kel­te dug­nads­grup­per har

blitt så sto­re at vi har opp­ret­tet nye. Noen ste­der er det vente­lis­ter. Jeg tror vi tel­ler 12 dug­nads­gjen­ger og mer enn 200 menn ak­ku­rat nå, sier Rie­ber.

95 år gam­mel er han fort­satt en ak­tiv del­ta­ker og iv­rig tals­mann for dug­nads­ar­bei­de­ne.

– Ka­me­rat­ska­pet som ut­vik­les i dis­se gjen­ge­ne er fan­tas­tisk bra. Selv om det reg­ner når vi er ute, så er smi­let og de gode re­plik­ke­ne all­tid på plass.

Kjen­ner på vond­ter

– Når man blir pen­sjo­nist kan det være at man be­gyn­ner da­gen med å kjen­ne på noen vond­ter, men når man har vært ute i na­tu­ren og sa­get og brukt krop­pen litt, så fø­ler man seg fin. Det­te er medi­sin for menn i en ut­satt al­der, sier Rie­ber.

Som re­pre­sen­tant for GC Rie­ber Fon­de­ne har han vært ute og be­fart alle om­rå­de­ne der det dri­ves ut­vik­ling av tur­om­rå­der.

– Vi de­ler år­lig ut 12–15 mil­lio­ner kro­ner til man­ge ulike for­mål. Det som går til ga­pa­hu­ker og hyt­ter er små­pen­ger i for­hold til hva man får igjen av gle­de og triv­sel blant bru­ke­re. Her er det jo dug­na­den som er den størs­te inn­sat­sen, sier Rie­ber.

Askøy på langs

Jan Sol­li, gam­mel stor­lø­per i Askøy O-lag, er den som sty­rer dug­nads­gjen­gen på Kol­beinsvar­den.

– Dug­nads­gjen­gen har lagt ned en fan­tas­tisk inn­sats over man­ge år. Det hele be­gyn­te da vi ar­ran­ger­te Askøy på langs førs­te gang i 2013. Den 40 kilo­me­ter lan­ge løy­pen var man­ge ste­der så bløt og gjør­me­te at vi måt­te leg­ge ned klop­per og tre­bro­er, sier Sol­li.

Hver tirs­dag mel­lom kl. 10 og 14 mø­tes dug­nads­gjen­gen som for ti­den be­står av 16 per­soner.

– Jeg har ik­ke over­sikt over hvor man­ge kilo­me­ter med klop­per vi har lagt ned, men det be­gyn­ner å bli en so­lid løy­pe. Etter hvert har også øns­ket om noen raste­plas­ser på sti­en duk­ket opp, sier Sol­li.

På nord­si­den av Kol­beinsvar­den er grin­da­byg­get i ferd med å bli reist. Bygge­set­tet er kon­stru­ert av bygg­mes­ter Ola Tor­mod Prest­tun i Skog­sel­ska­pet på Fløy­en.

Frak­tet med he­li­kop­ter

– Han er med oss for å se til at alt blir fag­mes­sig ut­ført. Sli­ke bygg er det mer enn 3000 år lan­ge tra­di­sjo­ner for, sier Sol­li.

Ma­te­ria­le­ne ble frak­tet til Kol­beinsvar­den med he­li­kop­ter. Ta­ket er kom­met på plass da­gen BT tref­fer dug­nads­gjen­gen. Det skal dek­kes med dråpe­ski­fer.

– Vi be­gyn­te å plan­leg­ge byg­get for to-tre år si­den. Både kom­mu­nen og grunn­ei­ere var vel­vil­li­ge. De­ret­ter søk­te vi Rie­ber Fon­de­ne og noen lo­ka­le næ­rings­ak­tø­rer om støt­te, sier Sol­li.

Han er sik­ker på at gren­da­byg­get blir en at­trak­sjon man­ge vil gle­de seg over når de be­sø­ker «Askøy-top­pen» og vil ta seg en pust i bak­ken.

 ??  ?? Her byg­ges gren­da­bygg på top­pen av Kol­beinsvar­den på Askøy. Dug­nads­sjef Jan Sol­li sam­men med Lau­ritz Sætre (bak til venst­re) og Ola Tor­mod Prest­tun, som er bygg­mes­ter i Skog­sel­ska­pet.
Her byg­ges gren­da­bygg på top­pen av Kol­beinsvar­den på Askøy. Dug­nads­sjef Jan Sol­li sam­men med Lau­ritz Sætre (bak til venst­re) og Ola Tor­mod Prest­tun, som er bygg­mes­ter i Skog­sel­ska­pet.
 ??  ??
 ?? ARKIVFOTO: MA­RI­TA AAREKOL ?? – Dug­nad i fjel­le­ne er medi­sin for oss ald­ren­de menn, sier Chris­ti­an Rie­ber (95).
ARKIVFOTO: MA­RI­TA AAREKOL – Dug­nad i fjel­le­ne er medi­sin for oss ald­ren­de menn, sier Chris­ti­an Rie­ber (95).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway