Bergens Tidende

Sval­bard - en ekso­tisk opp­le­vel­se!

-

Un­der po­lar­him­me­len, midt mel­lom Nord­po­len og fast­lands-Nor­ge, lig­ger øy­ri­ket Sval­bard – Det mest ekso­tis­ke ste­det du fin­ner i Nor­ge. De 63 000 km² med vill­mark, fjor­der, ark­tisk ør­ken og is­bre­er er et vilt og vak­kert reise­mål. Her får du na­tur­opp­le­vel­ser av de sjeld­ne, res­tau­ran­ter i ver­dens­klas­se og ut­fluk­ter som til­freds­stil­ler både ”adre­na­l­in­junkies” og de som øns­ker det litt mer ro­lig. I novem­ber har det så smått be­gynt å kom­me litt snø på fjell­top­pe­ne, og man mer­ker at so­la er i ferd med å syn­ke sta­dig nær­me­re ho­ri­son­ten ved at da­ge­ne blir kor­te­re og kor­te­re. Ve­ge­ta­sjo­nen som i som­mer har vært irr­grønn, har nå fått mer og mer høst­li­ge far­ger, og i skin­net fra det som er igjen av so­la, glit­rer fjel­le­ne som gull. Sval­bard er et sted som må opp­le­ves og vi gle­der oss over å kun­ne øns­ke vel­kom­men til en spen­nen­de rei­se til nord!

For mer info se bt.no/for­del un­der rei­se el­ler kon­takt Unik tra­vel på tlf 38 12 03 20 el­ler E-post: rei­se@unik­tra­vel.no

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway