Po­li­ti­et hen­la nes­ten 2000 gam­le sa­ker. En av dem gjaldt en av Nor­ges størs­te kon­kurs­gjen­gan­ge­re.

5500 SA­KER PÅ VENT // Da He­idrun-grün­de­ren først ble an­meldt, la po­li­ti­et bort sa­ken uten å gjø­re et enes­te av­hør.

Bergens Tidende - - FORSIDE - LARS KVAMME lars.kvamme@bt.no GERHARD FLAA­TEN ADRIAN BRUDVIK AN­DERS GRIMSRUD ERIK­SEN foto EIRIK BREK­KE

Ved inn­gan­gen til 2018 had­de nes­ten 5500 sa­ker ved Vest po­liti­dis­trikt lig­get på vent i mer enn tre må­ne­der. Lite el­ler in­gen­ting var gjort med dem. Mer enn 1200 had­de lig­get i over ett år.

En av sa­ke­ne i hau­gen gjaldt He­idrun-grün­de­ren Kje­til Ras­mus­sen og hans for­ret­nings­drift, som BT/E24 for­tal­te om i hel­gen.

Hen­lagt uten etterforsk­ning Ras­mus­sen var an­meldt av bo­sty­re­ren i en av He­idrun­kon­kur­se­ne, som men­te at ikke alt had­de gått et­ter bo­ken i sel­ska­pet der Ras­mus­sen had­de vært styre­le­der og dag­lig le­der.

Men for­hol­de­ne bo­sty­re­ren vil­le ha un­der­søkt ble ald­ri grans­ket. Sa­ken ble hen­lagt.

– Bak­grun­nen var mang­len­de saks­be­hand­lings­ka­pa­si­tet i po­liti­dis­trik­tet, og ved sek­sjon for etterforsk­ning av øko­no­mi, mil­jø og a-krim spe­si­elt, skri­ver po­liti­ad­vo­kat An­ders Hoff i en e-post til BT/E24.

Det var han som an­be­fal­te å hen­leg­ge, høs­ten 2018.

– Det er ikke fore­tatt av­hør i sa­ken, el­ler el­lers gjort etter­forsk­nings­skritt av sær­lig be­tyd­ning, skri­ver Hoff.

Åp­net for fle­re hen­leg­gel­ser Vest po­liti­dis­trikt var i den­ne pe­rio­den i full gang med en om­or­ga­ni­se­ring – blant an­net av hvor­dan øko­no­misk kri­mi­na­li­tet skul­le etter­fors­kes. Men de had­de et stort pro­blem: Hau­gen med tu­sen­vis av gam­le sa­ker.

De had­de ver­ken et­ter­fors­ke­re el­ler po­liti­ad­vo­ka­ter nok til å kom­me gjen­nom bun­ken.

Til slutt tok po­liti­mes­te­ren grep, et­ter på­trykk fra stats­ad­vo­ka­ten. En egen grup­pe et­ter­fors­ke­re og ju­ris­ter fikk i oppgave å gå igjen­nom og ryd­de – en­ten ved å opp­kla­re sa­ke­ne, el­ler ved å hen­leg­ge.

1. juni 2018 åp­net stats­ad­vo­ka­ten også for at det i et halvt år frem­over skul­le bli let­te­re å hen­leg­ge sa­ker enn det van­lig­vis er.

Lå på øko-av­snit­tet

Ved øko­nomi­av­snit­tet var si­tua­sjo­nen spe­si­elt ille. Mens rydde­ar­bei­det i det mes­te av po­liti­dis­trik­tet først og fremst hand­let om mind­re sa­ker, lå det hos øko-fol­ke­ne også sto­re og al­vor­li­ge saks­kom­plek­ser og sam­let støv.

De gjor­de en egen gjen­nom­gang, med bi­stand fra Øko­krim.

– På vårt felt gikk man litt kraf­ti­ge­re til verks, sier Syl­via Mykle­bust, som er sek­sjons­le­der for på­ta­le i avdelingen for or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet, øko­no­mi- og miljø­sa­ker.

De had­de slitt sær­lig med man­gel på po­liti­ju­ris­ter som kun­ne hånd­te­re

po­liti­ad­vo­kat An­ders Hoff

mus­sen og Dag Fro­de Her­fin­dal.

Kje­til Ras­mus­sen var an­meldt for blant an­net bo­for­rin­gel­se av ad­vo­kat Alf-Erik Jentoft, som var bo­sty­rer et­ter en av He­idrun­kon­kur­se­ne.

Ras­mus­sen er en av dem som kan knyt­tes til flest sel­ska­per som har gått kon­kurs her i lan­det de sis­te åre­ne.

Nå er Ras­mus­sen og Her­fin­dal beg­ge ilagt kon­kurs­ka­ran­te­ne.

Ras­mus­sen og Her­fin­dal har av­vist på­stan­de­ne som kom frem i BT-sa­ken, og me­ner de ikke har be­gått straff­ba­re for­hold.

– Det har ald­ri vært noen bak­tan­ke om å svind­le noen, ut­tal­te Her­fin­dal til BT/E24.

An­mel­del­sen mot Ras­mus­sen fra ad­vo­kat Jentoft fikk in­gen kon­se­kven­ser.

Høs­ten 2018 ble sa­ken hen­lagt av stats­ad­vo­ka­ten, et snaut år et­ter at po­li­ti­et først fikk den på sitt bord, med hen­vis­ning til «mang­len­de saks­be­hand­lings­ka­pa­si­tet».

– Det­te inn­går i den ak­sjo­nen som ble gjen­nom­ført i po­liti­dis­trik­tet for å til­stre­be kon­troll på re­stan­se­ne, skri­ver stats­ad­vo­kat Eirik Stolt-Nielsen i en e-post til BT.

«Man­gel­full kva­li­tet» in­ter­ne rydde­pro­sess. De tal­le­ne har de ikke klart å frem­brin­ge.

– Det er vans­ke­lig å hen­te ut tal­le­ne, men det er snakk om en god del sa­ker, sier Mykle­bust.

Hun un­der­stre­ker at det var helt nød­ven­dig for dem å kvit­te seg med en del av sa­ke­ne som bare had­de blitt lig­gen­de.

– Vi vil­le ald­ri klart å kom­me oss oven­på hvis ikke vi had­de gjort det, sier hun.

Selv om an­mel­del­sen mot Kje­til Ras­mus­sen ble hen­lagt, var ikke po­li­ti­et fer­di­ge med ham og He­idrun-kom­plek­set.

Det skul­le kom­me fle­re an­mel­del­ser både mot Ras­mus­sen og hans for­ret­nings­part­ner Dag Fro­de Her­fin­dal, fra bo­sty­re­re i and­re kon­kur­ser. Fore­lø­pig har po­li­ti­et ikke kon­klu­dert i dis­se sa­ke­ne.

– Po­li­ti­et hol­der på å gjen­nom­gå an­mel­del­se­ne fra bo­sty­rer­ne og vi er i en fase hvor vi inn­hen­ter sup­ple­ren­de do­ku­men­ta­sjon for å få be­lyst sa­ke­ne yt­ter­li­ge­re, skri­ver po­liti­ad­vo­kat An­ja Mat­hie­sen i en e-post til BT.

Bur­de vært etter­fors­ket bed­re

FOTO: EIRIK BREK­KE

Ved inn­gan­gen til 2018 had­de nes­ten 5500 sa­ker ved Vest po­liti­dis­trikt lig­get på vent i mer enn tre må­ne­der. En opp­ryd­ning ble iverk­satt. Syl­via Mykle­bust er sek­sjons­le­der for po­liti­ju­ris­ter som job­ber med øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Hun be­kref­ter at også mer al­vor­li­ge sa­ker in­nen sam­me felt ble hen­lagt i den­ne rydde­ak­sjo­nen.

Sek­sjons­le­der Syl­via Mykle­bust i Vest po­liti­dis­trikt be­kref­ter at også mer al­vor­li­ge sa­ker ble hen­lagt. Hun me­ner opp­ryd­nin­gen var helt nød­ven­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.