Jón Gud­ni Fjólu­son (31)

Bergens Tidende - - UTLAND -

PO­SI­SJON: Midt­stop­per.

OVER­GANG: Gra­tis. Sis­te kon­trakt var i Kras­no­dar, Russ­land, til som­mer­en 2020.

KON­TRAKT: Ut 2020.

Pa­mers dom: HHHHHH

En klasse­stop­per som al­le­re­de har bi­dratt til å heve kva­li­te­ten på Branns for­svars­spill. God of­fen­sivt, tøff i du­el­le­ne og re­la­tivt stor fart. Den enes­te ha­ken er at han bare er knyt­tet til Brann ut året. Ven­stre­beint lands­lags­spil­ler som har man­ge av de sam­me egen­ska­pe­ne som Ve­gard For­ren – men Fjólu­son er i bed­re fy­sisk for­fat­ning – og noe yng­re.

Huse­klepps dom: HHHHHH

Det­te ser ut som en vel­dig ha­bil, ru­ti­nert og so­lid stop­per. Det er en sjef bak der. Det ser vel­dig spen­nen­de ut, men det er en usik­ker­het med at han bare er sig­nert for et halvt år. Brann har nok en plan og en mu­lig­het for å få ham vi­de­re. For Ole Mar­tin Kol­sko­gen (19) er det­te også en vel­dig god match, Fjólu­son oser auto­ri­tet. Kva­li­te­ten hans til­sva­rer fem hjer­ter, men når han bare er sig­nert for et halvt år, blir det en fi­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.