Po­si­ti­ve tes­ter gir vi­ru­skaos

Bergens Tidende - - SPORT -

Den ne­der­lands­ke stjerne­syk­lis­ten Ste­ven Kruij­swijk har av­gitt en po­si­tiv vi­rus­test og må stå av Giro d'Ita­lia. Mitch­el­ton-Scott trek­ker hele la­get. Sam­men­lagt­kan­di­da­ten Kruij­swijk syk­ler for det ne­der­lands­ke Jum­bo-Vis­ma-la­get, der han blant an­net er lag­ka­me­rat med nors­ke To­bias Foss. Foss er også del av Giro d'Ita­lia-trop­pen.

Tirs­dag mel­der la­get i so­sia­le medi­er at Kruij­swijk tes­tet po­si­tivt på ko­rona­vi­ru­set da samt­li­ge var gjen­nom en ob­li­ga­to­risk medi­sinsk sjekk på hvile­da­gen man­dag.

Der­med er den klatre­ster­ke ne­der­len­de­ren fer­dig i årets Giro. Kruij­swijk lå på 11.-plass sam­men­lagt foran tirs­da­gens etap­pe, kun ett mi­nutt og 24 se­kun­der bak le­den­de João Al­mei­da. Sjan­se­ne for en plas­se­ring helt i top­pen var så­le­des me­get gode.

Ny­he­ten om den po­si­ti­ve vi­rus­tes­ten kom­mer i en se­song der Kruij­swijk har hatt fle­re tun­ge ned­tu­rer. Del­ta­kel­sen i Tour de Fran­ce røk da han vel­tet stygt un­der Cri­té­ri­um du Daup­hi­né i for­kant av det pre­sti­sje­tun­ge rit­tet i Frank­ri­ke

«Kruij­swijk har in­gen smer­ter el­ler sym­pto­mer, og han var svært mo­ti­vert til å vin­ne Giro d'Ita­lia», he­ter det i en ut­ta­lel­se fra Jum­bo-Vis­ma.

– Inn­ad i la­get gjør vi man­ge til­tak for å unn­gå smit­te. Og jeg fø­ler meg frisk. Jeg kan ikke tro at jeg har fått vi­ru­set. Det er en stor skuf­fel­se å få den­ne ny­he­ten, sier syk­kel­stjer­nen Kruij­swijk selv.

Man­da­gens test­run­de i Gi­ro­en får også sto­re kon­se­kven­ser for Mitch­el­ton-Scott-la­get. Fire per­soner i støtte­ap­pa­ra­tet tes­tet po­si­tivt. Som føl­ge av det trek­ker hele la­get sin del­ta­kel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.