Po­liti­høg­sko­len har mot­tatt be­kym­rings­mel­din­ger

Bergens Tidende - - NYHETER -

– Det har skjedd at en­kel­te in­struk­tø­rer har fått be­skjed om at de ikke er øns­ket til­ba­ke, sier Ni­na Skar­pe­nes, rek­tor ved Po­liti­høg­sko­len.

Po­liti­høg­sko­len har tre­nings­sen­ter bå­de på Kongs­vin­ger og i Sta­vern.

På tred­je året har stu­den­te­ne hatt et tre ukers kurs i ope­ra­tiv tre­ning som har vært av­slut­tet en fre­dag. Kvel­den før var det tid­li­ge­re ar­ran­gert en fest­mid­dag mel­lom stu­den­ter og in­struk­tø­rer. Al­ko­hol er blitt ser­vert.

Be­gre­pet «knulle­tors­dag» knyt­ter seg til den­ne mid­da­gen.

Iføl­ge fors­ker­ne har in­for­man­ter opp­lyst at det har vært sex mel­lom in­struk­tø­rer og kvin­ne­li­ge stu­den­ter.

– Vi har egne in­struk­tø­rer ved sko­len. Dess­uten bru­ker vi po­liti­folk fra hele lan­det. De inn­be­ord­res til oss for å være in­struk­tø­rer når stu­den­te­ne tre­ner i leir, sier Skar­pe­nes.

– Hvor har be­gre­pet vært brukt?

– Så vidt jeg for­står skal det ha skjedd un­der leir i Kongs­vin­ger og Sta­vern, sva­rer Skar­pe­nes.

Ad­var­te i brev

Hun for­tel­ler at sko­len opp gjen­nom åre­ne har mot­tatt en­kel­te be­kym­rings­mel­din­ger om hva som har fore­gått un­der tre­ning.

I 2018 iverk­sat­te Po­liti­høg­sko­len der­for uli­ke til­tak for å ryd­de opp.

– Vi send­te ut brev til in­struk­tø­rer og pre­si­ser­te at det ikke skul­le inn­le­des re­la­sjo­ner med stu­den­ter. Det­te gjen­tok vi over­for dem i leir. Det sam­me bud­ska­pet ble for­mid­let til stu­den­te­ne.

Iføl­ge rek­to­ren har ikke sko­len de se­ne­re år mot­tatt vars­ler el­ler mel­din­ger om sek­su­el­le re­la­sjo­ner mel­lom stu­den­ter og in­struk­tø­rer.

– Jeg vet at det før 2018 var fes­ting mel­lom in­struk­tø­rer og stu­den­ter. Det­te er det slutt på. Fra og med i vår er det også al­ko­hol­for­bud un­der leir for stu­den­te­ne.

– Har det blitt rea­gert mot in­struk­tø­rer for­di de har hatt uak­sep­tab­le re­la­sjo­ner med kvin­ne­li­ge stu­den­ter?

– In­struk­tø­rer har fått be­skjed om at de ikke er øns­ket til­ba­ke, men jeg er usik­ker på når det­te skjed­de sist.

Skar­pe­nes har sit­tet som rek­tor ved Po­liti­høg­sko­len si­den 2014 og var i le­del­sen også før det.

– Har dere gjort nok for å fore­byg­ge det­te?

– Det er vans­ke­lig å sva­re på. Ters­ke­len for å for­tel­le om det­te er høy. En sak er en sak for mye.

– Det­te er vi trygg på Fors­ker Dag El­ling­sen

har sam­men med Ul­la Britt Lille­aas in­ter­vju­et fle­re an­sat­te i po­li­ti­et.

– Hvor man­ge kil­der har dere på at be­gre­pet «knulle­tors­dag» har vært brukt?

– Nok. Det er kil­der fra uli­ke ste­der, på fle­re ni­vå­er og av beg­ge kjønn. Det­te er vi tryg­ge på.

– Når star­tet ukul­tu­ren og på­går den fort­satt?

– Vi er usik­re på når den star­tet, men at det­te skal ha på­gått i hvert fall frem til for noen få år si­den, er sik­kert.

El­ling­sen er glad for må­ten po­liti­di­rek­tør Be­ne­dic­te Bjørn­land har hånd­tert de­res funn.

– Jeg vil be­røm­me hen­ne for at hun er så klar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.