Ry­de-syk­le­ne har vært brukt 600.000 gan­ger

På de trav­les­te som­mer­da­ge­ne kun­ne en els­parke­syk­kel være i bruk 20 gan­ger om da­gen. – Det vi­ser at syk­le­ne står lite i ro, me­ner Ry­de-sje­fen.

Bergens Tidende - - NYHETER - ING­VILD RUGLAND ing­vild.rugland@bt.no TRULS FENRE foto ØR­JAN DEISZ

– Vi hen­tet ak­ku­rat ut i tall ons­dag som vi­ser at syk­le­ne har vært i bruk 600.000 gan­ger i Ber­gen, sa Rønne­berg i Gu­la­ting lag­manns­rett tors­dag.

Han me­ner der­for at Ber­gen kom­mu­nes ar­gu­men­ta­sjon om at par­ke­rin­gen av els­parke­syk­le­neer­til­stor­u­lempe­for­både gå­en­de og and­re tra­fi­kan­ter, ikke er ri­me­lig. Syk­le­ne står lite i ro, iføl­ge Rønne­berg.

Ikke be­geist­ret

– Etter­som de er så mye i bruk, står ikke en sykkel len­ge i ro på ett sted. Vi har også sys­te­mer som vi­ser om syk­le­ne er in­ak­ti­ve og rei­ser rundt for å flyt­te dis­se, sier han.

Ber­gen kom­mu­ne er imid­ler­tid alt an­net enn be­geist­ret for den hyp­pi­ge bru­ken.

Kom­mu­nen øns­ker å stop­pe Ry­de Tech­no­lo­gy AS frem til den­ne ty­pen virk­som­het blir re­gu­lert og har bedt om en så­kalt mid­ler­ti­dig for­føy­ning. Ber­gen ting­rett av­vis­te det­te i som­mer, og kom­mu­nen an­ket til lag­manns­ret­ten.

Vil ikke ha opp­hop­ning

– Vi vil gjer­ne ha sparke­syk­ler, men vi vil ha en re­gu­le­ring slik at det ikke blir opp­hop­ning av syk­ler på en­kel­te om­rå­der, for ek­sem­pel rundt uni­ver­si­te­tet, sa ad­vo­kat Karl Farte­in Lø­seth hos kom­mune­ad­vo­ka­ten. Han la frem kom­mu­nens syn på sa­ken i Gu­la­ting lag­manns­rett tors­dag.

Ry­de-sjef Es­pen Rønne­berg be­kla­ger at par­te­ne igjen må mø­tes i ret­ten.

– Det er synd. Vi har øns­ket en kon­struk­tiv dia­log med kom­mu­nen, som både vil være til det bes­te for Ber­gen og Ry­des kun­der, sier han.

Ry­de har virk­som­het i fle­re and­re nors­ke byer, og Rønne­berg skry­ter av godt sam­ar­beid med både Stav­an­ger og Kris­tian­sand.

– Ber­gen har uten tvil vært den vans­ke­ligs­te byen å sam­ar­bei­de med. Det har i prak­sis ikke vært dia­log, sier Rønne­berg.

– Et pro­blem for by­mil­jø­et

Lø­seth trakk i sin inn­led­ning frem fle­re ek­semp­ler på det kom­mu­nen me­ner er uvet­tig par­ke­ring av sparke­syk­le­ne:

Els­parke­syk­ler som blir par­kert midt på for­tau­ene langs Bryg­gen, rundt Uni­ver­si­te­tet og rundt bloms­ter­ur­ner. Det er et pro­blem for by­mil­jø­et i Ber­gen, me­ner kom­mu­nen.

Det ska­per nye gå­mønst­re og pro­ble­mer med tra­fikk

sik­ker­het og frem­kom­me­lig­het.

– Hand­ler om lo­kal­de­mo­kra­ti

Dom­mer Carl Pet­ter Mar­tin­sen vil­le vite hvor­for Ber­gen kom­mu­ne og Ry­de ikke har kom­met til enig­het gjen­nom dia­log, men på ny må mø­tes i ret­ten.

Til det svar­te Lø­seth at par­te­ne har snak­ket sam­men og at Ry­de har kom­met med for­slag til en av­ta­le.

– Po­en­get er at vi øns­ker en full ut­red­ning av sa­ken før vi inn­går av­ta­ler med en­kelt­stå­en­de ak­tø­rer, svar­te Lø­seth.

– Det­te er det kom­mu­nen er til for, å be­stem­me hva by­rom­met skal bru­kes til. Det er det som er lo­kal­de­mo­kra­ti, la han til.

En for­mell av­ta­le med kom­mu­nen vil også in­ne­bære en kost­nad for Ry­de.

– Alle må be­li­te seg

I ret­ten for­søk­te Ry­de å vise at Ber­gen kom­mu­ne har vært lite in­ter­es­sert i gå i dia­log med dem, mens and­re kom­mu­ner i Nor­ge har vært langt mer sam­ar­beids­vil­li­ge.

Ry­de-sjef Es­pen Rønne­berg sa fle­re gan­ger at de ret­ter seg etter an­mod­nin­ger og på­legg fra både kom­mu­ner og po­li­ti, men at Ber­gen kom­mu­ne ikke har øns­ket å ha dia­log i det hele tatt.

Til det­te svar­te kom­mune­ad­vo­ka­ten at de øns­ker å re­gu­le­re først og så inn­gå av­ta­ler med ak­tø­rer.

– Det er åpen­bart at Ry­des mo­ti­va­sjon er øko­no­misk av­kast­ning. Kom­mu­nen har en del and­re be­hov og øns­ker at en slik tje­nes­te skal kom­me alle til gode. Da må alle be­li­te seg, sa Lø­seth.

– Vi har øns­ket en kon­struk­tiv dia­log med kom­mu­nen, sier Ry­de-sjef Es­pen Rønne­berg (til h.). Her med kol­le­ga Jo­han Olofs­son.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.