Sjekk pri­ser og kjøp bil­let­ter på bt.no/for­del un­der BIFF

Bergens Tidende - - SPORT -

BER­GENS TI­DEN­DE FRE­DAG 16. OK­TO­BER 2020

I over 30 år har Ber­gens Ti­den­de ar­ran­gert Lys­fes­ten for å fei­re fel­les­ska­pet i byen vår. Det har blitt en vik­tig og fin før­juls­tra­di­sjon for man­ge. Vi sy­nes det er vik­tig å opp­rett­hol­de den­ne tra­di­sjo­nen, og kan­skje eks­tra vik­tig i år. På grunn av Co­vid-19 blir årets Lys­fest an­ner­le­des, men vi lo­ver en fin og vel­kjent opp­le­vel­se for alle som del­tar. I år blir fyr­ver­ke­riet på nytt og hem­me­lig sted - ses best hjemme­fra på bt.no

Vel­kom­men til en stem­nings­full og mu­si­kalsk sen­ding på bt.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.