Vi gir alle som skal sel­ge bo­lig For­nøyd­ga­ran­ti.

Bergens Tidende - - HUS OG HJEM -

Med vår For­nøyd­ga­ran­ti er du sik­ret et trygt bo­lig­salg. Vi sør­ger for at hele salgs­pro­ses­sen gjen­nom­fø­res i tråd med de til en­hver tid gjel­den­de

ret­nings­lin­jer for å bi­dra til godt smitte­vern.

Alle våre vis­nin­ger kan på­mel­des, og gjen­nom­fø­res om øns­ke­lig som pri­vat vis­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.