Syke­hu­se­ne kan mang­le inn­til fire mil­li­ar­der

Bergens Tidende - - NYHETER -

Ko­rona­kri­sen har kos­tet lan­dets syke­hus dyrt. Helse­fore­ta­ke­ne vars­let re­gje­rin­gen om økt be­hov på åtte-ti mil­li­ar­der kro­ner i 2021. De fikk vel seks mil­li­ar­der.

tron.strand@bt.no

På for­som­mer­en fikk helse­fore­ta­ke­ne i opp­drag fra Helse- og om­sorgs­de­par­te­men­tet å an­slå økte kost­na­der for 2021 på grunn av ko­rona­pan­de­mi­en.

Helse sør-øst la­get et no­tat med et na­sjo­nalt an­slag, ba­sert på inn­spill fra de and­re re­gio­na­le helse­fore­ta­ke­ne. No­ta­tet ble over­sendt de­par­te­men­tet.

Tren­ger 8,4–10,4 mrd.

Her står det blant an­net:

«Som føl­ge av økt ak­ti­vi­tet og økte kost­na­der til smitte­vern, be­red­skap mv., er det es­ti­mert en kost­nads­øk­ning i 2021 på i stør­rel­ses­or­den 8,4–10,4 mil­li­ar­der kro­ner.»

«Den ve­sent­ligs­te øk­nin­gen er knyt­tet til pa­si­ent­be­hand­ling», skri­ver Helse sør-øst, «både som føl­ge av at fle­re pa­si­en­ter vil få be­hand­ling og som føl­ge av at det må på­reg­nes økt be­hand­ling på kvelds­tid og i helg».

Re­gje­rin­gens svar kom i stats­bud­sjet­tet for 2021. Da ble det fore­slått en be­vilg­ning på 6,3 mil­li­ar­der kro­ner. Stor­tin­get skal ved­ta bud­sjet­tet se­ne­re i høst.

Høie: – Godt for­nøy­de Helse­mi­nis­ter Bent Høie ( H) skri­ver i et svar på e-post at usik­ker­he­ten var ve­sent­lig stør­re på for­som­mer­en enn den er nå, og at han har hatt god kon­takt med helse­fore­ta­ke­ne frem mot bud­sjet­tet.

– Mitt inn­trykk er at de er godt for­nøy­de med ram­me­ne for drift og in­ves­te­rin­ger som re­gje­rin­gen har lagt til ret­te for i 2020 og 2021, skri­ver han.

Høie un­der­stre­ker at det ikke er uvan­lig at det er for­skjell mel­lom øns­ker og for­slag fra de til­knyt­te­de virk­som­he­te­ne og re­gje­rin­gens en­de­li­ge bud­sjett­for­slag til Stor­tin­get.

– Jeg er ikke enig i at den­ne for­skjel­len er ut­trykk for un­der­fi­nan­sie­ring, skri­ver han, og leg­ger til at re­gje­rin­gen vil føl­ge ut­vik­lin­gen tett og even­tu­elt til­fø­re eks­tra res­sur­ser der­som det blir be­hov.

– Gjen­nom 2020 har syke­hu­se­ne fått til­ført 6,6 mil­li­ar­der eks­tra til å hånd­te­re vi­rus­ut­brud­det. Vi vil føl­ge ut­vik­lin­gen tett også i 2021.

Be­kym­ret for pa­si­en­te­ne Ar­bei­der­par­ti­ets helse­po­li­tis­ke tal­s­per­son, Ingvild Kjer­kol, fø­ler seg ikke trygg på at helse­fore­ta­ke­ne får nok pen­ger.

– Mel­lom to og fire mil­li­ar­der er mye pen­ger, det er mye smitte­vern­ut­styr, og kan dek­ke man­ge be­hand­lin­ger, mye over­tid og be­ta­ling for kvelds- og helge­ar­beid og lang åp­nings­tid på po­li­kli­nik­ke­ne. Der­for lu­rer vi på hva syke­hu­se­nes re­el­le ut­gif­ter er og hva de tren­ger for be­hand­le alle dem som fikk ut­satt be­hand­ling un­der ko­rona­kri­sen, sier Kjer­kol.

Ap stil­ler der­for et skrift­lig spørs­mål til stats­rå­den om hvor­for helse­fore­ta­ke­nes be­reg­nin­ger lig­ger så mye over det som fore­slås be­vil­get.

– Vi lu­rer også på hva som er prio­ri­tert og hva som ikke er det. Det er fare for at pa­si­en­ter som ikke fikk plan­lagt be­hand­ling i 2020, ikke får be­hand­ling i 2021 hel­ler. Det er også fare for rov­drift på an­sat­te. Helse­per­so­nel­let er gul­let i helse­tje­nes­ten. De går på jobb, ikke på dug­nad, sier Kjer­kol.

Dek­ker plan­lagt be­hand­ling

I helse­fore­ta­ke­ne kri­ti­se­rer ikke bud­sjett­for­sla­get, og sier seg gans­ke godt for­nøy­de.

Øko­nomi­di­rek­tør Hanne Gaase­rød i Helse sør-øst skri­ver i en e-post at «den fore­slåt­te be­vilg­nin­gen på stats­bud­sjet­tet for 2021 er til­strek­ke­lig for å opp­rett­hol­de den ak­ti­vi­te­ten det plan­leg­ges for».

Helse vest skri­ver at de ikke har noen «in­di­ka­sjon på at fore­slåt­te økte be­vilg­ning på 6,3 mrd. kro­ner ikke skal dek­ke den øko­no­mis­ke kon­se­kven­sen av pande­mi­en i 2021». De for­kla­rer det­te blant an­net med økte be­vilg­nin­ger til å hånd­te­re pande­mi­en også i år.

«Helse vest er til­freds med for­sla­get til stats­bud­sjett og me­ner det i stor grad føl­ger opp inn­spil­let til stats­bud­sjett», skri­ver de.

Må prio­ri­te­re en­kelt­grup­per Ved Hauke­land uni­ver­si­tets­sjuke­hus vir­ker Helse Bergen-sjef Eivind Hansen re­la­tivt til­freds både med eks­tra­be­vilg­nin­ge­ne de så langt har fått, og stats­bud­sjett-for­sla­get for 2021.

Vel å mer­ke der­som det ikke kom­mer en ny ko­ro­na­bøl­ge som ut­lø­ser man­ge syke­hus­inn­leg­gel­ser.

Da må de be­gren­se an­nen ak­ti­vi­tet og mis­ter inn­tek­ter, i til­legg til de økte ut­gif­ter ved ko­ro­na­be­hand­ling.

Fore­lø­pig er han ikke be­kym­ret, hel­ler ikke for 2021.

– Når jeg le­ser stats­bud­sjet­tet, sy­nes jeg at det gir oss grunn­lag for og in­sen­ti­ver til høy ak­ti­vi­tet. Ut­ford­rin­gen blir å peke ut hvil­ke pa­si­ent­grup­per og fag­om­rå­der vi skal prio­ri­te­re å løf­te ak­ti­vi­te­ten for, sier Hansen.

– Vi må tref­fe dem som vir­ke­lig tren­ger det. I til­legg må vi ha fo­kus på per­so­nell og ar­beids­mil­jø. Vi må ikke sli­te ut folk, sier Hansen.

ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN

– Ut­ford­rin­gen blir å peke ut hvil­ke pa­si­ent­grup­per og fag­om­rå­der vi skal prio­ri­te­re å løf­te ak­ti­vi­te­ten for, sier Hauke­land-sjef Eivind Hansen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.