Po­li­ti­ker­ne i Bergen må lære av Spi­der­man Det­te må du vite om vind­kraft, en­ten du er for el­ler imot

Bergens Tidende - - DEBATT - SO­FIE MAR­HAUG Gruppe­le­der for Rødt SELV­FØL­GE­LIG HAR BER­GENS JON­NY HEST­HAM­MER CEO M Vest Energy, tid­li­ge­re geo­lo­gi- og geofy­sikk­pro­fes­sor ved Uni­ver­si­te­tet i Bergen

I ET INN­LEGG i BT 8. ok­to­ber tar Ka­ri­na Het­le Sol­heim, på veg­ne av grunn­ei­er­ne i vind­kraft­verk, et opp­gjør med språk­bru­ken til As­le Hin­de­nes.

Hun ber så­gar Hin­de­nes unn­gå usann­he­ter og hel­ler støt­te seg på so­li­de kil­der med over­skrif­ten «Les hva FN sier om vind­kraft!». Og hun me­ner kan­skje at hun selv gjør ak­ku­rat det med sin ene re­fe­ran­se: En fire år gam­mel rap­port om grøn­ne energi­valg – som hun an­be­fa­ler alle å lese.

Det har jeg gjort. Pro­ble­met er at rap­por­ten ikke sier det hun hev­der.

HUN HEV­DER AT FN har fun­net vind­kraft til å være energi­kil­den med minst på­virk­ning på arts­mang­fold. Det rap­por­ten fak­tisk sier, er at den øko­lo­gis­ke be­tyd­nin­gen for arts­mang­fol­det er uklart og te­ma for vi­de­re forsk­ning og de­batt.

Det er udis­ku­ta­belt at vind­kraft tar li­vet av sto­re fug­ler, ikke minst flag­ger­mus, som ser ut til å bli til­truk­ket av vind­tur­bi­ne­ne. Det er be­tyd­nin­gen av om­fan­get som er uklart.

Hun hev­der også at rap­por­ten kon­klu­de­rer med at vind­kraft er uover­truf­fen som energi­kil­de grun­net minst ne­ga­tiv ef­fekt på men­nes­ke­lig helse. Uover­truf­fen er kan­skje å ta litt hardt i når rap­por­ten vi­ser at vind­kraft er mar­gi­nalt (ett pro­sent­po­eng) bed­re enn sol­kraft, sam­ti­dig som den ute­la­ter kjerne­kraft, som har minst like lav ne­ga­tiv helse­ef­fekt og langt la­ve­re to­tal ne­ga­tiv på­virk­ning på helse, kli­ma, øko­no­mi, na­tur og mil­jø.

VIK­TI­GE­RE FOR DEN nors­ke vind­kraft­de­bat­ten er imid­ler­tid det som hand­ler om areal­bruk, ikke minst til re­krea­sjon, hvor vind­tur­bi­ner bi­drar med vi­su­ell for­urens­ning som ikke lar seg kvan­ti­fi­se­re.

Rap­por­ten Sol­heim re­fe­re­rer til, be­reg­ner area­let som kun det som bru­kes til vei­er og be­tong­fun­da­ment til vind­tur­bi­ne­ne, med be­grun­nel­se i at om­rå­det mel­lom tur­bi­ne­ne kan be­nyt­tes til and­re ting, som for ek­sem­pel jord­bruk.

Det er kan­skje ikke helt re­le­vant for nors­ke vind­par­ker plas­sert i fjell­hei­men, og kan­skje Sol­heim bur­de fått med seg at rap­por­ten er ty­de­lig på at et langt stør­re are­al blir på­vir­ket om in­di­rek­te ef­fek­ter på dyre­liv, land­skap og vi­su­ell kva­li­tet in­klu­de­res.

VIND­KRAFT ER, IFØL­GE FN, vik­tig for å nå null­ut­slipps­må­let. Men en ra­sjo­nell de­batt kre­ver mer grun­dig­het enn det Sol­heim ut­vi­ser. Vind­kraft­ut­byg­ging har kon­se­kven­ser som ikke må ba­ga­tel­li­se­res. Og selv om vind­kraft har lave klima­gass­ut­slipp og match­er fos­silt på pris, så har energi­kil­den også svært høyt area­log ma­te­rial­for­bruk, høyt for­bruk av kri­tis­ke me­tal­ler, usta­bi­le strøm­le­ve­ran­ser og mye av­fall, hvor de­ler av av­fal­let be­står av miljø­ska­de­lig mikro­plast og kad­mi­um.

Det­te må tas med i to­tal­vur­de­rin­gen i vind­kraft­de­bat­ten, en­ten man er for (og he­ter Sol­heim) el­ler mot (og he­ter Hin­de­nes).

ARKIVFOTO: PAUL S. AMUND­SEN

Vind­tur­bi­ner bi­drar med vi­su­ell for­urens­ning som ikke lar seg kvan­ti­fi­se­re, skri­ver John­ny Hest­ham­mer i det­te inn­leg­get. Her fra Guleslet­te­ne vind­kraft­verk i Bre­man­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.