Bergens Tidende

Øygarden kommune risikerer høyere gebyr

Bare to av åtte rammeavtal­er ble vurdert. Får Kofa mer informasjo­n, kan milliongeb­yret økes.

- Aurora Berg aurora.berg@bt.no

Torsdag orienterte ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik (H), formannska­pet om at kommunen hadde fått varsel om gebyr på 8,7 millioner kroner av Klagenemnd­a for offentlige anskaffels­er (Kofa).

Indrevik (H) forteller at prosessen rundt anbudssake­n så langt har vært håndtert administra­tivt, og understrek­er at kommunesty­ret ikke har jobbet med saken.

– Vi løfter den nå opp til det politiske på grunn av alvoret. Både beløpet og anklagene fra Kofa er svært alvorlige, sier han.

Det er kontrollut­valget i kommunen som har håndtert saken som ble overlevert av den gamle Øygarden kommune etter kommunesam­menslåinge­n i 2020.

Fare for større gebyr

I det varslede gebyret fra Kofa er det to av åtte rammeavtal­er som er vurdert. Det er fortsatt fare for at kommunen kan bli ilagt gebyr for de resterende fem.

Det ble først omtalt av Vestnytt.

– Øygarden kommune har forklart at de ikke greier å oppdrive mer detaljert dokumentas­jon om disse avtalene, forklarer Line Rakner, seniorrådg­iver i Klagenemnd­ssekretari­atet.

Kommunen har blant annet ikke kunnet komme med informasjo­n om hvilke beløp som faktisk er betalt på hver rammeavtal­e, og har fått beskjed fra Kofa om å undersøke dette nærmere.

Hvis kommunen finner informasjo­n som gjør at Kofa mener at loven er brutt, kan det føre til at de sender ut et nytt forhåndsva­rsel med økt gebyr.

– Jeg går ut ifra at det jobbes med å få overlevert denne informasjo­nen til Kofa. Vi ønsker størst mulig åpenhet og vil overlevere all informasjo­n vi har tilgjengel­ig, sier ordføreren.

– Rydder opp

Slik Kofa har oppsummere­r anførslene fra Øygarden kommune sier kommunen at de ikke har brutt regelverke­t for offentlige anskaffels­er.

Samtidig har både Kofa og en ekspert på anbudsregl­er konklu

Flere gjør feil

Øygarden kommune vil bli ilagt gebyret dersom det viser seg at det har blitt gjort en ulovlig direkte anskaffels­e. Det innebærer at de har anskaffet varer, tjenester, eller et bygge- og anleggsarb­eid uten å følge reglene om kunngjørin­g som følger av anskaffels­esregelver­ket.

Dette kan innebære kontrakten­dring etter en konkurrans­e, noe Kofa konkludere­r med at Øygarden kommune har gjort i varselet.

Kommunen har frist frem til 6. september for å komme med et tilsvar.

– Det håndteres administra­tivt, men vi ønsker å gå over det før det sendes inn til Kofa, sier Indrevik.

De siste fire årene har Kofa ilagt 25 gebyrer for ulovlige direkte anskaffels­er. Dersom Øygarden kommune blir ilagt gebyret på 8,7 millioner, vil det være et av høyeste siden Kofa fikk tilbake gebyrmyndi­gheten i 2017.

Det høyeste beløpet noen gang gitt av Kofa var på 42 millioner, og ble gitt til Oslo kommune i 2010.

Vi løfter den nå opp til det politiske på grunn av alvoret. Både beløpet og anklagene fra Kofa er svært alvorlige,

Tom Georg Indrevik (H), ordfører i Øygarden

 ?? TOR HØVIK ?? Ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik (H), forteller at kommunesty­ret har hatt lite å gjøre med saken frem til nå.
TOR HØVIK Ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik (H), forteller at kommunesty­ret har hatt lite å gjøre med saken frem til nå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway