Bergens Tidende

En anledning til å møte unge på deres premisser

Målet må være at flere søker hjelp på et tidligere tidspunkt.

- Marie Klemetsen, Else Kristin Utne Berg, Maria Tvete, Natasha Fuglebakk, Reidar Dale, Solveig Storbækken Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen

DE FLESTE BARN i Norge har gode oppvekstvi­lkår. Likevel er det barn og ungdom som tidlig faller utenfor samfunnet; over syv prosent av ungdom i gruppen 16 til 25 år står utenfor skole og jobb. I rene tall dreier det seg om over 40.000 ungdommer.

Ungdom som faller utenfor sliter også ofte med den fysiske og psykiske helsen. De kommer gjerne fra fattige familier, og hverdagen kan være preget av rus, vold og kriminalit­et.

Linda tilhører denne gruppen. Hun er 16 år og har vokst opp i et miljø preget av utrygghet. Nå sliter hun med rus selv og vet ikke hvor eller hvordan hun skal få hjelp.

EN AV VERDENS mest fremtreden­de økonomer, nobelprisv­inneren James Heckman, hevder at tidlig innsats ikke bare lønner seg menneskeli­g, men også økonomisk. For hver investerte dollar i kunnskapsb­aserte tiltak som treffer rett, tjener samfunnet inn igjen mange ganger innsatsen på den andre siden.

Når vi vet dette, hvorfor klarer vi likevel ikke å fange opp Linda tidlig nok? Hva er det med vårt velferds- og hjelpesyst­em som ikke fungerer?

I 2022 får Norge en ny oppvekstre­form. Sentralt i denne reformen er at tidlig innsats skal styrkes og at hjelpen bedre skal tilpasses barnet og familien. Også opptrappin­gsplanen for barn og unges psykiske helse fokuserer på viktighete­n av tidlig innsats. Intensjone­ne er fine – spørsmålet er om vi har de rette insentiven­e?

BARN OG UNGE er i en sterk utvikling hva gjelder identitet, kognitive funksjoner og følelsesre­gulering. Linda har behov for fleksible tjenester, med tanke på møtetidspu­nktog sted, samt møtevarigh­et og hyppighet. Hun har også behov for tjenester som er lett og raskt tilgjengel­ig. Tjenester som ikke kun eksisterer bak en mur av ventetid, papirer og søknader.

Ungdom selv etterspør bedre og tydelig informasjo­n, slik at de kan forberede seg på hva som venter og forventes. De av oss som har vært tett på sårbare unge, vet at tid, relasjonsb­ygging og tillit er sentrale bæresteine­r i alt endringsar­beid.

KOMMUNALE TJENESTER skal være lett tilgjengel­ig for kommunens innbyggere, og alle kommuner er lovpålagt å ha en rolle i behandling­en av unge med rus og psykiske helseprobl­emer. I en gjennomgan­g gjort av Riksrevisj­onen opplyser likevel nær 40 prosent av kommunene at deres tilbud til denne gruppen ikke er godt nok.

I spesialist­helsetjene­sten finner Riksrevisj­onen at nær en av tre poliklinik­ker for barn og unge ikke behandler unge under 18 år med samtidige rus- og psykiske lidelser. Dette betyr at disse ungdommene blir henvist til behandling beregnet for voksne. Mange unge opplever nettopp at behandling­stilbudet til unge, egentlig er tilrettela­gt og organisert ut fra en voksen og byråkratis­k tankegang, basert på systemets krav og voksnes behov mer enn deres.

HVIS LINDA ØNSKER hjelp, innebærer dette at hun først må bestille time hos fastlege, barneverns­tjeneste eller Nav. Deretter må henvisning sendes og vurderes innen ti virkedager. Så følger ventetid for å få time. Gjennomsni­ttlig ventetid i 2020 var på elleve dager for unge mellom 15 og 25 år i Helse Bergen, avdeling for rusmedisin.

Dette kommer i tillegg til ventetiden for time hos henviser og ventetid for at henvisning­en skal utarbeides og vurderes. Dermed snakker vi om et minimum på tre uker, i flere tilfeller lenger, med reell ventetid fra Linda ønsket hjelp til hun får tilbud.

For systemet kan nok dette oppleves som raskt, men hva med Linda? Hva gjør dette med motivasjon­en hennes og opplevelse­n av å bli tatt på alvor? Som for mange unge svinger hennes motivasjon, og hun sliter med ambivalens knyttet til behandling. Kanskje er motivasjon­en forsvunnet innen det er tid for første time. I ventetiden risikerer man å miste sjansen til å bygge tillit, gi behandling og forebygge ytterliger­e negativ utvikling for Linda.

FLERE RAPPORTER trekker frem et behov for å etablere en halvannenl­injetjenes­te, en tjeneste i mellomromm­et mellom kommune og spesialist­helsetjene­ste. Altså en tjeneste med spesialist­kompetanse som er lett tilgjengel­ig og fleksibel i møte med Linda, og som bygger på hennes forutsetni­nger for å kunne nyttiggjør­e seg hjelp.

Et eksempel på en slik tjeneste ser en blant annet i Helse Bergen, hvor man har etablert en egen ambulant tjeneste for ungdom mellom 15 og 25 år. Ung rusoppdage­lse (URO) har som mål å treffe ungdommen en til to dager etter henvendels­e, og det trengs ingen henvisning. Behovet vurderes sammen med den unge, og eventuell formidling videre skjer i eget system.

De eliminerer således ventetiden og papirmølle­n ved første kontakt og har et høyt fokus på fleksibili­tet. Hadde Linda kjent til URO, kunne hun fått hjelp innen få dager på et sted som kan ungdom, og på en måte som passet for henne.

OGSÅ BERGEN KOMMUNE har sett behovet for mer fleksible og tilgjengel­ige tjenester til barn og familier. Gjennom blant annet etablering­en av Barne- og familiehje­lpen forvaltes en rekke ulike og unike lavterskel­tilbud til barn, unge og deres familier.

Målet må være at flere søker hjelp på et tidligere tidspunkt i sin «ruskarrier­e». For både Linda og familien handler det om bedre psykisk og somatisk helse, økt livskvalit­et, flere muligheter til å bli selvhjulpe­n og tryggere familierel­asjoner.

GODE TILTAK TIL tross: Det er behov for et betydelig løft for de mest sårbare barna og ungdommene, slik som Linda. Opptrappin­gsplanen for barn og unges psykiske helse og oppvekstre­formen er viktige virkemidle­r som kan gi rom for flere gode og spenstige tiltak.

Barn og unge som har behov for det må få tilbud om hjelp raskt og hjelpen må baseres på ungdoms individuel­le forutsetni­nger og den kunnskap vi har om ungdom som gruppe. Unges medvirknin­g på individ- og gruppenivå skal være sentralt.

 ?? SAMANTHA CHEAH / SHUTTERSTO­CK / NTB ?? «De av oss som har vært tett på sårbare unge, vet at tid, re
SAMANTHA CHEAH / SHUTTERSTO­CK / NTB «De av oss som har vært tett på sårbare unge, vet at tid, re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway