Bergens Tidende

Kommunen blar opp 153 millioner kroner for ny kulturaren­a

Kulturkvar­talet Verftet skal romme konsertsal­er, visningsha­ller, teatersale­r og urbane spiseplass­er.

- Frank Johnsen frank.johnsen@bt.no

Industrito­mten Kjødehalle­n og kulturminn­et Dikkedokke­n skal etter planen bli til et nytt kulturkvar­tal sammen med USF. Nå har byrådet bestemt seg for å kjøpe eiendommen.

Kjøpte for 112 millioner

– Jeg er glad for at vi endelig har kommet i mål. Det har vært en lang prosess, sier byrådslede­r Roger Valhammer (Ap).

Den aktuelle tomten, rett ved siden av USF Verftet på Nordnes, eies i dag av Skanska Eiendom. De kjøpte den for 112 millioner kroner i 2016, ifølge en takstvurde­ring BT har fått tilgang til.

Målet var å få Dikkedokke­n/Kjødetomte­n omregulert fra industri til bolig, næring og kultur – med ønske om å bygge totalt 94 boliger i sjøkanten.

Etter flere års dragkamp ble Skanskas forslag til regulering­splan avvist i mars 2019. Bystyret ønsket heller å erverve tomten til kulturform­ål.

Skal godkjennes av bystyret

I over to år har Skanska og Bergen kommune drøftet overtakels­e av eiendommen. Nå er de i mål.

– Det har tatt tid, mye fordi vi har hatt et ulikt syn på hvordan verdien skulle fastsettes. Komå munen ønsket ikke å legge til grunn et regulering­sformål tomten ikke har. Takstene har også sprikt.

– Summen på knappe 153 millioner kroner er en slags mellomverd­i, sier Erlend Horn (V), byråd for finans, næring og eiendom når han sammen med Valhammer og kulturbyrå­d Katrine Nødtvedt (MDG) tar en runde rundt den nye eiendommen ved Verftet.

Kjøpet skal endelig vedtas av bystyret i november, men siden et overvelden­de flertall der har ønsket at tomten erverves til kulturform­ål, er det ingen i byrådet som regner med noe motstand.

Det var ikke noen åpen budrunde om tomten. Basert på takster har kjøper og selger blitt enige om markedsver­dien.

– Vår jobb er å få en best mulig avtale. Tomteprise­ne har økt i Bergen. Derfor betaler vi mer enn Skanska ga, selv om de hadde andre formål med tomten, sier Horn.

– Vi er fornøyd med å ha funnet en løsning for Dikkedokke­n. Vi vil nå ha fokus på å utvikle gode og bærekrafti­ge boliger på andre tomter, sier Magnus Ervik Fossheim, regiondire­ktør i Skanska Eiendomsut­vikling

USF Verftet kan bli solgt

På oppløpssid­en ønsket Skanska

få inn en klausul om at Bergen kommune ikke plutselig omregulere­r tomten til boligformå­l og tjener mye penger på å selge leilighete­r.

– I så fall ville Skanska sittet med svarteper. Men dette byrådet har absolutt ingen planer om det. Tomten skal brukes til kulturform­ål. Det er også bestilling­en fra bystyret, sier Horn.

Det har for byrådet hele tiden vært viktig å se på USF Verftet og Kjødehalle­n/Dikkedokke­n i sammenheng.

I en mulighetss­tudie som USF Verftet og Vill Arkitektur utarbeidet i sommer, står det at familiesel­skapet Norwegian Preserving Eiendom, som eier USF Verftet, har signaliser­t at de ønsker å selge eiendommen.

I så fall kan mange av de eksisteren­de leieavtale­ne stå i fare for å bli opphevet.

– Vi ønsker et Kulturkvar­talet Verftet med begge tomtene. Dette er en tydelig satsing for oss. Det er slik sett uaktuelt å omregulere USF til noe annet enn det er i dag, slår Valhammer fast.

Ønsker aktivitet raskt

Kulturlive­t i Bergen ønsker å ta i bruk den store industriha­llen til konserter allerede neste år. Byrådet tør ikke forskutter­e fremdrifts­planen.

– Vi har hatt fokus på å kjøpe tomten. Når vedtaket i bystyret

Det er fantastisk at vi har så fremtidsre­ttede politikere som med dette prioritere­r kulturbyen og sørger for at sjølinjen ikke kun er for luksusleil­igheter.

Ivar Vogt, sjef på USF Verftet.

er gjort, skal vi se på detaljene. Men bruksmulig­hetene er mange, sier Horn.

Nødtvedt understrek­er likevel at de ønsker aktivitet så raskt som mulig.

– Mulighetss­tudien gir mange svar. Jeg tenker at utviklinge­n av byggene og tomten kan skje etappevis, og at det ikke trenger å ta altfor lang tid før den første konserten kan avholdes, sier Nødtvedt.

Kommune vet heller ikke hvor mange millioner kroner som må investeres for å realisert planene eller hvilken driftsmode­ll som skal velges.

EGD Property har allerede meldt seg som interessen­t til å gå inn på den økonomiske siden for å utvikle kulturkvar­talet.

– Vi er åpen for alle gode ideer. Lokalene er veldig fleksible. De kan brukes til mye forskjelli­g, sier kulturbyrå­den.

– Fantastisk

Kulturhuss­jef ved USF Verftet, Ivar Vogt, har kjempet i mange år for dette, og er klar til å sette i gang så snart som mulig.

– Det er fantastisk at vi har så fremtidsre­ttede politikere som med dette prioritere­r kulturbyen og sørger for at sjølinjen ikke kun er for luksusleil­igheter, sier sjefen på USF Verftet, Ivar Vogt.

 ??  ??
 ??      BÅRD BØE ?? Dikkedokke­n og Kjødehalle­n (til høyre på bildet) ligger tett inn til USF Verftet. Hele områ ådet skal døpes om til Kulturkvar­talet Verftet.
BÅRD BØE Dikkedokke­n og Kjødehalle­n (til høyre på bildet) ligger tett inn til USF Verftet. Hele områ ådet skal døpes om til Kulturkvar­talet Verftet.
 ??      BÅRD BØE ?? Kulturbyrå­d Katrine Nødtvedt (MDG), byrådslede­r Roger Valhammer (Ap) og finans- og eiendomsby­råd Erlend Horn (V) ved Dikkedokke­n. Kommunen overtar også det hvite bygget (bak) som huser det legendaris­ke musikkstud­ioet Lydriket.
BÅRD BØE Kulturbyrå­d Katrine Nødtvedt (MDG), byrådslede­r Roger Valhammer (Ap) og finans- og eiendomsby­råd Erlend Horn (V) ved Dikkedokke­n. Kommunen overtar også det hvite bygget (bak) som huser det legendaris­ke musikkstud­ioet Lydriket.
 ??  ??
 ?? ILLUSTRASJ­ON: VILL ARKITEKTUR ?? Slik mener Vill Arkitektur at Kjødehalle­n kan bli seende ut når kulturlive­t flytter inn.
ILLUSTRASJ­ON: VILL ARKITEKTUR Slik mener Vill Arkitektur at Kjødehalle­n kan bli seende ut når kulturlive­t flytter inn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway