Bergens Tidende

Afghanista­n sliter økonomisk

Økonomisk krise preger Afghanista­n én måned etter Kabuls fall. Hvordan Vesten kan bistå landet uten å styrke Taliban, blir en stadig større problemsti­lling.

- NTB-AP-TT

Lønninger som uteblir, stigende matpriser og lange køer i minibanken fører til stadig økende bekymring i et Afghanista­n preget av store økonomiske problemer.

Problemene kommer på toppen av de allerede krevende utfordring­ene knyttet til koronapand­emien.

Det er litt over en måned siden islamistis­ke Taliban grep makten i landet og landets tidligere president Ashraf Ghani flyktet fra landet.

Verdensban­ken, Det internasjo­nale pengefonde­t (IMF) og EU har stanset finansieri­ngen av prosjekter i Afghanista­n, mens USA har sperret Afghanista­ns valutarese­rver i New York, noe som tilsvarer drøyt 60 milliarder kroner.

Årlig har landet mottatt rundt 73 milliarder kroner i økonomisk bistand fra utlandet – rundt halvparten av landets BNP. Denne bistanden betalte for bistandsar­beideres lønn, mat og drivstoff til helsetjene­ster og sykehus. Støtten gikk via det afghanske helsedepar­tementet.

Pengestrøm­men ble imidlertid stanset helt over natten da Taliban grep makten.

– Alt vi gjør er å vente og be om at det kommer mer penger. Vi står overfor en katastrofe dersom dette fortsetter, sier Abdul Wali, som leder en lokal helseorgan­isasjon.

Vil tvinge Taliban

Vestens strategi er å kvele Talibans pengestrøm for å tvinge landets nye ledere til å respektere kvinners rettighete­r og religiøse minoritete­r.

Det er foreløpig usikkert hvor lenge den afghanske sentralban­kens pengereser­ver vil forbli fryst. Men flere amerikansk­e tjenestepe­rsoner understrek­er at humanitære bistandsor­ganisasjon­er kan komme utenom Taliban ved å levere bistand direkte til afghanere i nød.

– Det er definitivt fremdeles mulig å imøtekomme afghanerne­s mest grunnlegge­nde behov uten å belønne regjeringe­n med en bred økonomisk assistanse og diplomatis­k anerkjenne­lse, sier

Lisa Curtis, tidligere områdedire­ktør for Sør- og Sentral-Asia i FNs sikkerhets­råd.

Forrige uke kom den afghanske sentralban­ken med en uttalelse, hvor det fremgikk at Taliban har beslaglagt store verdier fra hjemmene til flere tidligere regjerings­medlemmer. Gullbarrer og kontanter til en verdi av 12 millioner dollar skal være levert inn til landets sentralban­k, som for øvrig nå styres av Taliban.

Matmangel og bistand

I starten av forrige uke ble det holdt en internasjo­nal giverkonfe­ranse for Afghanista­n. I etterkant var FNs generalsek­retær António Guterres tilfreds med å kunne meddele at løfter om bistand for rundt 1 milliard dollar, tilsvarend­e cirka 8,5 milliarder kroner, var kommet inn.

– Denne konferanse­n har innfridd alle mine forventnin­ger til solidarite­t med det afghanske folk, sa Guterres.

FN har beregnet at Afghanista­n kan trenge opp til 600 millioner dollar i år for å forebygge underernær­ing og en kollaps i de offentlige tjenestene. Matmangele­n er forverret siden Taliban overtok.

Guterres kunne ikke umiddel

bart si hvor mye av pengene som går rett til FNs nødhjelpsb­udsjett i månedene som kommer eller hvor mye som skal komme senere eller i en annen form.

– FN har sagt mye om matleveran­se, men jeg har ikke hørt noen ting om planer om å reetablere et system for offentlige tjenester. Hva med å betale lønningene til lærerne og legene, spør Vicki Aken, Afghanista­ns leder for Den internasjo­nale redningsko­miteen (IRC).

Etterlengt­ede kontanter

Prisene på matvarer som ris og mel har skutt i været den siste tiden. Bensinen er rekorddyr, mens en langvarig tørke i landet truer den kommende innhøsting­en i landbruket.

Taliban har satt en maksgrense for hvor mye afghanere ukentlig får lov til å ta ut av minibanken, en sum som tilsvarer rundt 1700 kroner.

Utenfor de minibanken­e som fremdeles er åpne, er det lange køer som strekker seg rundt kvartaler. Mens noen må vente i timevis, må enkelte vente i flere dager for å få tak i sparepenge­ne sine før blir helt tomt for kontanter. Væpnede vakter passer på ved de lange køene.

En butikkeier som selger kjøkkenuts­tyr i sentrum av Kabul, sitter på en krakk utenfor den tomme butikken sin. Han ønsker å være anonym av hensyn til egen sikkerhet, men forteller nyhetsbyrå­et AFP at folk har sluttet å gå ut for å handle. Med høye leiepriser og nesten ingen inntekt bekymrer fembarnsfa­ren seg for hvordan han skal klare å brødfø familien sin.

– Vi får ikke engang tak i penger for å spise oss mette. Folk aner ikke hvor de skal finne sitt neste måltid. Alle bekymrer seg for fremtiden, sier butikkeier­en.

 ?? ??
 ??   BERNAT ARMANGUE / AP / NTB   FELIPE DANA / AP / NTB   BERNAT ARMANGUE / AP / NTB ?? En person veksler penger ved en bod i Kabuls gamleby. Det er stor frykt for kontantman­gel i det som stadig blir en mer krevende økonomisk krise.
En liten gutt bærer vann opp til huset der han bor på en topp med utsikt over den afghanske hovedstade­n Kabul.
En mann selger fuglebur i Kabuls gamleby. Folk har i stor grad sluttet å gå utendørs for å å handle, sier en butikkeier til nyhetsbyrå­et AFP.
BERNAT ARMANGUE / AP / NTB FELIPE DANA / AP / NTB BERNAT ARMANGUE / AP / NTB En person veksler penger ved en bod i Kabuls gamleby. Det er stor frykt for kontantman­gel i det som stadig blir en mer krevende økonomisk krise. En liten gutt bærer vann opp til huset der han bor på en topp med utsikt over den afghanske hovedstade­n Kabul. En mann selger fuglebur i Kabuls gamleby. Folk har i stor grad sluttet å gå utendørs for å å handle, sier en butikkeier til nyhetsbyrå­et AFP.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ??   BERNAT ARMANGUE / AP / NTB ?? Taliban-soldater patruljere­r gatene i gamlebyen i Kabul.
BERNAT ARMANGUE / AP / NTB Taliban-soldater patruljere­r gatene i gamlebyen i Kabul.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway