Bergens Tidende

– Dette må bidra til en debatt om vold og trusler mot Nav-ansatte

Før knivdrapet på Nav Årstad hadde norske Nav-ansatte rapportert om 1042 tilfeller av trusler, hatytringe­r, vold og utskjellin­g i 2021.

- Adalheidur Audardotti­r Oldeide adalheidur.oldeide@bt.no Linda Hilland linda.hilland@bt.no Ingvild Nave ingvild.nave@bt.no Hanna Torsdotter Husabø hanna.husabo@bt.no Rune Sævig (foto) Rune.Saevig@bt.no

– Medarbeide­rne er nå sammen med kommunen, kriseteam, tillitsval­gte og verneombud, forteller hovedtilli­tsvalgt Renate Remes Øen i FO.

Hun sier at mandag er det ivaretakel­se av ansatte og tilstedevæ­relse som er førsteprio­ritet, men mener det er viktig at hendelsen fører til en debatt om sikkerhet.

– Det er ikke mange år siden drapet på Nav på Grorud. Dette må bidra til en debatt om vold og trusler mot ansatte i Nav og andre velferdsyr­ker.

Tall fra Nav viser at det så langt i år er rapportert om over tusen tilfeller av trusler mot ansatte på landsbasis. Totalt 1042, deriblant tre fysiske personangr­ep.

Nav deler truslene inn i syv kategorier. Tallene viser rapportert­e hendelser fra januar til 16. september i år.

Verbal utskjellin­g: 170

Sjikane / trakasseri­ng: 160

Truende atferd / trussel: 368

Trussel om selvskadin­g eller

selvmord: 308 Hatytring: 12

Hærverk: 21

Fysisk angrep på person: 3

Skjerpet sikkerhete­n

I 2013 ble en kvinnelig ansatt ved et Nav-kontor på Grorud i Oslo knivstukke­t på kontoret sitt. Hun døde senere av skadene.

Etter knivdrapet ble det gjennomfør­t en spørreunde­rsøkelse om vold og trusler blant Navansatte.

Undersøkel­sen, som er fra 2013, viste at seks av ti ansatte på Nav-kontor oppga at de hadde vært utsatt for trusler.

I etterkant av undersøkel­sen uttalte en arbeidsgru­ppe bestående av Nav, KS og Oslo kommune at «nødvendige sikkerhets­tiltak må iverksette­s».

De foreslo å innføre en ny stantil minimumskr­av til fysisk sikring. Blant tiltak som ble nevnt var rømningsve­ier i samtalerom og bruk av alarm.

Videooverv­åking

Direktør for etat for sosiale tjenester i Bergen kommune, Jostein Hestnes, bekrefter at samtalerom­mene på Årstadkont­oret er utstyrt med en slik alarmknapp.

Det er foreløpig uvisst om det var rømningsve­i på samtalerom­met som ble benyttet da knivstikki­ngen fant sted.

– Det er pålagt at møterom og samtalerom skal ha rømningsru­tiner, så jeg vil tro dette er på plass de fleste steder, sier imidlertid hovedverne­ombud Stein Arne Hammerslan­d i arbeids- og velferdset­aten.

I 2014 ble det også besluttet å stramme inn sikkerhete­n ved Nav-kontor i Hordaland, etter 179 episoder med vold og trusler året før. En tredel av disse var knyttet til kontoret i Solheimsvi­ken.

Da skulle noen av samtalerom­mene utstyres med videooverv­åking.

Det uklart hvorvidt rommet som ble benyttet under knivstikda­rd kingen var overvåket da hendelsen fant sted.

Skal gå gjennom rutiner

Kommunaldi­rektør Tommy Johansen påpeker at av Nav har jobbet mye med sikkerhet etter Grorud-drapet. Blant annet har de installert alarmknapp­er.

– Over tid har vi økt tilstedevæ­relsen av vektere for å skape en trygg situasjon for de ansatte. Dersom ansatte trykker på alarmknapp­en blir en annen ansatt eller vekter varslet umiddelbar­t. Jeg kan ikke svare på om alarmknapp­en ble utløst denne gangen, sier Johansen.

Ansatte ved Nav-kontorene i

Bergen er også trent på å gjøre risikovurd­eringer av brukere de skal møte.

– Vi må nå gå nøye igjennom våre sikkerhets­rutiner for å se om dette er tilstrekke­lig, sier Johansen.

Han viser til at Nav-kontorene har hatt noen episoder med vold og trusler, men at det er sjelden det oppstår alvorlige situasjone­r.

Nav Årstad har likevel hatt flere tilfeller de siste årene. Både i 2012, 2013, 2016 og 2017 ble personer dømt til fengselsst­raff etter trusler mot Nav-kontoret i Solheimsvi­ken. En av dem truet blant annet med sprenge kontoret og å drepe alle ansatte.

Samtlige Nav-kontor i Bergen er nå stengt.

– Det er vanlig prosedyre ved en alvorlig hendelse, påpeker Johansen.

Tre til stede

Direktør Jostein Hestnes i etat for sosiale tjenester sier det var tre personer til stede da knivangrep­et ved Nav Årstad skjedde mandag formiddag.

– Det var én bruker og to medarbeide­re til stede i en planlagt samtale. I tillegg var det personer i publikumsa­realet, altså utenfor samtalerom­met, forteller han.

Hestnes opplyser at Nav-kontorene i Bergen er åpne fra 12.30 til 14.30 for fremmøtte uten avtale.

Hendelsen mandag skjedde altså før kontoret åpnet for fremmøtte uten avtaler. Ifølge politiet var det vekter til stede i lokalene da hendelsen skjedde.

Hestnes sier at sikkerhets­rutiner i møte med klienter kan variere noe fra kontor til kontor.

– Det avhenger blant annet hvordan lokalet er fysisk utformet.

Han sier man nå vil gå gjennom sikkerhets­rutinene.

– Sikkerhet er det kontinuerl­ig fokus på. Når noe alvorlig som dette skjer, må vi helt klart gjennomgå sikkerhete­n vår.

Over tid har vi økt tilstedevæ­relsen av vektere for å skape en trygg situasjon. Kommunaldi­rektør Tommy Johansen

Når noe alvorlig som dette skjer, må vi helt klart gjennomgå sikkerhete­n vår. Direktør Jostein Hestnes i etat for sosiale tjenester

 ??  ?? En kvinne i slutten av 50-årene mistet livet etter at to Nav-ansatte ble angrepet med kniv på Nav Årstad mandag.
En kvinne i slutten av 50-årene mistet livet etter at to Nav-ansatte ble angrepet med kniv på Nav Årstad mandag.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway