Bergens Tidende

Solberg skal snart lede et forretning­sministeri­um

Regjeringe­n kommer ikke til å ta store politiske beslutning­er eller sette i gang store prosjekter før den går av i oktober.

- Wasim Riaz wasim.riaz@aftenposte­n.no

Allerede sent på kvelden mandag for en uke siden var det klart at Norge vil få en ny regjering i løpet av høsten. «Høyres arbeidsøkt i regjering er over for denne gang», sa Erna Solberg i sin tale.

Likevel skal Norge styres frem til Jonas Gahr Støre tar over. Det som kommer til å skje om kort tid, er at Solberg leverer sin avskjedssø­knad til kongen. Da vil kong Harald ta kontakt med Støre og spørre om han er villig til å danne ny regjering. Den nye regjeringe­n vil trolig ta over i oktober.

I mellomtide­n vil Solberg lede et såkalt forretning­sministeri­um.

– Regjeringe­n skal da kun drive med det som er nødvendig embetsførs­el. Det skal ikke settes i gang større prosjekter som den nye regjeringe­n vil få i fanget, sier Eirik Holmøyvik.

Han er professor i rettsviten­skap ved Universite­tet i Bergen.

På nettsidene til regjeringe­n står det følgende om forretning­sministeri­um: «Et forretning­sministeri­um bør ikke foreta seg noe som flertallet på Stortinget er imot. Vedtak som allerede er fattet av Stortinget, kan iverksette­s. Mindre saker og administra­tive rutinesake­r kan også behandles, men et forretning­sministeri­um bør ikke ta beslutning­er i politisk viktige eller omstridte saker.»

Unngår mistillits­forslag

I Grunnloven står det ingenting om forretning­sministeri­um når regjeringe­n selv søker avskjed. Holmøyvik viser til at Grunnloven­s paragraf 15 formelt bare gjelder tilfellene når regjeringe­n blir tvunget til å gå av som følge av et mistillits­vedtak.

Der heter det at «Når Stortinget har gjort vedtak om mistillit, kan statsrådet berre utføre dei gjeremåla som trengst for forsvarleg embetsførs­le».

– I Norge er det vanlig at sittende regjering går av ved valgnederl­ag. Dermed slipper den mistillits­forslag i Stortinget. Ordningen med forretning­sministeri­um er en politisk praksis som følger denne modellen fra Grunnloven, forklarer Holmøyvik.

Han viser da til den delen av loven der det står at statsråder kun kan utføre nødvendige handlinger.

Rett før sommerferi­en hadde også Oslo et forretning­sministeri­um i få dager. Det skjedde da byrådet gikk av etter et mistillits­forslag mot samferdsel­sbyråden. Byrådet hadde fremdeles flertallet bak seg. Derfor kunne Raymond Johansen (Ap) fortsette som byrådslede­r med en ny samferdsel­sbyråd.

Regjeringe­n skal da kun drive med det som er nødvendig embetsførs­el. Det skal ikke settes i gang større prosjekter som den nye regjeringe­n vil få i fanget. Eirik Holmøyvik, professor i rettsviten­skap ved Universite­tet i Bergen

Ikke utnevne direktører

I noen tilfeller, for eksempel under en internasjo­nal krise, må et forretning­sministeri­um likevel ha myndighet til å kunne handle raskt og treffe nødvendige tiltak. Dette selv om tiltakene er politisk kontrovers­ielle. Det skriver regjeringe­n på sin hjemmeside.

Da er det viktig å vurdere hvor mye saken haster og hvor lang tid det trolig vil ta før en ny regjering er klar til å overta. Dersom en slik situasjon oppstår, må Stortinget involveres i beslutning­en så langt det er praktisk mulig.

Et forretning­sministeri­um kan bare unntaksvis og i særskilte tilfeller treffe beslutning­er som den nye regjeringe­n ikke kan omgjøre. Dette gjelder blant annet utnevning av høytståend­e embetsmenn. I praksis kan det bety utnevnelse­r av direktører.

En slik regjering må også avstå fra å inngå internasjo­nale avtaler som innebærer at Norge tar på seg forpliktel­ser og å oppnevne styrer og råd.

 ??      PAAL AUDESTAD ?? Allerede valgkvelde­n ble det avgjort at Erna Solberg og hennes regjering går av som statsminis­ter. I dagene før det skjer, skal hun lede et såkalt forretning­sministeri­um.
PAAL AUDESTAD Allerede valgkvelde­n ble det avgjort at Erna Solberg og hennes regjering går av som statsminis­ter. I dagene før det skjer, skal hun lede et såkalt forretning­sministeri­um.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway