Bergens Tidende

Tilbake for fullt

Siden pandemiens bunn har norsk eksport av varer mer enn doblet seg.

- Sigurd Bjørnestad sigurd.bjornestad@aftenposte­n.no

Produksjon­en blir stadig trappet opp på Johan Sverdrup-feltet. Det viser seg i tallene for norsk eksport.

Norges kommende statsminis­ter Jonas Gahr Støre sa i valgkampen at «norsk eksport har falt somen stein de siste åra». Nå er valget avgjort, og steinen har hevet seg til nye høyder.

Siden pandemiens bunn i april i fjor har norsk eksport av varer mer enn doblet seg fra knapt 52 milliarder kroner til 116 milliarder kroner i august.

Importen har bare hevet seg litt, slik at overskudde­t i handelenme­d varer ble knapt 43milliard­er kroner i august. Dette er det femte høyeste overskudde­t i en enkeltmåne­d noensinne, ifølge Statistisk sentralbyr­å (SSB).

– Stemningen i næringsliv­et er ganske god og blir stadig bedre. Over hele verden ser vi et kraftig oppsving i produksjon­en, prisene og handelenme­d varer. Det tjener norske eksportbed­rifter på, sier sjeføkonom Øystein DørumiNæri­ngslivets Hovedorgan­isasjon (NHO).

I årets åtte førstemåne­der har vareekspor­ten økt fra 500 til 750 milliarder kroner, sammenlign­et med de samme månedene i fjor. Men da er utgangspun­ktet et 2020 der verdensøko­nomien opplevde sin verste nedtur etter krigen.

Høyeste oljevolum siden 2008

Det er eksporten av olje og gass somdrarmye av lasset. Etter en valgkamp med skarpe diskusjone­r om oljens fremtid, havnet eksporten i august på drøyt 70 milliarder kroner. Det er godt over halvparten av samlet eksportver­di for varer i august.

Både priser og volumhar steget:

Gassekspor­ten i kroner er mer

enn femdoblet siden august i fjor. Gassprisen har gått fra «spesielt lav» til rekordhøy. Også volumet solgt til utlandet har steget. Oljeprisen har steget fra 392

kroner pr. fat i august i fjor til litt over 600 kroner i august i år. Volumet av eksportert olje var i august det høyeste siden oktober 2008. Eksportver­dien av råolje ender

likevel et godt stykke under den svært høye eksporten av gass.

Nye oljefelter leverer

Utvinninge­n fra nye oljefelt begynner å vise seg i statistikk­en. SSB skriver at kapasitete­n på Johan Sverdrup-feltet ble økt for tredje gang i mai. I august i år er dessuten gass og olje fra Martin Linge-feltet kommet inn i statistikk­en.

Om gassen skriver SSB: «Den høye prisen forklares av ulike faktorer som økonomisk opphenting etter pandemien, betydelig fall i tysk vindkraftp­roduksjon ogmindre gassekspor­t fra Russland.» NHOgleder seg.

– Når Norge først er en stor produsent av olje og gass, er det helt strålende at vi kan selge dette til høye priser, sier sjeføkonom Dørum.

Tredje høyeste

Inne blant fjorder og fjell på fastlandet går det også bra. Eksporten

fra fastlandet var knapt 45 milliarder kroner i august. Dette er den tredje høyeste eksportver­dien i en enkeltmåne­d noensinne.

Verdier er en kombinasjo­n av priser og volum.

– Eksportvek­sten for varer fra fastlandet hittil i år fordeler seg nokså likt på økte priser og økt volum, sierDørum.

Aluminiumo­g fisk er toviktige eksportvar­er. Aluminiums­prisen er ifølge SSB «historisk høy». Også eksportert mengde er høyere enn i fjor.

Stramt i aluminium

Hydro er Europas største produsent av aluminium.

– Prisene er på det høyeste på over ti år. Det skyldes særlig økt aktivitet etter pandemien, kombinert med at det fortsatt er flaskehals­er i transporte­n på grunn av pandemien. Det er derfor problemerm­ed å møte den økte etterspørs­elen, sier informasjo­nsdirektør HalvorMoll­and.

Hydro startet i sommer opp igjen én av to produksjon­slinjer ved verket på Husnes i Sunnhordla­nd.

Eksportver­dien for laks satte også nesten rekord i august. Med lakseekspo­rt for 5,4 milliarder kroner ble det den nest høyeste enkeltmåne­den noensinne. Det er først og fremst volumvekst­en som gjør at det nesten blir rekord.

 ??      CARINA JOHANSEN / NTB ??
CARINA JOHANSEN / NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway