Bergens Tidende

Utenriksøk­onomien

-

·

Handelsbal­ansen er differanse­n mellom eksport og import. Handelen består av både varer og tjenester.

·

I tillegg går det lønn, utbytte og stønader over landegrens­ene. Differanse­n mellom ut og inn kalles rente- og stønadsbal­ansen.

·

Summen av de to balansene gir driftsbala­nsen i utenriksre­gnskapet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway