Bergens Tidende

Her er den beste tunnelløsn­ingen for Bybanen

Denne løsningen er dyrere, men vil være bedre på lang sikt.

- Jon Hamre Ruteplanle­gger/uavhengig kollektivp­lanlegger

«DET FINNES INGEN god tunnelløsn­ing», har vært omkvedet blant tilhengern­e av bybane over Bryggen.

Dette er endelig bekreftet med bybanekont­orets forslag til tunnelløsn­ing. Kronglete er vel den beste karakteris­tikken på traséforsl­aget. Rettstrekn­ingene mellom hårnålssvi­ngene er så korte at trikkeføre­ren ikke akselerere­r mellom kurvene. Dermed vil trikken kjøre i joggefart på hele strekninge­n.

DE TO VIKTIGSTE argumenten­e mot tunnelløsn­ing har vært at sentrumsho­ldeplassen ligger for langt fra sentrumskj­ernen. Derfor har bybanekont­oret avvist forslaget fra Bryggens venner om stasjon i Peter Motzfeldts gate. Det andre er grunnforho­ldene under Vågsbunnen og problemati­sk tunnelåpni­ng på sørsiden av sentrum.

I silingsrap­porten utarbeidet for kommunen, er det listet opp en rekke alternativ­er. Et av disse følger Lars Hilles gate fra fylkesbygg­et til Christiesg­ate, hvor den svinger inn ved Festplasse­n. For å få traseen ned i tunnel ved den gamle brannstasj­onen, legges linjen ned i en åpen kulvert langs Festplasse­n.

Den bryter en av byens viktigste gangakser og kan derfor ikke anbefales. Videre legges tunnelen rett under Vågsbunnen, der grunnforho­ldene er meget problemati­ske. Nok en grunn for ikke å gå videre med dette alternativ­et.

 ??  ??
 ??      DRAKULIREN / SHUTTERSTO­CK / NTB ?? Internasjo­nal kvinneliga for fred og frihet har tre fredsønske­r til det nye Stortinget.
DRAKULIREN / SHUTTERSTO­CK / NTB Internasjo­nal kvinneliga for fred og frihet har tre fredsønske­r til det nye Stortinget.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway