Bergens Tidende

Vi ber om trygghet

SAMFERDSEL: Trygg vei og bane mellom Bergen og Voss er noe av det første en ny regjering må prioritere.

- Hans Erik Ringkjøb Styreleder, Forum nye Bergensban­en Nils Akselberg Styreleder, Vossaløysi­ngar Roger Harkestad Styreleder, K5 Alliansen

Med Byparken som et sentralt og kompakt knutepunkt mellom alle bane- og busslinjer, er kollektivn­ettverket komplett.

DET HAR VÆRT en glede å se enigheten i valgkampen om ny trygg vei og bane mellom Voss og Bergen. Alle har holdt dette frem som ett av de viktigste prosjekten­e, for trafikksik­kerhet, fremkommel­ighet og klimavennl­ig reise og regionutvi­kling.

Men husken kan være kort. Derfor vil vi minne de som nå inntar regjerings­kontorene om hva de har lovet, og hva som står på spill. Vår bestilling til en ny regjering?

VI BER OM trygghet. Trygghet for de reisende. Trygghet for at det blir bygget ny, sikker vei og bane til Voss så fort som mulig. Trygghet for at lovnader holdes, hele veien – og banen.

Dette er ikke kun en forbindels­e melteste. lom Voss og Bergen, men også linjen mellom våre to største byer. Norges to sterkeste motorer for innovasjon og utvikling bindes sterkere sammen.

Ringeriksb­anen og de tilhørende veiprosjek­tene E16, styrker ytterliger­e koblingen øst/vest. Ny utvikling vil følge langs vei og bane.

VALGFLESK KAN FORT bli harskt. Tøffe forhandlin­ger, Finansdepa­rtementets realitetso­rientering, kriser en ikke ventet, forharskni­ngslisten er lang. Skiftende fokus i den offentlige debatten påvirker også. De som roper høyest, de som sees.

Vi vil rope, og vi vil sees.

DET ER SJELDEN slike prioriteri­nger er lette, men dette bør være blant de letRegjeri­ngen Solberg har allerede foreslått 100 mill. til planleggin­gsmidler øremerket videre planleggin­g av E16 Arna-Stanghelle.

Det trengs 214 mill. i 2022 for å oppretthol­de trykket på planarbeid­et for både vei og bane, ifølge prosjektle­delsen. Det sies at godt begynt er halvt fullendt, men halvt planlagt er ikke nær oppstart.

DERFOR MENER VI at noe av det første en ny regjering må prioritere, er fremdrifte­n og realiserin­gen av K5 – kodeordet for trygg vei og bane mellom Bergen og Voss.

Dette må realiseres i en helhet med vei og bane. Der er få strekninge­r i vår del av landet der samspillet mellom vei og bane er så tydelig. De utfyller og kompletter­er hverandre med store synergier og gevinster ved samtidig realiserin­g. Kostnadene blir lavere.

VI UTFORDRER: Det er nå de som har lovet, kan gi oss trygghet for at de er til å stole på. Det er nå de kan gi oss trygghet på vei og bane.

Det er viktig å gi trygghet for at dette er ett – helhetlig – vei- og baneprosje­kt, som skal hele veien. Halvveis er ikke fullendt.

Vi ber om et kinderegg: Trygghet for planleggin­gsmidler.

Trygghet for at dette skal være et fellespros­jekt.

Trygghet for at vi skal hele veien til

Voss, ikke bare halvveis.

Vi trenger noen vi kan stole på. Nå kan den nye regjeringe­n velge om den vil skape trygghet, eller forsterke usikkerhet. Vi ber den velge trygghet.

Nå kan den nye regjeringe­n velge om den vil skape trygghet, eller forsterke usikkerhet. Vi ber den velge trygghet.

 ??      RUNE SÆVIG (ARKIV) ?? I 2015 gikk det ras over toglinjen ved Boge i Vaksdal kommune. Nå vil innsendern­e ha fortgang i planleggin­g av ny bane- og veiløsning fra Bergen til Voss – det såkalte K5-alternativ­et.
RUNE SÆVIG (ARKIV) I 2015 gikk det ras over toglinjen ved Boge i Vaksdal kommune. Nå vil innsendern­e ha fortgang i planleggin­g av ny bane- og veiløsning fra Bergen til Voss – det såkalte K5-alternativ­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway