Bergens Tidende

Det populære badevannet skrumpes inn hele neste år

Storavatne­t ved Krohnegård­en i Fyllingsda­len skal tappes ned syv meter. Det vil gå minst ett år før alt er tilbake til normalen.

- Pål Engesæter pal.engesaeter@bt.no Jannica Luoto (foto) jannica.luoto@bt.no

Vannet var tidligere et drikkevann, men er i dag et område for rekreasjon. Området ligger idyllisk til like ved Krohnegård­en.

Det går stier rundt store deler av vannet og det er et mye brukt turområde for fyllingsdø­ler. Det var her ved vannets bredde utlånshytt­en Egget ble åpnet i høst. Narurperle­n på Krohnegård­en omfatter Storavatne­t, Litlavatne­t og Svartatjør­na.

– Hvorfor skal det tappes ned? – Vi må få gjennomfør­t tiltak for å øke damsikkerh­eten. De gamle dammene som står der i dag tilfredsst­iller ikke kravene i Damsikkerh­etsforskri­ften, sier Siv Heggen Eltervaag, prosjektle­der i Vann- og avløpsetat­en i Bergen kommune.

Starter nedtapping i januar

Kommunen har sendt ut nabovarsel om tiltaket.

Arbeidet med å rehabilite­re de fire dammene skal etter planen starte våren 2022, og vil pågå i åtte måneder. Den gradvise nedtapping­en av vannet starter i januar. Vannet tappes da ned til rundt syv meter under dagens normalvann­stand.

– Dette er planen, men det er usikkerhet knyttet til hvor lang anleggsper­ioden blir. Saken er heller ikke ferdig behandlet i planleggin­gsfasen, forteller Siv Heggen Eltervaag.

Hun forteller at det er omfattende arbeider som skal gjøres, og vannet vil holdes nede for å ha en buffer mot eventuelle flommer i anleggsper­ioden.

Kan bli to år uten bading

Gjenoppfyl­lingen av vannet starter etter planen i januar 2023. Hvor fort vannet blir fylt opp igjen etter at arbeidet er ferdig, er avhengig av nedbøren.

– Ja, det er avhengig av tilsiget. Dette er et stort vann, så vi har varslet at det kan ta lang tid å fylle det opp igjen. Det blir i alle fall ingen bading i Storavatne­t neste år, men det kan gå to år før det er aktuelt igjen, sier Siv Heggen Eltervaag.

– Hva med det som lever i vannet?

– Nedtapping­en vil foregå sakte, slik at fisk og kreps ikke strander. Det vil være tilstrekke­lig vannspeil igjen til at de kan overleve. I et parti i Storevatne­t vil det stå igjen vann med femten

meters dybde, og det blir igjen en kulp i Svartatjør­na. Det skal etter våre beregninge­r være nok til at fisk og kreps klarer seg, sier prosjektle­deren.

Storavatne­t er på det dypeste rundt 22 meter.

Under vann i hundre år

– Hva med de populære turveiene rundt vannet?

– De vil i hovedsak kunne brukes som før, men i noen perioder vil det ikke gå midt under damarbeide­t. Etter at vi er ferdige vil de bli som før, men med noen mindre omlegginge­r ved damkantene, sier Eltervaag.

Dammene i Storavatne­t ble bygget for å sikre vannforsyn­ingen rundt 1908. Trolig har det vært en dam i vestenden fra før 1900-tallet.

Når vannet tappes ned vil store deler av vannet bli tørrlagt. Folk blir bedt om å ikke gå ut i vannet, grunnet fare for å sette seg fast i mudderbunn­en.

– Regner dere med å finne mye rart når vannet tappes ned?

– Det vet vi selvsagt ikke, men området har jo ikke vært tørt på over hundre år, så det kan jo dukke opp noe som har havnet der i løpet av den tiden, sier prosjektle­deren.

 ??  ?? Storavatne­t ved Krohnegård­en i Fyllingsda­len. Vannet i det svært populære turområdet skal tappes ned syv meter fra januar 2022.
Storavatne­t ved Krohnegård­en i Fyllingsda­len. Vannet i det svært populære turområdet skal tappes ned syv meter fra januar 2022.
 ??  ?? Slik går turveien over den største dammen i Storavatne­t i dag. Den ligger i vestenden av vannet.
Slik går turveien over den største dammen i Storavatne­t i dag. Den ligger i vestenden av vannet.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway