LE­VER VIR­KE­LIG­HE­TEN OPP TIL FORVENTNIN­GENE?

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Forside -

Bitcoin er godt syn­lig i ny­hets­bil­det om da­gen, og det er kan­skje ikke så rart etter at den kjen­te krypto­va­lu­ta­en eks­plo­der­te i ver­di til over 150 000 kro­ner per mynt i de­sem­ber 2017. De som var tid­lig ut og kjøp­te Bitcoin for fle­re år si­den, har der­med gjort en li­ten in­ves­te­ring om til mil­lio­ner av kro­ner. For man­ge er Bitcoin rett og slett et mo­der­ne gull­rush.

Og det drei­er seg ikke bare om Bitcoin hel­ler – det fin­nes nå tu­sen­vis av and­re kryptovalu­taer å investere i. Man­ge av dis­se lig­ger fort­satt på en svært lav pris, og man skul­le kan­skje tro at det bare er å kjø­pe seg inn og lene seg til­ba­ke mens man ven­ter på å bli mil­lio­nær. Men kan det vir­ke­lig være så en­kelt?

Man­ge vil si at sva­ret er nei, og kri­ti­ke­re ar­gu­men­te­rer for at vi er inn i den størs­te fi­nans­bob­len ver­den noen gang har sett Når den sprek­ker vil milliarder gå tapt.

Sann­he­ten lig­ger nok et sted mel­lom dis­se to yt­ter­punk­te­ne. Sjan­sen for å bli stein­rik over nat­ta er li­ten, men sam­ti­dig har Bitcoin ek­sis­tert i hele 9 år al­le­re­de. At den og and­re kryptovalu­taer har kom­met for å bli, er gans­ke sik­kert.

Før du går vi­de­re må vi un­der­stre­ke at en­hver in­ves­te­ring kan føre til tap, og at du kun må sat­se pen­ger du har råd til å tape. Med de huske­reg­le­ne i bak­ho­det er det in­gen­ting i vei­en for å prø­ve seg med kryptovalu­taer, og det er da du får nyt­te av den­ne bo­ken. Vi skal for­tel­le deg alt du tren­ger å vite for å kom­me i gang.

Vi for­kla­rer hva kryptovalu­taer er, hvor­dan du kan kjø­pe og sel­ge, tips til hvor­dan du gjen­kjen­ner vin­ne­re, hvor­dan du opp­når best mu­lig av­kast­ning, og hvor­dan du ta­per minst mu­lig om noe går galt. Ba­kerst i bo­ken fin­ner du også en over­sikt over de vik­tigs­te krypto­va­lu­ta­ene, og vi går gjen­nom hvor­dan de vir­ker og hvor­dan de har ut­vik­let seg si­den opp­start. På den må­ten kan du selv vur­de­re hvil­ke (om noen) som pas­ser for deg.

Så len­ge du er for­sik­tig med kjø­pe­ne dine tren­ger ikke kryptovalu­taer være dyre, og du får sam­ti­dig mu­lig­het til å lære hvor­dan de vir­ker. Og hvem vet – kan­skje en li­ten in­ves­te­ring vil be­ta­le seg stort. Had­de du kjøpt Bitcoin for 1000 kro­ner i 2013 og solgt dem igjen i 2017, had­de du nå vært 187 000 kro­ner ri­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.