AN­BE­FAL­TE MAR­KEDS­PLAS­SER

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Kapittel 4 -

Coin­base er et po­pu­lært første­valg med god grunn. Ved si­den av den bru­ker­venn­li­ge nett­si­den, har de også en mo­bi­lapp (IOS og An­d­roid) som gjør det vel­dig en­kelt og raskt å kjø­pe va­lu­ta på far­ten el­ler sjek­ke hvor­dan det går med in­ves­te­rin­ge­ne dine.

Coin­base tar kre­ditt­kort, men be­gren­ser hvor mye du kan bru­ke per uke. Skal du hand­le mye, er det der­med let­te­re å bru­ke bank­over­fø­ring. Alle trans­ak­sjo­ner kan gjen­nom­fø­res med nors­ke kro­ner, og kon­to­en og lomme­bø­ke­ne dine er godt be­skyt­tet med to­fak­torau­ten­ti­se­ring.

Den sto­re ulem­pen til Coin­base er at de til­byr et vel­dig be­gren­set ut­valg valutaer: du kan kun kjø­pe Bitcoin, Bitcoin Cash, Lite­co­in og Et­here­um. Det gjør imid­ler­tid Coin­base til et godt sted å star­te når du skal kjø­pe va­lu­ta du vil ta med vi­de­re til en an­nen mar­keds­plass.

Coin­base lar deg set­te opp pris­vars­ler, men du kan ikke leg­ge inn stopp tap- el­ler grense­ord­re som auto­ma­ti­se­rer kjøp og salg.

Bi­nan­ce er en an­nen stor mar­keds­plass, som i mot­set­ning til Coin­base byr på et stort an­tall uli­ke valutaer. Du kan be­ta­le med Bitcoin, Et­here­um, BNB (Bi­nan­ce sin egen va­lu­ta) og dol­lar, men det enkleste er å bru­ke Bitcoin el­ler Et­here­um. Der­for kan den bes­te frem­gangs­må­ten være å kjø­pe en av dis­se på Coin­base el­ler Sa­fel­lo først, og så over­fø­re dem vi­de­re til Bi­nan­ce.

Bi­nan­ce har en en­kel mo­bi­lapp der du kan gjen­nom­føre hand­ler og få over­sikt over kon­to­ene dine, men den er ikke like bru­ker­venn­lig som Coin­base sin.

Det er imid­ler­tid nett­si­de­ne som står i fo­kus hos Bi­nan­ce, og all in­for­ma­sjo­nen som ser­vers der kan nok bli litt over­vel­den­de for ny­be­gyn­ne­re. Du kan set­te opp grense­ord­rer på kjøp

og salg, slik at hand­ler skjer auto­ma­tisk når det løn­ner seg. På den må­ten kan du unn­gå po­ten­si­el­le tap. Bi­nan­ce er også et godt valg om du har lyst til å prø­ve deg på al­ter­na­ti­ve myn­ter som ikke til­bys av for ek­sem­pel Coin­base.

Bi­nan­ce har også god sik­ker­het, og de opp­ford­rer bru­ker­ne til å be­skyt­te in­ves­te­rin­ge­ne sine ved å ak­ti­ve­re to­fak­torau­ten­ti­se­ring.

Sa­fel­lo er en svensk bit­coin­mar­keds­plass som har vært ak­tiv si­den 2013. Det var imid­ler­tid først i fjor at de fikk på plass di­rek­te be­ta­lings­ord­nin­ger for nors­ke kun­der, og det er nå mu­lig å be­ta­le med både visa, mas­ter­card og van­lig norsk bank­over­fø­ring. De har til og med ord­net en av­ta­le med Bankid, slik at du kan ve­ri­fi­se­re kon­to­en din ved hjelp av kode­brik­ken fra ban­ken din.

Svens­ke kun­der kan også be­ta­le med Swish som er Sve­ri­ges svar på Vipps, og sel­ska­pet har ut­talt at de vur­de­rer å leg­ge til støt­te for Vipps i Nor­ge.

Sa­fel­lo tar også sik­ker­he­ten på al­vor, og kre­ver at du sen­der inn en kopi av en per­son­lig reg­ning og et skjerm­bil­de fra nett­ban­ken din før du kan be­gyn­ne å hand­le.

Sa­fel­lo er vel­dig en­kelt å bru­ke, og de har en svært

over­sikt­lig nett­side som kan vi­ses på både en­gelsk og svensk. Når kon­to­en er fer­dig satt opp, går du bare til kjøp og vel­ger be­ta­lings­me­to­de, før du fyl­ler inn øns­ket be­løp og hvor pen­ge­ne skal sen­des. Dess­ver­re har de fore­lø­pig ikke en mo­bi­lapp, og det er også verdt å mer­ke seg at Sa­fel­lo kun støt­ter Bitcoin. Er du interessert i and­re valutaer, må du der­med bru­ke et an­net mar­ked.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.