Er vi i en bob­le?

For man­ge vir­ker krypto­va­luta­bøl­gen bare som en bob­le som snart vil sprek­ke, men er det vir­ke­lig slik?

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Hvis du stil­ler to til­fel­dig ut­valg­te øko­no­mer spørs­må­let “Er Bitcoin en bob­le?”, ri­si­ke­rer du å få to helt uli­ke svar. Det er ikke vans­ke­lig å fin­ne de som me­ner vi er i den størs­te bob­len ver­den noen gang har sett. Sam­ti­dig fin­nes det også krypto­va­luta­til­hen­ge­re som me­ner at folk mis­for­står mar­ke­det, og at det fin­nes godt grunn­lag for vi­de­re vekst. Og det­te drei­er seg ikke bare om Bitcoin, men også alle de and­re krypto­va­lu­ta­ene. Der­med vir­ker det sann­syn­lig at det fin­nes rom for vekst på noen om­rå­der, selv om man­ge på kort sikt vil hen­te ut pen­ge­ne sine så fort de har fått pro­fitt.

Før du in­ves­te­rer er det uan­sett lurt av deg å gjø­re deg opp din egen me­ning. Vi leg­ger frem ar­gu­men­te­ne for og imot, men du bør uan­sett kun investere pen­ger du har råd til å tape. Det fin­nes tross alt in­gen ga­ran­ti­er.

Hva er en bob­le?

I fi­nans­ver­de­nen de­fi­ne­res en bob­le som en syk­lus der en plut­se­lig og vold­som øk­ning i pris på en res­surs, etter­føl­ges av et vold­somt fall. Et ty­pisk tegn på at man be­fin­ner seg i en bob­le, er at man­ge tror de ikke kan tape mens pri­sen bare fort­set­ter å sti­ge. Når pri­sen der­et­ter fak­tisk be­gyn­ner å fal­le, vil man­ge sel­ge seg ut vel­dig brått sli­ke at pri­sen fort­set­ter å stu­pe.

I his­to­risk per­spek­tiv trek­kes ofte tu­li­pan­k­rak­ket frem som en stor bob­le, og man­ge sam­men­lig­ner kryptovalutaer med den­ne hen­del­sen. I 1636 had­de tu­li­pa­nen raskt blitt en mote­blomst, etter at den ny­lig had­de blitt in­tro­du­sert, og det had­de vist seg at den vokste spe­si­elt godt i Ne­der­land.

Bøn­de­ne opp­da­get at de kun­ne dyr­ke bloms­ter i uli­ke far­ger, og de sjeld­nes­te ty­pe­ne gikk for eks­tra høye pri­ser. Sam­ti­dig skap­te ne­der­len­der­ne en form for ter­min­mar­ked, der spe­ku­lan­ter kun­ne kjø­pe kon­trak­ter på tu­li­pan­lø­ker som ble inn­løst ved slut­ten av se­son­gen.

Etter­spør­se­len var så høy at kon­trakt­pri­se­ne bare fort­sat­te å sti­ge, og det vir­ket som det ald­ri vil­le ta slutt. De in­volver­te lev­de nær­mest i en vrang­fore­stil­ling om at de umu­lig kun­ne tape.

Pro­ble­met var bare at folk som vil­le kjø­pe tu­li­pan­lø­ke­ne, sy­nes de opp­blås­te pri­se­ne var alt­for høye. Der­med kol­lap­set mar­ke­det, og tu­li­pan­kon­trak­te­ne end­te med å bli nes­ten verdi­løse. I gra­fen over ser du hvor fort pri­sen steg og der­et­ter sank.

Er Bitcoin en slik bob­le?

Man­ge bru­ker tu­li­pan­k­rak­ket som ek­sem­pel, og tror at Bitcoin føl­ger sam­me møns­ter med en brå pris­stig­ning som vil etter­føl­ges av et kraf­tig fall i nær frem­tid. Det sam­me sies om and­re kryptovalutaer.

En rask titt på gra­fen til høy­re vi­ser at bitcoin nåd­de en topp i de­sem­ber 2017, før vi har sett et kraf­tig fall i ti­den etter. Det er umu­lig å for­ut­si hvor­dan pri­sen vil ut­vik­le seg vi­de­re, men den enor­me stig­nin­gen kan unek­te­lig få det til å se ut som om Bitcoin og and­re kryptovalutaer er en ty­pisk bob­le.

Tar du en nær­me­re titt på pris­ut­vik­lin­gen over tid, vil du imid­ler­tid se at Bitcoin har opp­levd lig­nen­de sving­nin­ger man­ge gan­ger før. Fak­tisk har pri­sen av uli­ke grun­ner falt nes­ten 50 pro­sent fle­re gan­ger, men den har ste­get igjen hver gang.

Kort sagt er det vel­dig vans­ke­lig å for­ut­si om Bitcoin og and­re kryptovalutaer er på vei ned, el­ler om det bare er va­ria­sjo­ner i mar­ke­det. Et av kjenne­teg­ne­ne til kryptovalutaer er jo som kjent de enor­me pris­sving­nin­ge­ne.

Bitcoin er gull

En an­nen måte å se på Bitcoin spe­si­elt og kryptovalutaer ge­ne­relt på, er å an­se sli­ke kjøp mer som en in­ves­te­ring i gull enn i en va­lu­ta. Den be­gren­se­de til­gjen­ge­lig­he­ten som føl­ger av det for­hånds­be­stem­te an­tal­let sys­te­met vil ut­ste­de, kan være en med­vir­ken­de år­sak til den va­rie­ren­de pri­sen. (Sam­ti­dig tren­ger du ikke sto­re hvelv til å lag­re myn­te­ne, slik du må med gull og and­re edle me­tal­ler, så du kan flyt­te ver­di­ene rundt i ver­den så mye du vil.)

Se for deg at gull var be­gren­set til 100 tonn to­talt i hele ver­den – hvor mye vil­le det være verdt da?

Bør du investere?

Det er opp­til deg å av­gjø­re om du bur­de investere el­ler ikke, og det enes­te kla­re rå­det vi kan gi deg, er at krypto­va­lu­ta ikke vil gi ga­ran­tert ge­vinst på kort sikt. Du kan tape alt hvis du sat­ser feil, og du bør være for­be­redt på å ten­ke lang­sik­tig. Det er godt mu­lig at vi er i en bob­le, men øko­no­mer har tatt feil før, og de kan ta feil igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.