Her fin­ner du gode råd

Du må ikke gjø­re hele job­ben selv – det fin­nes man­ge gode kil­der som hjel­per deg på vei.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Når du fø­ler deg klar til å kjø­pe, vil nok det nes­te spørs­må­let ditt være hvor du bør plas­se­re pen­ge­ne dine. Og i og med at mar­ke­det svin­ger fra dag til dag, så fin­nes det ikke noe en­kelt svar. Hvis du skal kla­re å investere for­nuf­tig og tje­ne pen­ger, er det helt nød­ven­dig å føl­ge ut­vik­lin­gen tett – på den må­ten kan du gjø­re deg opp en me­ning om når du skal kjø­pe og sel­ge. Her har vi sam­let noen tips til hvor­dan du kan skaf­fe deg in­for­ma­sjo­nen du tren­ger.

Be­gynn for­sik­tig

Før du in­ves­te­rer i noe som helst, bør du ta deg tid til å set­te deg inn i mar­ke­det. Les deg opp på uli­ke valutaer, se etter re­le­van­te ny­hets­sa­ker, og følg de se­nes­te end­rin­ge­ne i so­sia­le medi­er. Ved hjelp av vår be­greps­guide (s. 20), kan du dyk­ke ned i krypto­va­lu­ta­enes ver­den og lære mest mu­lig før du kjø­per.

Finn nye kil­der

For å ha mu­lig­het til å for­ut­si pris­ut­vik­lin­gen til en va­lu­ta, er det helt nød­ven­dig å føl­ge med på ny­he­ter om den. Vi an­be­fa­ler at du bru­ker Goog­le Alerts (googe.no/alerts). Da tren­ger du en gra­tis Goog­le-kon­to, som er en­kel å set­te opp hvis du ikke har en fra før. Der­et­ter skri­ver du inn et søke­ord du er interessert i, og klik­ker på «Opp­rett et var­sel». Da vil du auto­ma­tisk få til­sendt et ut­valg ny­hets­sa­ker hver dag som om­hand­ler sø­ker­or­det ditt. I til­legg kan vår lis­te med an­be­fal­te ny­hets­kil­der også være nyt­tig.

Bruk so­sia­le medi­er

Twit­ter er fullt av eks­per­ter som de­ler in­ves­te­rings­råd om uli­ke valutaer, og der fin­ner du også gra­fer med for­ven­te­de støt­te- og mot­stands­ni­vå­er. Det er bare å søke etter va­lu­ta­en du er interessert i med Twit­ters egen søke­funk­sjon, så får du opp de ny­es­te re­le­van­te twe­ete­ne. I til­legg kan du ha nyt­te av å føl­ge Twit­ter­bru­ker­ne vi har lis­tet opp til høy­re.

Sjekk pri­se­ne

Bruk Coin­mar­ket­cap.com til å føl­ge ut­vik­lin­gen til de uli­ke va­lu­ta­ene. Der fin­ner du de­tal­jer­te gra­fer som vi­ser pris­ut­vik­ling, han­dels­vo­lum og mar­keds­ver­di, og de opp­gir også pro­sent­vis end­ring fra dag til dag. Alt det­te i kom­bi­na­sjon med gra­fer som vi­ser støtte­og mot­stands­nivå, hjel­per deg til å vur­de­re når det er lurt å investere.

Bruk fle­re kil­der

For hver enes­te kilde som sier at pri­sen på en va­lu­ta vil eks­plo­de­re, vil du også fin­ne en som sier at den kom­mer til å kra­sje. Opp­søk fle­re kil­der og finn frem til de du sto­ler på, så blir du bed­re rus­tet til å ta in­for­mer­te valg.

Goog­le Alerts hol­der deg opp­da­tert på fers­ke ny­he­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.