Hva slags rol­le spil­ler re­gu­le­ring?

De fles­te land er be­kym­ret for kryptovalutaer, og økt re­gu­le­ring på­vir­ker pri­se­ne.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold - In­dia

Det har egent­lig bare vært et spørs­mål om tid før uli­ke lands myn­dig­he­ter vil­le be­gyn­ne å ta Bitcoin og and­re kryptovalutaer på al­vor. Nå som pri­se­ne har skutt i væ­ret, har man­ge kom­met frem til at det er tid for å inn­føre re­gu­le­ring. Be­kym­rin­ger for hvor­dan det­te vil arte seg og frykt for for­bud har ført til fle­re sto­re pris­fall, og i noen til­fel­ler også gjort det vans­ke­lig å kjø­pe. Hva som vil skje i frem­ti­den er umu­lig å si, men vi skal se nær­me­re på da­gens si­tua­sjon rundt om i ver­den.

Sør-ko­rea

Det gir me­ning å star­te i SørKorea, der det fore­går han­del i stor stil og der det fin­nes man­ge uli­ke han­dels­plas­ser. Der ble det inn­ført en lov som sier at han­del kun må fore­gå til og fra iden­ti­fi­ser­ba­re bank­kon­to­er, og må­let var å mot­vir­ke hvit­vas­king og an­nen kri­mi­nell ak­ti­vi­tet. Det­te er alt­så langt i fra et for­bud mot kryptovalutaer, og det gjør mar­ke­det mer le­gi­timt og han­del tryg­ge­re.

USA

I USA har Secu­ri­ties and Exchan­ge Com­mis­sion (SEC) hatt et vel­lyk­ket møte med kon­gres­sen. Der ble ver­di­en av va­lu­ta­ene an­er­kjent, og de fles­te in­ves­to­rer er for­nøy­de med re­sul­ta­tet. I frem­ti­den vil vi sann­syn­lig­vis se ster­ke­re kon­troll for å be­skyt­te in­ves­to­rer, og det kan bli tet­te­re til­syn med va­luta­mar­ke­der. I til­legg vir­ker myn­dig­he­te­ne inn­stilt på å inn­føre re­gu­le­ring av ICO-ER (Ini­ti­al Co­in Of­fe­rings), der nye valutaer sel­ges før de er of­fi­si­elt slup­pet. Man­ge ICO-ER vi­ser seg å være svin­del, og re­gu­le­ring kan være med på å be­skyt­te kjø­pe­re.

Stor­bri­tan­nia og EU

Både Stor­bri­tan­nia og EU er interessert i å re­gu­le­re krypto­va­luta­mar­ke­det, både for å be­skyt­te in­ves­to­rer og for å mot­vir­ke kri­mi­na­li­tet. Det frems­te må­let er å sik­re at mar­ke­der ope­re­rer in­nen­for ek­sis­te­ren­de re­gu­le­ring mot hvit­vas­king og ter­ror­fi­nan­sie­ring. Et rent for­bud er det lite sann­syn­lig at vi får. Også In­dis­ke myn­dig­he­ter har tid­li­ge­re tatt til orde for å for­by kryptovalutaer, men de har i etter­tid mo­de­rert seg og øns­ker i førs­te om­gang å inn­føre re­gu­le­rin­ger. Som i de fles­te and­re land er må­let å stop­pe bru­ken av kryptovalutaer til kri­mi­nel­le for­mål.

Nor­ge

I Nor­ge har det vært lite snakk om re­gu­le­rings­pla­ner, men fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen sa til VG i de­sem­ber 2017 at det er vik­tig at myn­dig­he­ter sam­ar­bei­der på tvers av land om sli­ke valutaer. Hun me­ner også at de som in­ves­te­rer lø­per en stor ri­si­ko, men at hun også er po­si­tiv til blok­kje­de­tek­no­lo­gi­ens man­ge bruks­om­rå­der.

Det er imid­ler­tid verdt å mer­ke seg at Bitcoin og and­re kryptovalutaer er un­der­lagt be­skat­ning i Nor­ge, både som ka­pi­tal­inn­tekt og for­mues­ob­jekt. Ver­di­er og inn­tek­ter skal alt­så opp­gis i skatte­mel­din­gen, og Skatte­eta­ten job­ber fak­tisk ak­tivt med å ut­vik­le sys­te­mer som skal spo­re nord­menns trans­ak­sjo­ner.

Ban­ker

Mens de fles­te land fun­de­rer på hvor­dan de skal re­gu­le­re kryptovalutaer, har en del ban­ker vært ras­ke­re til å ta grep. Blant an­net har noen av dem blok­kert kjøpt av kryptovalutaer med kre­ditt­kort. De er nem­lig be­kym­ret for at folk kjø­per på kre­ditt, og der­med ri­si­ke­rer å bli stå­en­de igjen med stor gjeld. In­gen nors­ke ban­ker ser ut til å ha gått til det­te skrit­tet enda, men det er nok bare et spørs­mål om tid.

Hva be­tyr alt det­te?

Kom­bi­na­sjo­nen av re­gu­le­ring av kryptovalutaer og blok­ke­ring av kre­ditt­kort­be­ta­ling hos en­kel­te til­by­de­re, bi­dro til et kraf­tig kurs­fall i be­gyn­nel­sen av 2018. I skri­ven­de stund har pri­se­ne be­gynt å sti­ge noe igjen, som føl­ge av at fryk­ten for re­gu­le­ring er byt­tet ut med viss­he­ten om at re­gu­le­ring kan være bra for in­du­stri­en. Tross alt er det vel ikke så man­ge som ikke vil ha bed­re be­skyt­tel­se mot svin­del og be­grens­nin­ger på il­le­gal bruk. Vårt råd er å hol­de et øye med ny­he­te­ne, og for­sik­re deg om at du er opp­da­tert på hva som skjer på den­ne fron­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.