Hvor­dan unn­gå ma­ni­pu­le­ring

Krypto­va­luta­mar­ke­de­ne er helt ure­gu­ler­te, og det gjør at pri­se­ne kan ut­set­tes for ma­ni­pu­le­ring. Her får du vite hva du skal se etter.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Bør­ser er sterkt re­gu­ler­te, og det be­tyr at be­grens­nin­ger sik­rer at ikke mar­ke­det går ned som føl­ge av et krasj. Sli­ke sik­ker­hets­nett gjør spe­ku­le­ring i ak­sje­mar­ke­det re­la­tivt trygt. Kryptovalu­taer har der­imot in­gen sli­ke be­grens­nin­ger, og mar­ke­det er helt ure­gu­lert. Han­del på mar­keds­plas­ser stan­ses van­lig­vis når man mis­ten­ker at noe mer­ke­lig skjer el­ler at nett­si­den får mer tra­fikk enn den tak­ler. Det fin­nes imid­ler­tid in­gen lo­ver som sier at det må gjø­res.

Dis­se vill vest-til­stan­de­ne gjør at det er mu­lig å ma­ni­pu­le­re mar­ke­det slik at pri­sen øker el­ler sti­ger, og det er van­lig­vis auto­ma­ti­ser­te ro­bo­ter som står bak.

Bot-skan­da­len i 2013

Til­ba­ke i 2013 steg plut­se­lig pri­sen på Bitcoin fra 150 dol­lar til 1000 dol­lar på svært kort tid, og man tror nå at det var en en­kelt­per­son som var an­svar­lig for øk­nin­gen. Den­ne per­sonen kan ha tjent mil­lio­ner ved å ma­ni­pu­le­re mar­ke­det.

Iføl­ge en fors­kings­ar­tik­kel pub­li­sert av Neil Gan­dal, JT Ham­rick, Ty­ler Moore og Ta­li Ober­man, var det fals­ke hand­ler gjen­nom­ført av to ro­bo­ter kalt Mar­kus og Wil­ly som re­sul­ter­te i pris­øk­nin­gen.

Ved å ana­ly­se­re mil­lio­ner av trans­ak­sjo­ner fra det nå ned­lag­te Bitcoin-mar­ke­det Mt. Gox, opp­da­get de nem­lig ek­semp­ler på mis­ten­ke­lig at­ferd. I for­bin­del­se med at Mt. Gox ble hack­et klar­te nem­lig ro­bo­te­ne å hand­le med Bitcoin de ikke eide, og re­sul­ta­tet ble at pri­sen økte.

Til nett­ste­det Tech­crunch for­tal­te fors­ker­ne at han­dels­vo­lu­met hos Mt. Gox in­klu­der­te de fals­ke trans­ak­sjo­ne­ne, og det sig­na­li­ser­te til and­re in­ves­to­rer at det fore­gikk stor­stilt han­del. Forsk­nings­ar­tik­ke­len vis­te også at selv om man trek­ker fra den fals­ke ak­ti­vi­te­ten,

var det gjen­nom­snitt­li­ge han­dels­vo­lu­met på de stør­re mar­keds­plas­se­ne mye høy­ere på da­ger da ro­bo­te­ne var ak­ti­ve. Den­ne øk­nin­gen i le­gi­tim han­del var selv­føl­ge­lig også for­del­ak­tig for Mt. Gox, for­di de tjen­te pen­ger på trans­ak­sjons­ge­by­rer.

Slik ma­ni­pu­le­ring vil­le blitt stan­set umid­del­bart på en re­gu­lert ak­sje­børs, og selv om ting har bed­ret seg også for krypto­va­luta­han­del, fore­går det fort­satt mye ma­ni­pu­le­ring.

“Wash tra­ding”

Wash tra­ding er når en krypto­va­luta­ei­er sel­ger til seg selv. Sli­ke trans­ak­sjo­ner på­vir­ker han­dels­vo­lu­met, og kan der­med bi­dra til å over­be­vi­se mar­ke­det om at etter­spør­se­len øker. Me­to­den kan også bru­kes til å be­ta­le trans­ak­sjons­ge­by­rer til ope­ra­tø­rer i det skjul­te.

Den­ne ty­pen falsk og ville­den­de ak­ti­vi­tet vil bli opp­da­get og stop­pe av man­ge mar­keds­plas­ser, men det fin­nes også de som ikke gjør noe med det. Hold ut­kikk for nye av­slø­rin­ger om slik han­del, og vær for­be­redt på at det kan være grun­nen til plut­se­li­ge øk­nin­ger i pris.

“Spoo­fing”

Spoo­fing el­ler fals­ke hand­ler er et an­net triks som bru­kes til å ma­ni­pu­le­re mar­ke­de­ne. Den­ne ty­pen svin­del går ut på å leg­ge inn hand­ler som der­et­ter kan­sel­le­res før de går gjen­nom. Når høye bud på sto­re va­luta­sum­mer leg­ges inn, blir mar­ke­det lurt til å tro at etter­spør­se­len øker, og der­med øker pri­se­ne.

Til­sva­ren­de vil sto­re fore­spørs­ler om salg til lav pris for­tel­le mar­ke­det at pri­sen er på vei ned, og man­ge vil der­for sel­ge.

På den må­ten kan svind­le­re med nok va­lu­ta ma­ni­pu­le­re mar­ke­det etter eget øns­ke, og der­med kjø­pe til lav pris og tje­ne på opp­gan­ger.

“Pump and dump”

En slik svin­del går ut på å dri­ve opp pri­sen til en va­lu­ta. Når and­re kjø­pe­re blir til­truk­ket av den sti­gen­de pri­sen, kan bak­men­ne­ne sel­ge på topp og få stor av­kast­ning. Ny­kom­mer­ne blir på sin side sit­ten­de igjen med va­lu­ta de har over­be­talt for.

Sli­ke pla­ner er gjer­ne or­ga­ni­sert av en grup­pe, der tu­sen­vis av kjø­pe­re går sam­men om å kjø­pe den sam­me va­lu­ta­en på sam­me tids­punkt. Den økte etter­spør­se­len dri­ver opp pri­sen slik at også and­re kjø­pe­re kas­ter seg på, før grup­pen ko­or­di­ne­rer et sam­ti­dig salg. Når så et stort an­tall salg går gjen­nom sam­ti­dig, fal­ler pri­sen på va­lu­ta­en igjen.

Hva­ler

Som ei­ere av sto­re meng­der va­lu­ta, har krypto­va­luta­hva­ler gode mu­lig­he­ter til å gjen­nom­føre «Wash tra­ding», «Spoo­fing» og «Pump and Dump». Der­for blir de ofte be­skyldt for å ma­ni­pu­le­re mar­ke­det. Hold ut­kikk for ad­vars­ler om slik ak­ti­vi­tet, så slip­per du å bli en brik­ke i spil­let de­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.