Hvor­dan lese tren­de­ne

Plan­legg in­ves­te­rin­ge­ne dine ved å lese og lage gra­fer.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Gra­fer som vi­ser pris­ut­vik­lin­gen til kryptovalu­taer kan vir­ke full­sten­dig kao­tis­ke. Stu­de­rer du da­ta­ene nær­me­re, vil du imid­ler­tid fin­ne trender som av­slø­rer va­lu­ta­ens vir­ke­li­ge his­to­rie. Du vil for ek­sem­pel kun­ne dan­ne deg et bil­de av om den er på vei opp el­ler ned, og hvor støt­te- og mot­stands­ni­vå­ene lig­ger. Det er det som er må­let med å ana­ly­se­re gra­fer, og på net­tet fin­ner du man­ge ek­semp­ler på at folk har la­get gra­fer der trend­lin­je­ne al­le­re­de er fylt inn. Sam­ti­dig er det in­gen grunn til at du ikke kan gjø­re det selv, og vi skal vise deg hvor­dan du både le­ser og la­ger gra­fer. Det vik­tigs­te du må hus­ke på, er at hvor­for en va­lu­ta gjør det den gjør, ikke er så vik­tig som hva den fak­tisk gjør. Du le­ter alt­så etter mønst­re som av­slø­rer hva som skjer, og ikke hvor­for det skjer.

De bes­te in­ves­to­re­ne vet at kryptovalu­taer be­ve­ger seg i syk­lu­ser. Å for­ut­se når du skal investere, er der­for nøk­ke­len til å tje­ne pen­ger. Sam­ti­dig skal du hus­ke på at uven­te­de ting kan og vil skje hele ti­den, så du må være for­sik­tig med in­ves­te­rin­ge­ne dine.

En for­kla­ring

De fles­te krypto­va­luta­in­ves­to­rer bru­ker en så­kalt candle­stick-graf der hvert punkt be­står av et ver­ti­kalt felt som vi­ser åpne- og lukke­pri­sen for hver pe­rio­de. Et grønt felt vi­ser at av­slut­nings­pri­sen var høy­ere enn åp­nings­pri­sen (på vei opp), mens et rødt felt vi­ser at av­slut­nings­pri­sen var la­ve­re enn åp­nings­pri­sen (på vei ned).

Stør­rel­sen på fel­tet vi­ser hvor stor for­skjel­len var mel­lom de to pri­se­ne. Stør­re end­rin­ger i åp­nings- og av­slut­nings­bud kan bety en stor opp­gang el­ler ned­gang i pris. Sam­ti­dig gir gra­fen deg også et ge­ne­relt inn­trykk av om pri­sen går opp el­ler ned.

Nedad­gå­en­de trend

Vi bru­ker Coini­gy.com til å lage trend­lin­jer, og når du har la­get en kon­to kan du vel­ge en av mar­ke­de­ne på venst­re side. Hver av mar­ke­de­ne har uli­ke va­luta­valg, og pri­se­ne kan va­riere. Når du har valgt mar­ked, kan du vel­ge et va­luta­par. I vårt ek­sem­pel bru­ker vi CXIO og ETH/USD, og vi sam­men­lig­ner der­med pri­sen til Et­here­um mot dol­lar.

Når du har valgt data­kil­der, får du opp en graf som du kan ut­vi­de til full­skjerm ved å tryk­ke på iko­net med fire pi­ler. Du kan også zoo­me ved å rul­le på muse­hju­let, så du kan stu­de­re kor­te­re el­ler leng­re pe­rio­der.

Når du vil lage en trend­lin­je, tryk­ker du på Trend Linei­ko­net øverst til venst­re på verk­tøy­lin­jen. Finn et sted i gra­fen der toppunk­te­ne på farge­fel­te­ne er syn­ken­de, og plas­ser start­punk­tet på det førs­te punk­tet før ned­gan­gen. Så set­ter du slutt­punk­tet ved bun­nen av ned­gan­gen, slik at det dan­nes en lin­je.

Lin­jen kan jus­te­res ved å flyt­te de to punk­te­ne rundt. Det er vik­tig å pas­se på så in­gen farge­fel­ter stik­ker opp over lin­jen, og at den be­rø­rer så man­ge fel­ter som mu­lig på vei ned. Det kan ta litt tid å jus­te­re den på plass.

Når du er for­nøyd, kan du vel­ge å auto­ma­tisk for­len­ge lin­jen så du ser hvor­dan trenden kan kom­me til å fort­set­te.

Oppad­gå­en­de trend

En oppad­gå­en­de trend lik­ner en nedad­gå­en­de, men du be­gyn­ner ved et bunn­punkt og strek­ker lin­jen opp­over. Også her kan du strek­ke lin­jen vi­de­re for å se hvor trenden er på vei.

Finn mønst­re

På bil­det neden­for har vi la­get to trend­lin­jer – en over gra­fen og en un­der. De to lin­je­ne blir til en tun­nel der pri­sen spret­ter opp og ned på inn­si­den. Den øvers­te lin­jen er en mot­stands­lin­je, mens den ne­ders­te er en støtte­lin­je. Når du har iden­ti­fi­sert det­te møns­te­ret, blir må­let ditt å kjø­pe på støtte­nivå og sel­ge på mot­stands­nivå.

Husk bare at pri­sen kan bry­te gjen­nom beg­ge de to lin­je­ne, og du vil da få nye mot­stands- og støtte­ni­vå­er.

Trend­lin­jer kan hjel­pe deg til å se hvor pri­sen på en va­lu­ta er på vei. Ek­sem­pe­let til venst­re vi­ser en nedad­gå­en­de trend, mens ek­sem­pe­let til høy­re vi­ser en oppad­gå­en­de.

Be­ve­gel­ser over tid

Når du teg­ner trend­lin­jer, er det vik­tig å zoo­me langt nok inn så du får med nok de­tal­jer. Bru­ker du for sto­re tids­spenn, vil lin­je­ne dine bare gi en grov over­sikt og mang­le in­for­ma­sjo­nen du tren­ger for å ta gode av­gjø­rel­ser. Sam­ti­dig kan du også ri­si­ke­re å zoo­me for langt inn, og der­med gå glipp av det sto­re bil­det. Her må du bare prø­ve og fei­le til du fin­ner det tids­per­spek­ti­vet som er nyt­tig for deg. I mel­lom­ti­den kan du bru­ke and­res gra­fer til å fin­ne ut hvor­dan mar­ke­det ut­vik­ler seg.

Ana­ly­se av mønst­re

Når du stu­de­rer gra­fer og la­ger trend­lin­jer, vil du etter hvert leg­ge mer­ke til en rek­ke ty­pis­ke mønst­re som sta­dig gjen­tar seg. Bil­det til høy­re (som ofte de­les på Twit­ter) vi­ser noen av de van­ligs­te mønst­re­ne du kan kom­me over, og det fin­nes tre ho­ved­ty­per: re­ver­se­rings-, vi­dere­fø­rings-, bi­la­te­ral­mønst­re.

En re­ver­se­ring skjer der mønst­re­ne mar­ke­rer en end­ring i det inn­kom­men­de sig­na­let, alt­så at et fall blir til en stig­ning el­ler mot­satt. Et vi­dere­fø­rings­møns­ter be­står i at gra­fen mid­ler­ti­dig end­rer ret­ning, før det sam­me sig­na­let fort­set­ter. Bi­la­te­ra­le mønst­re pe­ker mot at pri­sen kan gå både opp og ned, noe som kre­ver mer avan­ser­te in­ves­te­rings­tek­nik­ker (les mer om short-han­del neden­for).

Vi skal hol­de oss til å se nær­me­re på kile­mønst­re, og som du ser av fi­gu­re­ne kan de være både re­ver­se­ring­sog vi­dere­fø­rings­mønst­re. En sti­gen­de ki­le vi­ser at støtte­ni­vå­et sti­ger ras­ke­re enn mot­stands­ni­vå­et, og ki­len blir på den må­ten sta­dig tran­ge­re. En syn­ken­de ki­le vi­ser det mot­sat­te, alt­så at mot­stands­ni­vå­et fal­ler for­te­re enn støtte­ni­vå­et.

Legg mer­ke til hvor­dan en fal­len­de ki­le pe­ker mot en kom­men­de stig­ning i pris, uan­sett hvor gra­fen opp­rin­ne­lig var på vei. Det mot­sat­te er gjer­ne til­fel­le for en sti­gen­de ki­le.

Før el­ler si­den vil de to lin­je­ne i en ki­le mø­tes, og da vil gra­fen bry­te gjen­nom en­ten støtte­ni­vå­et (et fall i pris) el­ler mot­stands­ni­vå­et (en stig­ning i pris).

Når et slikt brudd skjer, kan du lage nye trend­lin­jer som vi­ser hvor topp- og bunn­punk­te­ne kan kom­me til å be­ve­ge seg vi­de­re.

Short-han­del

Ne­ga­ti­ve mønst­re der pri­sen går ned lar deg fin­ne gode tids­punk­ter for short-han­del, alt­så hand­ler der du tje­ner pen­ger på at en va­lu­ta fal­ler i ver­di.

Pro­ses­sen fun­ge­rer ved at du lå­ner et an­tall myn­ter, og sel­ger dem vi­de­re. Da står du igjen med pen­ger som i prak­sis er lån­te. Der­et­ter ven­ter du på at pri­sen går ned, før du kjø­per de sam­me myn­te­ne til­ba­ke til en la­ve­re pris. Myn­te­ne le­ve­rer du til slutt til­ba­ke til eie­ren, mens du selv blir sit­ten­de igjen med pris­dif­fe­ren­sen. Det­te er en kom­pleks tek­nikk som egent­lig fal­ler uten­for hva vi skal ta for oss i den­ne bo­ken, så vi an­be­fa­ler deg å fo­ku­se­re på oppad­gå­en­de trender og sel­ge på topp.

Candle­stick­gra­fer il­lust­re­rer godt hvor pri­sen på en va­lu­ta er på vei.

En tun­nel kan hjel­pe deg til å av­gjø­re når du skal kjø­pe og sel­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.