Hvor mye kan du tje­ne?

Spørs­må­let alle vil ha svar på, er om kryptovalutaer kan gjø­re dem rike.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Etter at pri­sen på Bitcoin og and­re kryptovalutaer steg vold­somt i 2017, lu­rer man­ge på hva de kan for­ven­te å tje­ne hvis de in­ves­te­rer. Vil kryptovalutaer gjør deg rik?

Det enes­te sva­ret vi kan gi er dess­ver­re bare kan­skje. I skri­ven­de stund har pri­se­ne falt mye på de fles­te va­lu­ta­ene, og Bitcoin har falt med over 50 pro­sent si­den ATH på 155 000 kr (20 000 dol­lar). Li­ke­vel er det man­ge der ute som ser po­si­tivt på Bit­coins frem­tid. Ana­ly­ti­ke­ren Kay Van-pe­ter­sen hos Saxo Bank for­ut­ser at den kan sti­ge til 100 000 dol­lar in­nen ut­gan­gen av 2018. Krypto­va­luta­grün­de­ren Ju­li­an Hosp had­de på sin side det­te å si til CNBC i de­sem­ber 2017 før pri­se­ne falt: «Jeg tror vi vil se Bitcoin nå 60 000 dol­lar, men vi vil også se den gå til 5000 dol­lar.»

Mens den­ne bo­ken ble skre­vet, sank pri­sen på to uli­ke tids­punkt til 6000 dol­lar før den steg noe igjen, men vi har i skri­ven­de stund ennå ikke sett noe til en topp på lin­je med den vi så i de­sem­ber 2017.

His­to­ri­en er om­trent den sam­me med and­re valutaer, og man­ge er knyt­tet til pri­sen på Bitcoin blant an­net for­di det hand­les mel­lom dem. Når Bitcoin-pri­sen fal­ler, fal­ler der­for også man­ge av de and­re. Mu­lig­he­ten er der for at mar­ke­det vil opp­le­ve en kraf­tig kor­rek­sjon, og at pri­se­ne vil fal­le raskt.

Tross at det er usann­syn­lig, er det ikke helt umu­lig at krypto­va­lu­ta­enes stor­hets­tid er for­bi. Sam­ti­dig er det verdt å hus­ke på at selv på 6000 dol­lar er Bitcoin kraf­tig opp sam­men­lig­net med sam­me tid i fjor, og fort­satt et eks­tremt ver­di­fullt in­ves­te­rings­ob­jekt. Sann­he­ten er at vi er i ukjent far­vann, og in­ves­to­rer, myn­dig­he­ter og mar­keds­plas­ser rea­ge­rer på alt det­te for førs­te gang. Da er det ikke så rart at kryptovalutaer blir et ufor­ut­sig­bart og usta­bilt beist.

På den bak­grun­nen er det vans­ke­lig å si noe om hvor mye du kan tje­ne. Det kom­mer rett og slett an på hva slags pris du kjø­per på, og hvor­dan mar­ke­det rea­ge­rer frem­over. Ser vi på fore­gå­en­de år, ser vi at det er mu­lig å få av­kast­ning på fle­re tu­sen pro­sent. Sam­ti­dig er det også mu­lig å tape alt du in­ves­te­rer.

Det bes­te rå­det vi kan gi deg er som all­tid å hol­de et øye på mar­ke­det, kjø­pe når mar­ke­det er lavt og mer sta­bilt, og prø­ve å sel­ge deg ut når pri­sen sti­ger. Vær for­be­redt på å tape, og ikke in­ves­ter mer enn du har råd til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.