En guide til ut­vin­ning

Ut­vin­ning kan be­løn­ne deg med myn­ter, som kan sel­ges el­ler veks­les til and­re valutaer.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Nå som vi har sett på hvor lønn­somt ut­vin­ning kan være (el­ler ikke være), er det på tide å ta en titt på hvor­dan det fore­går. Tek­nisk sett kan alle data­ma­ski­ner bru­kes til å ut­vin­ne, fra den bil­ligs­te lap­to­pen du får tak i til sto­re spe­sial­byg­de monst­re. For at du skal tje­ne pen­ger på ut­vin­nin­gen, er du imid­ler­tid nødt til å ha en data­ma­skin som er rask nok.

Ut­sty­ret du tren­ger

Det mes­te av ut­vin­nings­pro­gram­vare fun­ge­rer best med et gra­fikkort. Dis­se er nem­lig la­get for å ut­fø­re be­stem­te ty­per ma­te­ma­tis­ke ut­reg­nin­ger eks­tremt raskt, og de job­ber mye for­te­re enn selv de ras­kes­te Pc-pro­ses­so­re­ne.

Det er også grun­nen til at pri­sen på gra­fikkort har skutt i væ­ret de sis­te må­ne­de­ne – ut­vin­ne­re kjø­per opp alt som er, slik at etter­spør­se­len dri­ver pri­se­ne opp.

Det fin­nes man­ge gode gra­fikkort å vel­ge mel­lom, og Nvi­dia Ge­for­ce GTX 1070 kan være et godt valg. Det gir deg masse­vis av kref­ter, men pri­se­ne lig­ger på opp mot 6000 kro­ner.

AMD Rade­on RX 580 er et an­net godt al­ter­na­tiv til rundt 3500 kro­ner, men den høye po­pu­la­ri­te­ten blant ut­vin­ne­re har gjort at det er vans­ke­lig å få tak i. El­lers er også Nvi­dia Ge­for­ce GTX 1060, som kos­ter om­trent det sam­me som RX 580, også en mu­lig­het

Det fin­nes også and­re gode al­ter­na­ti­ver fra AMD som Ve­ga 56 og Ve­ga 64, men dis­se har len­ge vært så po­pu­læ­re at pri­se­ne har skutt i væ­ret.

Hvis ho­ved­kor­tet ditt er ut­styrt med to PCI-E x16-por­ter, kan du også vel­ge å bru­ke to gra­fikkort.

Pass også på at du skaf­fer en strøm­for­sy­ning som er kraf­tig nok. 650 til 750W er nød­ven­dig om du har to gra­fikkort, mens 550W bør være nok til en ma­skin med ett kort. Pro­ses­so­ren har der­imot ot ikke spe­si­elt stor be­tyd­ning, så en mel­lom­klasse­mo­dell som In­tel Co­re i5-6400 er et godt valg.

Hvis du ikke har lyst til å byg­ge din egen ma­skin, kan du kjø­pe en fer­dig spill-pc med sam­me spe­si­fi­ka­sjo­ner. En slik PC med et GTX 1070-kort og Co­re i5-pro­ses­sor, kos­ter rundt 10 000 kro­ner.

Er du der­imot ikke interesser­t i å leg­ge så mye pen­ger i å kom­me i gang, kan du prø­ve deg med ma­ski­nen du al­le­re­de har. Bare husk at du bør sjek­ke ef­fek­ti­vi­te­ten med en ut­vin­nings­kal­ku­la­tor. På den må­ten fin­ner du ut om ma­ski­nen er sprek nok til at det er verdt å fort­set­te.

Hvis du skal dri­ve med ut­vin­ning, tren­ger du et sprekt gra­fikkort. En ga­ming-pc kan en­kelt gjø­res om til en bruk­bak ut­vin­nings­ma­skin.

1 LAST NED OG INSTALLER MINER­GATE

Be­gynn med å gå til miner­gate.com, og klik­ke på «Down­load & Start Mi­ning»knap­pen. Når in­stal­la­sjons­pro­gram­met er las­tet ned, kjø­rer du det og føl­ger in­struk­sjo­ne­ne. Etter at in­stal­la­sjo­nen er fer­dig, star­ter pro­gram­met auto­ma­tisk.

2 OPP­RETT EN KON­TO

Miner­gate kre­ver at du opp­ret­ter en kon­to. Trykk på «Crea­te Account»knap­pen, fyll inn bru­ker­navn og pass­ord, og klikk til slutt på «Re­gis­ter». Da star­ter pro­gram­met med kon­to­en du har opp­ret­tet.

3 BE­GYNN UT­VIN­NIN­GEN

Når Miner­gate har star­tet, kan du gans­ke en­kelt tryk­ke på «Start Smart­mi­ning» for å kom­me i gang. Det­te er en auto­ma­tisk løs­ning som star­ter ut­vin­ning av va­lu­ta­en som har gitt høy­est av­kast­ning den sis­te ti­men. Hvis du hel­ler vil vel­ge va­lu­ta selv, kan du klik­ke på pause­knap­pe­ne ved si­den av CPU Mi­ning og GPU Mi­ning før du går vi­de­re til nes­te side.

4 TEST PC-EN DIN

Miner­gate har et in­ne­byg­get test­pro­gram som for­tel­ler deg hvor godt eg­net Pc-en din er til ut­vin­ning. Trykk på «Bench­mark»-fa­nen, og der­et­ter på «Start Benck­mark». Etter at pro­ses­sen er fer­dig, set­tes en ka­rak­ter ba­sert på hvor god Pc-en er. Hvis den ikke er spe­si­elt god, bør du vur­de­re å opp­gra­de­re.

5 VELG VA­LU­TA MA­NU­ELT

Hvis du vil vel­ge selv hvil­ken va­lu­ta du skal ut­vin­ne, kan du tryk­ke på «Mi­ner»-fa­nen. Der får du en lis­te over alle støt­te­de valutaer, og to ko­lon­ner mer­ket Cpu-mi­ning og Gpu-mi­ning. I Cpu-ko­lon­nen kan du vel­ge hvor man­ge pro­ses­sor­kjer­ner du vil de­di­ke­re til ut­vin­ning. Vi an­be­fa­ler at du i hvert fall lar én kjer­ne være le­dig – hvis ikke ri­si­ke­rer du at Pc-en lå­ser seg og blir umu­lig å bru­ke.

I Gpu-ko­lon­nen kan du vel­ge et in­ten­si­tets­nivå mel­lom 1 og 4. Høy­ere ni­vå­er bru­ker mer strøm og pro­du­se­rer mer var­me, men ma­ski­nen job­ber for­te­re. Vi an­be­fa­ler at du prø­ver uli­ke inn­stil­lin­ger, til du fin­ner ut hva som fun­ge­rer best for deg. Når du er klar, kan du tryk­ke på play-knap­pe­ne i CPU- og GPUko­lon­ne­ne.

6 NEDLASTING AV FI­LER

Av­hen­gig av hvil­ken va­lu­ta som vel­ges, kan det være at pro­gram­met må las­te ned noen fi­ler før det kan be­gyn­ne å job­be. Dis­se fi­le­ne kan være sto­re, og pro­ses­sen kan ta opp­til 30 mi­nut­ter. Det­te skjer hel­dig­vis bare førs­te gang du skal ut­vin­ne en va­lu­ta, så det går ras­ke­re nes­te gang.

7 FØLG MED PÅ FREM­GAN­GEN

Når ut­vin­nin­gen er i gang, kan du føl­ge med på frem­gan­gen i Mi­ner-fa­nen. Du ser hash-has­tig­he­ten for både CPU- og GPU­ut­vin­nin­gen, og de mins­te tal­le­ne vi­ser gjen­nom­snitts­has­tig­het per mi­nutt. Leg­ger du tal­le­ne for CPU og GPU sam­men får du den to­ta­le hash-has­tig­he­ten, og det er det­te tal­let du skal leg­ge inn i en kal­ku­la­tor for å se hvor mye du kan tje­ne.

Tal­le­ne til høy­re gir deg mer in­for­ma­sjon om ut­vin­nin­gen, og der fin­ner du blant an­net Un­con­fir­med Balance som er be­lø­pet du har ut­vun­net hit­til. Du kan tryk­ke på pause­knap­pe­ne for å stop­pe ut­vin­nin­gen.

8 LOMME­BØ­KE­NE DINE

I Wal­let-fa­nen kan du se hvor mye pen­ger du har tjent, og du har en lomme­bok for hver va­lu­ta. Når pen­ger har kom­met inn, kan du tryk­ke på «Wit­hdraw»-knap­pen for å over­fø­re dem til en an­nen kon­to. Der­for kan du veks­le til en an­nen krypto­va­lu­ta, el­ler til fiat-pen­ger.

Ser du ikke lomme­bø­ke­ne dine i pro­gram­met, fin­ner du dem også på miner­gate.com ved å log­ge inn med bru­ker­nav­net og pass­or­det ditt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.