Bitcoin Cash

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Bitcoin Cash er en ra­ring – den er nem­lig det man kal­ler en «hard fork». Kort for­talt på­gikk det en stor dis­ku­sjon blant Bitcoin-en­tu­si­as­ter om hvor ska­ler­bar Bitcoin er, og noen ut­vik­le­re men­te det fan­tes en bed­re måte å be­hand­le fle­re trans­ak­sjo­ner på ras­ke­re. En­den på visa var at pro­sjek­tet Bitcoin ble delt i to. Den opp­rin­ne­li­ge va­lu­ta­en for­ble urørt, mens man sam­ti­dig skap­te den nye va­lu­ta­en Bitcoin Cash.

En av for­de­le­ne med Bitcoin Cash, er at den sto­re blokk­stør­rel­sen gjør det mu­lig å be­hand­le fle­re trans­ak­sjo­ner. Fram til de to skil­te lag i juli 2017, del­te Bitcoin Cash og Bitcoin den sam­me trans­ak­sjons­his­to­rik­ken. Det be­tød at alle som eide Bitcoin på den ti­den, eide det sam­me an­tal­let Bitcoin Cash. Fra da av etab­ler­te imid­ler­tid Bitcoin Cash sine egne blok­ker og trans­ak­sjo­ner.

Si­den Bitcoin Cash bru­ker sam­me al­go­rit­me som Bitcoin, har va­lu­ta­en blitt po­pu­lær blant ut­vin­ne­re som en­kelt kun­ne byt­te fra den ek­sis­te­ren­de va­lu­ta­en til den nye ty­pen. Den sam­me kom­pa­ti­bi­li­te­ten har også gjort den po­pu­lær på de fles­te bør­ser. Én ad­var­sel er li­ke­vel på sin plass: Ikke send Bitcoin Cash til en Bit­coin­lomme­bok.

Pri­sen på Bitcoin Cash økte lyn­raskt, og sær­lig etter at Coin­base gjor­de den til­gjen­ge­lig på bør­sen sin. Den har si­den opp­levd en stor pris­ned­gang. Spørs­må­let er hva slags for­mål Bitcoin Cash egent­lig tje­ner, når så man­ge er over­be­vist om at den ori­gi­na­le Bitcoin er en tryg­ge­re in­ves­te­ring. Til tross for an­ta­kel­ser om det mot­sat­te, har Bitcoin Cash fort­satt å lig­ge på et re­la­tivt høyt pris­nivå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.