Ver­ge

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Selv om alle kryptovalutaer har en viss grad av ano­ny­mi­se­ring, blir li­ke­vel trans­ak­sjo­ner re­gist­rert i blok­kje­den. Og i takt med sta­dig mer re­gu­le­ring av mar­ke­det, be­kym­rer noen seg for at kryptovalutaer ikke len­ger er like sik­re. Det er her Ver­ge kom­mer inn.

Ver­ge, som tid­li­ge­re gikk un­der nav­net Do­gecoindark, er ut­vik­let for å være 100% ano­nym og umu­lig å spo­re. Iføl­ge den of­fi­si­el­le nett­si­den bru­ker «Ver­ge en rek­ke ano­ny­mi­se­rings­nett­verk, som Tor og I2P. Ip-adres­se­ne til bru­ker­ne blir skjult, og trans­ak­sjo­ne­ne er helt umu­lig å spo­re.»

Ver­ge er et in­ter­es­sant al­ter­na­tiv for de som be­kym­rer seg for at myn­dig­he­te­ne over­vå­ker trans­ak­sjo­ne­ne de­res. Uto­ver per­son­ver­nas­pek­tet, er Ver­ge la­get for å være akku­rat det sam­me som Bitcoin – en krypto­va­lu­ta til hver­dags­bruk.

Ver­ge fikk mye opp­merk­som­het i fjor etter at John Mca­fee tvit­ret om sel­ska­pet. Etter en re­kord­høy topp i de­sem­ber har pri­sen gått ned igjen, men ut­sik­te­ne ser gode ut. Med tan­ke på økt re­gu­le­ring av krypto­va­luta­mar­ke­det, kan en va­lu­ta med fo­kus på per­son­vern gjø­re det bra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.