Lite­co­in

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Lite­co­in ble lan­sert av Char­lie Lee i 2013, og den byg­get på kilde­ko­den til Bitcoin. Va­lu­ta­en ble de­sig­net som et til­legg til Bitcoin – tenk på Lite­co­in som søl­vet til Bit­coins gull.

For­uten å ha et for­skjel­lig fo­kus­om­rå­de, ble Lite­co­in la­get for å løse noen av pro­ble­me­ne til Bitcoin. Sys­te­met ut­fø­rer trans­ak­sjo­ner ras­ke­re, det to­ta­le an­tal­let myn­ter er stør­re og trans­ak­sjons­ge­by­re­ne er la­ve­re. I se­ne­re tid har Lite­co­in i til­legg lan­sert be­ta­lings­pro­ses­sen Lite­pay, som lar for­bru­ke­re be­ta­le for va­rer i bu­tik­ker med et Lite­co­in de­bet­kort. Alle bu­tik­ker som tar Visa, tar også Lite­pay.

Pri­sen på Lite­co­in lig­ger langt un­der Bitcoin, men det er man­ge som me­ner at den bør være verdt en fjerde­del av store­bro­ren for­di den har fire gan­ger så man­ge myn­ter. Ti­den vil vise, men Lite­co­in er nå godt etab­lert og kan vise til god av­kast­ning de sis­te åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.