Bitcoin

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Bitcoin mar­ker­te star­ten på kryptovalutaer da den duk­ket opp i 2009. Reg­net i pris og mar­keds­vo­lum er den fort­satt store­bror, og den blir ofte om­talt som en er­stat­ning for gull. I til­legg er den en nyt­tig va­lu­ta når man skal over­fø­re pen­ger til ut­lan­det, og en­kel­te ste­der kan den bru­kes til be­ta­ling på sam­me måte som van­li­ge pen­ger.

Etter en fan­tas­tisk vekst i 2017, had­de Bitcoin gått gjen­nom en ned­gang da det­te ble skre­vet. Det skyl­des del­vis økte re­gu­le­rin­ger, men også an­kla­ger om at pri­sen på myn­ter had­de blitt ma­ni­pu­lert.

Pri­sen er li­ke­vel fort­satt den høy­es­te av alle kryptovalutaer med god mar­gin, og om det én va­lu­ta som kom­mer til å stå lø­pet ut er det nok Bitcoin. Med nøye plan­lagt in­ves­te­ring kan den fort­satt re­sul­te­re i økt av­kast­ning.

Bitcoin er også en nyt­tig va­lu­ta å sit­te på , for­di den kan veks­les i de fles­te and­re valutaer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.