Bli kjent med va­lu­ta­ene

Bitcoin er ikke den enes­te krypto­va­lu­ta­en der ute, og in­ves­te­ring i and­re valutaer kan gi deg enda stør­re ge­vinst.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Når du skal kjø­pe krypto­va­lu­ta, gjel­der det å fin­ne de som kan gjø­re det bra og gi deg det ut­byt­tet du øns­ker. I det hen­se­en­det er Bitcoin langt i fra den enes­te som er verdt å sjek­ke ut, for det fin­nes tu­se­ner av and­re myn­ter å vel­ge mel­lom og det kom­mer sta­dig nye til.

I det­te ka­pit­te­let gir vi deg et over­blikk over 16 av de mest po­pu­læ­re og in­ter­es­san­te krypto­va­lu­ta­ene. Du læ­rer om hver en­kelt mynt og hva den er ment å gjø­re, du får opp­da­tert in­for­ma­sjon og blir kjent med mot­fore­stil­lin­ger vi even­tu­elt har om dem. Du fin­ner også en len­ke til de of­fi­sel­le nett­si­de­ne, så du kan lese mer om dem.

For å hjel­pe deg å se hvor bra hver en­kelt mynt har gjort det på mar­ke­det, har vi in­klu­dert en graf fra coin­mar­ket­cap.com som vi­ser va­lu­ta­ens pris­nivå over tid. Slik kan du se når og hvor­dan den nåd­de toppunk­tet. Alle va­lu­ta­ene sank i ver­di i star­ten av 2018, og du vet ald­ri når dras­tis­ke end­rin­ger vil skje. Der­for må du hol­de deg opp­da­tert ved å sjek­ke hvor bra hver va­lu­ta gjør det per dags dato, akku­rat som du vil­le gjort med en hvil­ken som helst an­nen in­ves­te­ring.

Du kan se hver en­kelt mynts pro­sent­øk­ning i 2017, og av­gjø­re hvem som gjor­de det best. Når det er sagt, er ikke det­te noen ga­ran­ti for at den sam­me øk­nin­gen vil fin­ne sted i 2018.

Glem ikke at den­ne guid­en kun er en over­sikt over et ut­valg in­ter­es­san­te valutaer, og in­gen an­be­fa­ling om å investere. Som all­tid må du gjø­re re­se­arch før du even­tu­elt kjø­per noe, og trek­ke dine egne kon­klu­sjo­ner.

Vi har ikke hatt mu­lig­het til å gå i dyb­den på hver enes­te va­lu­ta som fin­nes, og det er man­ge and­re du kan­skje vil sy­nes er in­ter­es­san­te. Da må du hus­ke å være kri­tisk til in­for­ma­sjo­nen du fin­ner så du ikke blir of­fer for svin­del, dår­li­ge myn­ter el­ler en va­lu­ta som er på vei ut av mar­ke­det.

Unn­gå svin­del

Pro­ble­met med kryptovalutaer, er at folk er så iv­ri­ge etter å tje­ne pen­ger at for­nuf­ten ofte for­svin­ner. Man­ge står kla­re til å ut­nyt­te det­te, og lan­se­rer nye kryptovalutaer hvor de raskt tje­ner så mye pen­ger som over­ho­det mu­lig før de stik­ker av med hele pot­ten.

Pon­zi­co­in var en va­lu­ta som de­mon­strer­te godt hvor iv­ri­ge folk er etter å investere. Den ble opp­rin­ne­lig la­get som en spøk for å ad­va­re folk mot upå­li­te­li­ge valutaer, og den ble be­skre­vet som «ver­dens førs­te lov­li­ge py­ra­mide­spill» med et sys­tem ba­sert på smart­kon­trak­ter. Man kjøp­te myn­ter via smart­kon­trak­ten, som auto­ma­tisk dob­let pri­sen på myn­ter for hver 100 solg­te.

Du kun­ne når som helst ta ut myn­ter i kon­tan­ter og sel­ge til­ba­ke til smart­kon­trak­ten for en fjerde­del av den gjel­den­de pri­sen. Sys­te­met var selv­sagt bare tull og helt umu­lig å opp­rett­hol­de i det lan­ge løp, noe som un­der­stre­ker pro­ble­met med en­kel­te valutaer. Li­ke­vel var det man­ge som in­ves­ter­te i Pon­zi­co­in, og det end­te med at grunn­leg­ge­ren av­slut­tet pro­sjek­tet.

«Vi hå­per alle fikk seg en god lat­ter :) Men vi må av­slut­te det­te. Det­te var ment som en pa­ro­di/ per­for­mance/spøk. Jeg stakk ikke av med pen­ge­ne, jeg solg­te ald­ri mine egne

Pon­zi­coins og kon­trak­te­ne kom i stand som et re­sul­tat av at and­re bru­ke­re trakk seg ut. Vær for­sik­tig når du in­ves­te­rer i mis­ten­ke­li­ge kryptovalutaer, og sær­lig de som ser ut som re­ne py­ra­mide­spill – det er et spill uten ge­vins­ter, og pen­ger opp­står ikke i løse luf­ta,» stod det å lese på nett­si­den til Pon­zi­co­in.

And­re myn­ter blir ut­satt for en så­kalt «pump and dump» (les mer på side 25). Det bi­drar til at pri­sen sti­ger til et nytt toppunkt, før bak­men­ne­ne lyn­raskt trek­ker seg ut mens det fort­satt er nye in­ves­to­rer som kjø­per seg inn på det de tror er en opp­tur.

Det kan være vans­ke­lig å unn­gå dis­se for­me­ne for svin­del , og sær­lig si­den fle­re helt ku­ran­te valutaer har blitt of­fer for «pump and dump». Al­li­ke­vel er det noen tegn du skal være på ut­kikk etter. Du opp­da­ger dem ved å stil­le deg selv noen enk­le spørs­mål.

Hva er hen­sik­ten med den nye myn­ten?

Hvis du er ute etter å investere i en ny mynt, bør du først spør­re hvor­for den har blitt la­get. Løser den et be­stemt pro­blem, el­ler er den ret­tet mot et be­stemt mar­ked? Slik in­for­ma­sjon er helt av­gjø­ren­de, for­di du bør vite om myn­ten har so­li­de bein å stå på el­ler ikke.

Hvor mye tje­ner opp­havs­men­ne­ne?

Det skal stå på va­lu­ta­ens of­fi­si­el­le nett­side hvor man­ge myn­ter opp­havs­men­ne­ne har, og om de ope­re­rer med en så­kalt lock-in-pe­rio­de. Det­te kan gi deg et hint om kva­li­te­ten på va­lu­ta­en. Hvis opp­havs­men­ne­ne tar ut et stort an­tall myn­ter og kan sel­ge dem umid­del­bart, er det­te tegn på at myn­ten ikke er til å sto­le på.

Hva sier and­re?

Les and­re nett­si­der og se hva eks­per­ter på krypto­va­lu­ta sier om va­lu­ta­en. Vår guide på side 22 hjel­per deg med å fin­ne på­li­te­li­ge kil­der til in­for­ma­sjon.

Hvor raskt steg pri­sen?

Du skal være for­sik­tig med å investere når ver­di­en på en va­lu­ta er på vei opp­over, og du ser at den sti­ger kjapt. Følg pris­stig­nin­gen på coin­mar­ket­cap.com for å se hvor kjapt det går. En rask topp i lø­pet av kort tid plei­er å in­di­ke­re at pri­sen på en mynt har blitt «pum­pet.» Det­te fø­rer nor­malt til at den syn­ker igjen like etter­på.

Hvor raskt sank pri­sen?

Hvis en va­lu­ta er gam­mel nok til at det fin­nes his­to­ris­ke data til­gjen­ge­lig, kan du se etter mis­ten­ke­li­ge be­ve­gel­ser der pri­sen steg og sank over en kort pe­rio­de. Det­te er ty­pisk «pump and dump»-ter­ri­to­ri­um. Men hva en mynt gjør etter­på er like in­ter­es­sant. Hvis en va­lu­ta kom­mer seg på bei­na igjen og blir sta­bil el­ler vi­ser en oppad­gå­en­de trend, er det mu­lig at den er verdt å sat­se på på lang sikt. Men følg reg­le­ne i boka li­ke­vel, så du unn­går å be­ta­le for en verdi­løs mynt. Hvis pri­sen på et tids­punkt sank og den si­den ikke har ste­get igjen, gjør du nok lurt i å unn­gå den­ne be­stem­te myn­ten. Det gjel­der spe­si­elt hvis du sam­ti­dig også ser and­re mis­ten­ke­li­ge tegn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.