Må du be­ta­le skatt?

Had­de det ikke vært fan­tas­tisk om Bitcoin var skatte­fri? Dess­ver­re er kryptovalutaer un­der­lagt inn­tekts- og for­muebe­skat­ning.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Det gam­le ut­sag­net om at dø­den og skatt er det enes­te du ikke slip­per unna i li­vet, gjel­der også for Bitcoin og and­re kryptovalutaer. Selv om det er fint å fan­ta­se­re om at de mo­der­ne di­gi­ta­le va­lu­ta­ene slip­per unna kem­ne­rens klør, er sann­he­ten at du skal skat­te av det du tje­ner og ver­di­ene du be­sit­ter.

Fore­mue­ob­jekt

Skatte­eta­ten ser rik­tig nok ikke på Bitcoin og and­re kryptovalutaer som pen­ger på lik lin­je med or­di­næ­re valutaer – i ste­det reg­nes de som et for­mues­ob­jekt, som om­fat­tes av van­li­ge reg­ler for inn­tekts- og for­muebe­skat­ning.

Det be­tyr at pen­ge­ne du tje­ner på han­del og ut­vin­ning er skatte­plik­tig, og det gis også fra­drag for pen­ger du ta­per. Iføl­ge Skatte­eta­ten ut­gjør ge­vinst el­ler tap dif­fe­ren­sen mel­lom inn­gangs- og ut­gangs­ver­di, mi­nus trans­ak­sjons­kost­na­der. Reg­le­ne for inn­tekts­be­skat­ning slår inn når ver­di­ene rea­li­se­res, alt­så når du sel­ger el­ler har ut­vun­net myn­ter. Husk også at det reg­nes som skatte­mes­sig rea­li­sa­sjon når du kjø­per en krypto­va­lu­ta med en an­nen krypto­va­lu­ta, og den fak­tis­ke ver­di­en kan hen­tes fra den ak­tu­el­le mar­keds­plas­sen.

For­mues­katt

Sam­ti­dig er også ver­di­er du be­sit­ter i form av krypto­va­lu­ta, skatte­plik­tig som for­mue ved ut­gan­gen av året. Da fast­set­tes ver­di­en til om­set­nings­ver­di­en i nors­ke kro­ner per 1. ja­nu­ar året etter inn­tekts­året.

Husk at ver­di­ene ikke rap­por­te­res auto­ma­tisk til skatte­eta­ten, så du er selv an­svar­lig for å opp­gi rik­ti­ge ver­di­er i skatte­mel­din­gen. Det kre­ves ikke ved­lagt do­ku­men­ta­sjon, men hvis den etter­spør­res må du blant an­net kun­ne vise til log­ger over trans­ak­sjo­ner fra mar­keds­plas­ser, in­volver­te adres­ser og log­ger fra ut­vin­ning.

Det er også verdt å mer­ke seg at alle som dri­ver det som kan de­fi­ne­res som virk­som­het med krypto­va­lu­ta (kjøp/salg/ ut­vin­ning), er un­der­lagt and­re skatte­reg­ler. Dri­ver du med spo­ra­disk kjøp og salg el­ler ut­vin­ner med Pc-en din reg­nes det ikke som virk­som­het, men hvis du dri­ver i stør­re ska­la over tid kan det være lurt å set­te seg inn i hvil­ke reg­ler som gjel­der. Du fin­ner mer in­for­ma­sjon på skatte­eta­tens nett­si­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.