Hva er en ICO?

ICO-ER lar deg kjø­pe deg inn i helt nye valutaer, men du må pas­se deg for svind­le­re.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Når en ny va­lu­ta star­tes opp, er det van­lig å til­by en så­kalt Ini­ti­al Co­in Of­fe­ring el­ler ICO. Da får in­ves­to­rer kom­me and­re i for­kjø­pet, og kjø­pe seg inn før va­lu­ta­en og nett­ver­ket er of­fi­si­elt lan­sert.

En ICO fun­ge­rer alt­så om­trent som en Ini­ti­al Pub­lic Of­fe­ring (IPO) i ak­sje­mar­ke­det. Sli­ke hol­des ofte når et sel­skap be­stem­mer seg for å gå på børs, og det blir da mu­lig å kjø­pe ak­sjer til en be­stemt pris før han­de­len star­ter for alle. Så be­tyr det at det er lurt å investere i ICO-ER? Sva­ret er av­hen­gig av va­lu­ta­en og til­bu­det du får.

Hvor­for hol­des ICO-ER?

En ICO lar sel­ska­pet bak en ny va­lu­ta hen­te inn pen­ger ved å sel­ge myn­ter di­rek­te til in­ves­to­rer. Pen­ge­ne de får inn kan bru­kes til å ut­vik­le sel­ska­pet og tek­no­lo­gi­en vi­de­re, og even­tu­elt full­fø­re pro­sjek­tet.

For in­ves­to­re­nes del, er for­de­len at de kan kjø­pe tid­lig med håp om at pri­sen på va­lu­ta­en skal sti­ge når den slip­pes of­fi­si­elt og kom­mer i van­lig han­del på mar­keds­plas­ser. Et godt ek­sem­pel er Et­here­um, der ICOen ge­ne­rer­te 18 mil­lio­ner dol­lar i Bitcoin til en pris på 40 cents per stykk. Et­here­um lig­ger i skri­ven­de stund på drøye 500 dol­lar.

Når et sel­skap plan­leg­ger en ICO, leg­ger de ut et do­ku­ment der de opp­gir pro­sjek­tets pla­ner og ut­vik­lings­mål. De in­for­me­rer også om når va­lu­ta­en vil lan­se­res, hva den skal bru­kes til, og hva slags mi­ni­mums­be­løp som må opp­nås. Det bør også frem­kom­me av do­ku­men­tet at pen­ge­ne re­tur­ne­res til in­ves­to­re­ne om ikke mi­ni­mums­be­lø­pet opp­nås. Det­te sis­te punk­tet er vik­tig, for det har vært en del kon­tro­ver­ser rundt ICO-ER og man­ge har vist seg å være svin­del.

En del av pro­ble­met er at ICO-ER ikke er re­gu­lert. Selv om et pro­sjekt frem­står på sam­me måte som en IPO, er det alt­så in­gen ju­ri­dis­ke or­gan du kan gå til om noe går galt. Der­for er ICO-ER for­budt i Ki­na, og fle­re and­re land ser også på mu­lig­he­te­ne for stren­ge­re re­gu­le­ring.

Hvor­dan vir­ker en ICO?

En ICO for­tel­ler deg hvor mye du må be­ta­le i en ek­sis­te­ren­de va­lu­ta, og hvor mye du vil få be­talt i den nye. De kjø­res van­lig­vis som en smart-kon­trakt på Et­here­um-nett­ver­ket, og da er vil­kår og be­tin­gel­ser bakt inn i platt­for­men. Når du da over­fø­rer for­ven­tet be­løp i for ek­sem­pel Et­here­ums egen va­lu­ta Et­her, set­ter smart­kon­trak­ten til side det for­hånds­be­stem­te be­lø­pet i det nye sys­te­met. En god smart­kon­trakt vil også or­ga­ni­se­re re­tur av pen­ge­ne hvis mi­ni­mums­be­lø­pet ikke nås. Så len­ge ICO-EN er le­gi­tim, er det­te alt­så en god løs­ning som er ut­prøvd, gjen­nomtes­tet og sta­bil.

Hvor­dan av­slø­re svind­ler?

Det kan være vans­ke­lig å opp­da­ge en Ico-svin­del, men det er ikke umu­lig. Du må bare gra­ve etter be­vis for at noe be­dra­gersk fore­går, og det kre­ver en del un­der­sø­kel­ser. Først og fremst må du lese pro­sjekt­do­ku­men­tet og fin­ne ut hva slags pro­blem va­lu­ta­en skal løse, hvor­dan den vir­ker, og hva slags mål pro­sjek­tet har.

Man­ge fals­ke ICO-ER gir man­gel­full in­for­ma­sjon, og bru­ker først og fremst so­sia­le medi­er til å re­kla­me­re. På den må­ten kan de frem­stil­le va­lu­ta­en som po­pu­lær, og trek­ke inn mer pen­ger.

Sjekk om det opp­gis et mi­ni­mums­mål for in­ves­te­rin­ger, og hva ut­vik­ler­ne vil få ut av pro­sjek­tet. Det er van­lig at ska­per­ne av en va­lu­ta set­ter av et be­stemt an­tall myn­ter til seg selv, men da leg­ger de sam­ti­dig også inn et for­bud mot å sel­ge seg ut i en tids­pe­rio­de på et be­stemt an­tall år. ICO-ER der ei­er­ne til­de­ler seg selv sto­re meng­der va­lu­ta og kan sel­ge seg ut når som helst, bør an­ses som mis­ten­ke­li­ge.

I sli­ke til­fel­ler få svind­ler­ne først inn sto­re sum­mer på sal­get mens de snak­ker opp va­lu­ta­en, før de sel­ger seg ut og slip­per unna med enda mer pen­ger.

Bør du del­ta i en ICO?

Det er vans­ke­lig å sva­re på om du bør leg­ge pen­ger i en ICO el­ler ikke. På den ene si­den kan du tje­ne sto­re sum­mer, om du kjø­per deg inn i en va­lu­ta som se­ne­re vi­ser seg å bli po­pu­lær. På den and­re si­den er ICO-ER svært ri­si­kab­le. Det fin­nes in­gen his­to­ris­ke data, og det er der­med helt umu­lig å for­ut­si hvil­ken vei pri­sen på en ny va­lu­ta vil gå.

Der­for må vi ad­va­re mot sli­ke in­ves­te­rin­ger, med mind­re du er inn­stilt på å gjø­re grun­di­ge un­der­sø­kel­ser og sam­ti­dig er for­be­redt på å tape alt. For de fles­te er ICO-ER rett og slett for ri­si­kab­le, og det vil være bed­re å investere i etab­ler­te valutaer der det fin­nes mer in­for­ma­sjon og his­to­ris­ke data til­gjen­ge­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.