Hvor­dan kjø­pe krypto­va­lu­ta

Det er over­ras­ken­de en­kelt å kjø­pe krypto­va­lu­ta, og vi vi­ser deg hvor­dan.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Nå som vi har tatt en titt på de vik­tigs­te mar­keds­plas­se­ne, skal vi se på hvor­dan du gjen­nom­fø­rer et kjøp i prak­sis. Vi har brukt en kom­bi­na­sjon av Coin­base og Bi­nan­ce i dis­se ek­semp­le­ne, men frem­gangs­må­ten er gans­ke lik for de fles­te and­re. Vi skal også gå gjen­nom hvor­dan du bru­ker både fiat-pen­ger og krypto­va­lu­ta.

Kjøp med fiat-pen­ger

Det enkleste er å hand­le med van­li­ge pen­ger, for­di du da be­ta­ler med noe du al­le­re­de har. Når du skal kom­me i gang må du uan­sett bru­ke van­li­ge pen­ger én gang, selv om du etter­på går vi­de­re og bare hand­ler mel­lom kryptovalutaer. Til den­ne guid­en bru­ker vi Coin­base, for­di det er den enkleste tje­nes­ten å bru­ke.

Velg din va­lu­ta

Gå til Coin­base, logg inn på kon­to­en din, og velg den va­lu­ta­en du vil kjø­pe. Da får du opp en side som vi­ser den nå­væ­ren­de pri­sen til va­lu­ta­en, og du kan vel­ge å se end­rin­ge­ne den sis­te ti­men, da­gen, uka, må­ne­den, året el­ler over to­tal leve­tid. Sam­ti­dig ser du også inn­hol­det i lomme­bo­ken din. Har du ikke hand­let noe ennå, er den na­tur­lig nok tom.

Kjøp ny va­lu­ta

Trykk på Buy-knap­pen, og velg den va­lu­ta­en du vil kjø­pe. Så kan du skri­ve inn et be­løp, en­ten i nors­ke kro­ner el­ler som an­tall krypto­va­luta­myn­ter (gjer­ne som et de­si­mal­tall). Når du har skre­vet inn et tall får du opp til­sva­ren­de pris, og sam­ti­dig får også opp ge­by­ret du må be­ta­le. Når alt er på plass kan du vel­ge kon­to­en du vil be­ta­le med (du kan også leg­ge til et kre­ditt­kort el­ler føl­ge in­struk­sjo­ne­ne for penge­over­fø­ring), og så tryk­ke på Next. Der­med går han­de­len i gjen­nom, og noen mi­nut­ter se­ne­re blir lomme­bo­ken opp­da­tert med den nye sal­do­en.

Flytt va­lu­ta mel­lom uli­ke mar­keds­plas­ser

Hvis du vil hand­le kryptovalutaer med kryptovalutaer – for ek­sem­pel fra Bitcoin til Ripp­le – må du be­stem­me deg for en frem­gangs­måte. Den enkleste me­to­den er å kjø­pe myn­ter på Coin­base før du over­fø­rer dem vi­de­re til en an­nen mar­keds­plass, og vi vi­ser deg hvor­dan du gjør det med Coin­base og Bi­nan­ce.

Finn måladres­sen

Logg inn på kon­to­en din hos Bi­nan­ce, og vel­ge «Funds, Balances». Her får du en lis­te med kon­to­er, og du må fin­ne frem til va­lu­ta­en du vil bru­ke. Vi bru­ker Bitcoin (BTC) som ek­sem­pel, og ved si­den av va­lu­ta­en kan du klik­ke på «De­po­sit». Da får du en adres­se på skjer­men, som du kan mar­ke­re og ko­piere.

Coin­base vi­ser deg pris­end­rin­ge­ne for din valg­te va­lu­ta. Du blir ty­de­lig in­for­mert om hvor mye krypto­va­lu­ta du vil mot­ta for pen­ge­ne dine.

Over­før pen­ger

Nes­te steg er å gå til Coin­base og trykk på «Accounts», og der­et­ter på Send»-knap­pen som hø­rer til va­lu­ta­en du vil sen­de. Lim inn måladres­sen du ko­pier­te fra Bi­nan­ce (adres­sen må til­hø­re sam­me va­lu­ta som du sen­der), og skriv inn hvor mye du vil sen­de. Even­tu­elt kan du tryk­ke på knap­pen «Send all» for å sen­de alt du har. Til slutt er det bare å tryk­ke på «Con­ti­nue», så blir be­lø­pet over­ført fra Coin­base til Bi­nan­ce. (Husk at du sam­ti­dig be­ta­ler et ge­byr.) Pro­ses­sen kan ta noen mi­nut­ter, og du får be­skjed når det er gjort.

Kjøp med krypto­va­lu­ta

Så fort du har krypto­va­lu­ta på plass på en mar­keds­plass, kan du bru­ke den til å hand­le and­re valutaer. Vi vi­ser deg hvor­dan du gjør det med Bi­nan­ce. Logg deg inn på din Bi­nan­ce­kon­to, og vel­ge «Exchan­ge, Ba­sic». På venst­re side kan du vel­ge mar­ke­det du vil hand­le i (va­lu­ta­en du vil be­ta­le med): Bitcoin, Et­here­um el­ler BNB. Velg den du har pen­ger i, så får du opp en lis­te over valutaer du kan kjø­pe. Du kan tryk­ke på hver av dem for å se pris­ut­vik­lin­gen i det sis­te.

Kjøp va­lu­ta

Når du har valgt va­lu­ta­en du vil kjø­pe, kan du bru­ke «Buy»- bok­sen til å hand­le. Fyll in an­tal­let myn­ter du vil kjø­pe (Bi­nan­ce gir deg be­skjed om hvor mye du har råd til), før du tryk­ker på «Buy» for å gjen­nom­føre han­de­len. Da leg­ger Bi­nan­ce inn ord­ren, og den vil gå i gjen­nom i lø­pet av noen mi­nut­ter. På tids­punk­ter når pri­sen sti­ger og ak­ti­vi­te­ten er stor er det en mu­lig­het for at han­de­len fei­ler, så du må være for­be­redt på å gå gjen­nom pro­ses­sen en gang til om nød­ven­dig.

Du får opp din lomme­bokadres­se hos Bi­nan­ce ved å tryk­ke på De­po­sit-knap­pen. Når pen­ge­ne er på plass hos Bi­nan­ce, kan du hand­le vi­de­re. Det er en­kelt å over­fø­re pen­ger fra Coin­base

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.