Alt du må vite om lomme­bø­ker

Du tren­ger en sik­ker lomme­bok for å ta or­dent­lig vare på va­lu­ta­en din. Vi tar for oss alle mu­lig­he­te­ne.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Alle kryptovalutaer må lag­res i en lomme­bok, og det gir deg kan­skje as­so­sia­sjo­ner til en el­ler an­nen form for fy­sisk be­hol­der med myn­ter på inn­si­den. Nav­net er nok der­for litt mis­vi­sen­de, for en krypto­va­luta­lomme­bok har vel­dig lite til fel­les med en vir­ke­lig lomme­bok, og den bru­kes ikke en­gang til å lag­re pen­ger.

Som vi lær­te da vi tok for oss blok­kje­der på side 8, blir ikke myn­ter lag­ret fy­sisk. I ste­det lag­res alle trans­ak­sjo­ner i den dis­tri­bu­er­te data­ba­sen, og der­med hol­der den også or­den på hvor mye pen­ger alle har.

En lomme­bok er der­for ikke et sted der du opp­be­va­rer pen­ger, men i ste­det et sted der du opp­be­va­rer din «konto­in­for­ma­sjon». Her lag­rer du alt­så din pri­va­te nøk­kel som bru­kes til å ve­ri­fi­se­re at du er deg, og din of­fent­li­ge nøk­kel som bru­kes til å over­fø­re pen­ger til din kon­to. En lomme­bok fun­ge­rer litt som et epost-pro­gram, som har kon­takt med epost­kon­to­en din. I den for­bin­del­se er det også verdt å nev­ne at lomme­bo­ken du vel­ger må være kom­pa­ti­bel med va­lu­ta­en du vil bru­ke.

Den vik­tigs­te opp­ga­ven til en lomme­bok er å be­skyt­te og ta vare på den pri­va­te nøk­ke­len din. Uten den kan du ikke bru­ke krypto­va­lu­ta­en din, og blir den stjå­let av and­re kan de ta pen­ge­ne dine. Husk også at den er umu­lig å gjen­opp­ret­te hvis den skul­le gå tapt.

Send og mot­ta pen­ger

Det fin­nes uli­ke ty­per lomme­bo­ker, men sen­ding og mot­tak av pen­ger fun­ge­rer om­trent likt uan­sett hvil­ken type du bru­ker. Skal du mot­ta pen­ger, fin­ner du bare frem den of­fent­li­ge adres­sen din slik at du el­ler noen and­re kan bru­ke den til å set­te inn pen­ger. Det er en­kelt å fin­ne den­ne adres­sen. Bru­ker du for ek­sem­pel Bi­nan­ce, går du til «Funds, Balances» og klik­ker på «De­po­sit» ved si­den av den

Det er en­kelt å fin­ne adres­sen som lar and­re sen­de pen­ger til deg. Og det er like en­kelt å sen­de pen­ger til and­re.

ty­pen va­lu­ta du skal mot­ta. Adres­sen som kom­mer opp, kan du ko­piere og sen­de til den som skal sen­de deg pen­ger.

Og det er like en­kelt å sen­de pen­ger til and­re også. Alle lomme­bø­ker gir deg en form for «Send»-knapp, og når du tryk­ker på den kan du fyl­le inn mot­ta­ker­adres­se og be­lø­pet du vil sen­de. I Bi­nan­ce går du til «Funds, Balances», og tryk­ker på «Wit­hdraw»-knap­pen.

For­skjel­len mel­lom de uli­ke ty­pe­ne lomme­bø­ker, be­står ho­ved­sa­ke­lig i hvor­dan de lag­rer nøk­le­ne dine, og vi skal se nær­me­re på de uli­ke ty­pe­ne.

On­line-lomme­bok

En on­line-lomme­bok be­fin­ner seg i sky­en, og sli­ke til­bys blant an­net av mar­keds­plas­ser når du opp­ret­ter en kon­to. Den sto­re for­de­len med sli­ke er at de er bru­ker­venn­li­ge, og de gjør det en­kelt for deg å hand­le myn­ter. Kom­mer du i ska­de for å mis­te konto­in­for­ma­sjo­nen din, kan pass­or­det ditt også gjen­opp­ret­tes på sam­me måte som med and­re nett­ba­ser­te kon­to­er.

Ulem­pen er at den pri­va­te nøk­ke­len din opp­be­va­res på noen and­res ser­ver. Blir nett­si­den hack­et, er det der­med en viss fare for at nøk­ke­len og pen­ge­ne dine blir stjå­let.

Pro­gram­va­re­lomme­bok

Pro­gram­va­re­lomme­bø­ker in­stal­le­res og kjø­res på data­ma­ski­nen din. Da be­hol­der du sam­ti­dig den pri­va­te nøk­ke­len på din egen ma­skin, og du har der­med full kon­troll på den selv. Sli­ke lomme­bø­ker lå­ses ofte med en pass­ord­fra­se du må skri­ve ned og ta vare på.

Noen lomme­bø­ker, som for ek­sem­pel den of­fi­si­el­le Bit­coink­li­en­ten Bitcoin Co­re (bitcoin. org/en/down­load), må las­te ned hele blok­kje­den, og den kan opp­ta fle­re hund­re gi­ga­byte. And­re lomme­bø­ker bru­ker Sim­pli­fied Pay­ment Ve­ri­fi­ca­tion (SPV), og det be­tyr at de kob­ler seg til and­re kom­plet­te no­der og hen­ter din konto­ba­lan­se der­fra.

Exo­dus (www.exo­dus.io) er en slik en­kel lomme­bok som støt­ter en lang rek­ke uli­ke kryptovalutaer, og den gjør det en­kelt å sen­de og mot­ta pen­ger.

Ulem­pen med pro­gram­va­re­lomme­bø­ker, er at du ri­si­ke­rer å mis­te både den of­fent­li­ge og pri­va­te nøk­ke­len om ma­ski­nen din kra­sjer el­ler blir stjå­let. Der­for er det vik­tig å ta jevn­li­ge sik­ker­hets­ko­pi­er. Exo­dus har en in­ne­byg­get sik­ker­hets­kopi­funk­sjon, og du kan også over­fø­re lomme­bø­ke­ne dine til en an­nen data­ma­skin med en ve­ri­fi­sert epost-len­ke el­ler en 12 ords pass­ord­fra­se. Fra­sen bør du lag­re på et trygt sted, så du kan gjen­opp­ret­te lomme­bø­ke­ne om nød­ven­dig.

Det fin­nes man­ge uli­ke lomme­bok­pro­gram­mer for PC og Mac, og man­ge al­ter­na­ti­ver for mo­bil også. Prøv for ek­sem­pel BRD (bread­app.com).

Pa­pir­lomme­bok

En pa­pir­lomme­bok gir deg ab­so­lutt høy­est sik­ker­het. Du ge­ne­re­rer både en of­fent­lig og en privat nøk­kel, som du der­et­ter skri­ver ut (el­ler skri­ver ned for hånd) og lag­rer på et trygt sted. Det er en­kelt å lage sli­ke nøk­ler med en nett­side som Wal­let­ge­ne­ra­tor.net, og løs­nin­gen er sik­ker for­di nøk­le­ne ald­ri lag­res noe sted på net­tet. Det er også en­kelt å mot­ta pen­ger – du bare de­ler ut den of­fent­li­ge nøk­ke­len. Mot­tak er der­imot litt mer kom­pli­sert, og det enkleste er å im­por­te­re nøk­le­ne inn i en pro­gram­va­re­lomme­bok som Exo­dus og sen­de der­fra.

Ulem­pen med en pa­pir­lomme­bok, er at det er umu­lig å gjen­opp­ret­te den pri­va­te nøk­ke­len din. Vel­ger du den­ne me­to­den, bør du der­for har en eks­tra kopi på et trygt sted for sik­ker­hets skyld.

Ma­skin­va­re­lomme­bok

En ma­skin­va­re­lomme­bok som for ek­sem­pel Trezor (trezor.io), plug­ges i en Usb-port på Pc-en og kob­ler seg til krypto­va­luta­nett­ver­ket. I og med at de er fra­kob­let det mes­te av ti­den, reg­nes de som eks­tremt sik­re. I til­legg får du gjer­ne mu­lig­het til å gjen­opp­ret­te da­ta­ene ved hjelp av en pass­ord­fra­se, om den skul­le gå tapt el­ler bli ska­det.

Stor­in­ves­to­rer bru­ker ofte ma­skin­va­re­lomme­bø­ker, som de lag­rer på et trygt sted.

Exo­dus er en vel­dig god pro­gram­va­re­lomme­bok. Pa­pir­lomme­bø­ker er full­sten­dig iso­lert fra net­tet. Trezor gir deg både flek­si­bi­li­tet og sik­ker­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.