New­york­co­in

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Ilik­het med Bitcoin, har også grunn­leg­ge­ren av New­york­co­in for­svun­net uten å gi lyd fra seg igjen. Hel­dig­vis har pro­sjek­tet blitt vi­dere­ført av åpen kilde­kode­fel­les­ska­pet.

Selv om nav­net gir inn­trykk av at va­lu­ta­en er låst til byen New York, kan NYC over­fø­res hvor som helst. Iføl­ge den of­fi­si­el­le nett­si­den er den gra­tis å bru­ke, ge­byr­fri og opp til 20 gan­ger ras­ke­re enn Bitcoin. I til­legg er det fle­re fy­sis­ke bu­tik­ker (i New York) som god­tar va­lu­ta­en som be­ta­ling.

Det er pla­ner om å etab­le­re Nyc-mini­ban­ker i lø­pet av 2018, samt å øke an­tall bu­tik­ker som god­tar myn­ten. Etter at fle­re stør­re bør­ser og lomme­bø­ker også har tatt den varmt imot, har NYC etter hvert blitt en vel­dig in­ter­es­sant mynt.

I 2017 opp­lev­de NYC en enorm vekst i takt med at va­lu­ta­en fikk opp­merk­som­het. Li­ke­vel gikk pri­sen som det kom­mer frem av gra­fen, nes­ten rett til bunns etter å ha lig­get på en so­lid topp. Et slikt møns­ter er ofte ille­vars­len­de, for­di det ty­der på at pri­sen har blitt pum­pet opp til det­te ni­vå­et.

Spørs­må­let nå er om New­york­co­in kan fin­ne et sta­bilt pris­nivå og kla­re å hol­de seg der. Kla­rer den det, kan både det at man kan bru­ke va­lu­ta­en i den vir­ke­li­ge ver­den og at den er ge­byr­fri, gjø­re den eks­tremt po­pu­lær og føre til god vekst. Det er li­ke­vel en mu­lig­het for at pri­se­ne vil syn­ke enda mer i fram­ti­den.

Det­te er en mynt det er verdt å hol­de øye med, men vær vel­dig for­sik­tig om du går med pla­ner om å kjø­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.