NEM

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

NEM er en blok­kjede­platt­form som ble lan­sert 21. mars 2015. Et av de sty­ren­de prin­sip­pe­ne til platt­for­men, er å ve­ri­fi­se­re til­li­ten til no­de­ne i nett­ver­ket.

I and­re blok­kje­der må­ler man hvor sunt nett­ver­ket er, ut fra ar­beids­meng­den hver en­kelt node leg­ger ned. NEM bru­ker et om­dømme­sys­tem kalt Ei­gen­trust++, som vur­de­rer hele nett­ver­ket i lys av kva­li­te­ten på det ut­før­te ar­bei­det til no­de­ne. I til­legg bru­ker NEM en al­go­rit­me kalt POI, som står for «proof of im­por­tan­ce», til å tid­fes­te trans­ak­sjo­ner.

I Nem-nett­ver­ket må hver en­kelt node ha 10 000 XEM­myn­ter, og da reg­ner man også med trans­ak­sjo­ne­ne til og fra den en­kel­tes lomme­bok. Det­te er gjort for å opp­ford­re bru­ker­ne til å gjen­nom­føre trans­ak­sjo­ner med XEM, i ste­det for å bare sam­le opp og lag­re dem.

Til­leggs­funk­sjo­ner in­klu­de­rer kryp­tert ut­veks­ling av be­skje­der, og kon­to­er med multi­sig­na­tu­rer. Det sis­te in­ne­bæ­rer at trans­ak­sjo­ner må god­kjen­nes av fle­re bru­ke­re. Det­te øker sik­ker­he­ten, og kan for ek­sem­pel bru­kes til å sik­re en be­drifts pen­ger mot mis­bruk fra utro tje­ne­re.

NEM blir brukt i den kom­mer­si­el­le blok­kje­den Mi­jin, som tes­tes av fi­nans­in­sti­tu­sjo­ner i Ja­pan. Va­lu­ta­en XEM nåd­de et topp­punkt i de­sem­ber 2017, før pri­sen sank ved star­ten av 2018. XEM er en va­lu­ta verdt å føl­ge, både på grunn av tek­no­lo­gi­en og for­di den fun­ge­rer på en an­ner­le­des måte. For­ut­set­nin­gen er at pris­ni­vå­et sta­bi­li­se­rer seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.