Dash

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Dash had­de en fan­tas­tisk av­kast­ning i 2017, og nåd­de top­pen med litt over 7700 kro­ner per mynt. Det­te var en stig­ning fra 85 kro­ner ved be­gyn­nel­sen av året. Trass i at pri­sen sank ved star­ten av 2018 – noe de fles­te krypto­va­luta­pri­se­ne gjor­de – har Dash for­blitt en vik­tig ak­tør på mar­ke­det som det er verdt å hol­de øye med.

Nav­net kom­mer fra «Di­gi­tal Cash», som også for­kla­rer myn­tens hen­sikt – den er de­sig­net for å er­stat­te cash, alt­så kon­tan­ter. En av for­de­le­ne med Dash er at den støt­ter to spe­si­el­le ty­per trans­ak­sjo­ner, nem­lig Pri­vate­send og Instant­send.

Med Pri­vate­send blir iden­tis­ke sen­din­ger smel­tet sam­men til én trans­ak­sjon med fle­re ut­gan­ger. På den må­ten hol­der man pen­ge­nes av­sen­de­re og mot­ta­ke­re skjult. Med tan­ke på den økte re­gu­le­rin­gen in­nen va­luta­han­del, gjør det­te Pri­vate­send in­ter­es­sant.

Instant­send gjør på sin side at Dash kan til­by til­nær­met øye­blik­ke­li­ge trans­ak­sjo­ner, og der­med fun­ge­re om­trent som med kon­tan­ter. And­re valutaer har leng­re trans­ak­sjons­ti­der, noe som skyl­des at det er kom­pli­sert å byg­ge blok­kje­den og ve­ri­fi­se­re ar­bei­det.

I til­legg til tra­di­sjo­nel­le ut­vin­nings­no­der som la­ger nye blok­ker, har Dash enda et nivå med no­der som de kal­ler mas­terno­des. Hver en­kelt mas­terno­de må ha 1000 Dash, og ved si­den av å kon­trol­le­re res­ten av nett­ver­ket tar de seg av Pri­vate­send og Instant­send.

En unik side ved Dash er også at 10% av blokk­be­løn­nin­ge­ne auto­ma­tisk går til å fi­nan­siere ut­vik­lin­gen av Dash, uli­ke in­te­gra­sjo­ner og de an­sat­te. Det­te gjør Dash til et in­ter­es­sant pro­sjekt, som fort kan re­sul­te­re i vekst igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.