Mo­nero

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Mo­nero er en an­nen krypto­va­lu­ta som er ut­vik­let med tan­ke på å iva­re­ta per­son­vern. Selv om data­ba­sen er of­fent­lig, er nett­ver­ket la­get slik at både av­sen­der, mot­ta­ker og trans­ak­sjons­pro­ses­sen hol­des skjult. Mo­nero har den sis­te ti­den fått mye opp­merk­som­het, tak­ket være sta­dig øken­de re­gu­le­ring og over­vå­king fra myn­dig­he­ter. Det har også kom­met på­stan­der om at nett­ver­ket blir brukt av kri­mi­nel­le or­ga­ni­sa­sjo­ner.

Mo­neros vekt­leg­ging av per­son­vern gjør at nett­ver­ket får man­ge bru­ke­re som egent­lig har and­re myn­ter. For å be­skyt­te seg selv veks­ler de sin va­lu­ta inn i Mo­neros XMR, før de over­fø­re pen­ge­ne vi­de­re på en sik­ker måte til en an­nen va­luta­type. Tross at Mo­nero er svært sik­ker blir kon­ver­te­rin­ge­ne li­ke­vel re­gist­rert ved de ak­tu­el­le bør­se­ne, og me­to­den har der­med sine svak­he­ter.

Mo­nero kan ut­vin­nes med PCens ho­ved­pro­ses­sor, noe som har ført til at en­kel­te nett­si­der har byg­get ut­vin­nings­pro­gram­vare inn i si­de­ne sine. Når det duk­ker opp en bru­ker, blir data­ma­ski­nen de­res der­med brukt til å ut­vin­ne Mo­nero. Det­te kan gjø­res etter at man har fått til­la­tel­se som et al­ter­na­tiv til an­non­se­ring, men noen nett­ste­der har gjort det­te uten å opp­ly­se om det. I til­legg har kri­mi­nel­le smit­tet and­re nett­si­der med ut­vin­nings­pro­gram­vare, i håp om å skaf­fe seg myn­ter ved å ut­nyt­te til­fel­di­ge bru­ke­res data­ma­ski­ner.

Mo­nero had­de et opp­sving i 2017, og selv om pri­sen fikk en ned­gang i 2018 har den stort sett vært re­la­tivt sta­bil og be­vist at va­lu­ta­en kan stå på egne bein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.