NEO

BI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

NEO er en ki­ne­sisk krypto­va­lu­ta, som kan min­ne om Et­here­um. Den er byg­get for å lag­re smart­kon­trak­ter, og for ut­vik­ling av di­gi­ta­le ver­di­er.

På inn­si­den av nett­ver­ket kan Neo-va­lu­ta­en bru­kes til å sam­le opp GAS to­kens, som der­et­ter blir brukt til å be­ta­le for be­reg­ning og ge­ne­re­ring av smart­kon­trak­ter.

Det in­ter­es­san­te er at den mins­te en­he­ten er 1 NEO, og den­ne kan ikke de­les opp i mind­re en­he­ter. Det­te skil­ler NEO fra and­re kryptovalu­taer, som kan hand­le med langt mind­re en­he­ter av en mynt. I til­legg er NEO de­sig­net for å være lyn­rask, og nett­ver­ket kan støt­te opp til 10 000 trans­ak­sjo­ner i se­kun­det. I kom­bi­na­sjon med bru­ken av smart­kon­trak­ter, har det­te ført til at NEO har fått stor opp­slut­ning. Re­sul­ta­tet ble at den gjor­de det umå­te­lig bra gjen­nom hele 2017, og fram til star­ten av 2018. I midt­en av fe­bru­ar opp­lev­de den der­imot en be­ty­de­lig pris­ned­gang.

Ki­na er ikke spe­si­elt venn­lig inn­stilt til kryptovalu­taer, men NEO har an­strengt seg for å føl­ge spille­reg­le­ne. Det­te er grun­nen til at Ki­nas størs­te krypto­va­lu­ta ser ut til å kun­ne gjø­re det bra det­te året, i mot­sening til man­ge and­re valutaer.

NEO fort­set­ter å være en in­ter­es­sant va­lu­ta for det asia­tis­ke mar­ke­det. Nøk­ke­len til suk­sess for den­ne myn­ten, har vært at de hele ti­den har holdt et øye med både pris­ni­vå­et og Ki­nas lo­ver for re­gu­le­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.