EOS

BLI KJENT MED VA­LU­TA­ENE

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

EOS er et vel­dig in­ter­es­sant pro­sjekt. Eos-blok­kje­den, som er ut­vik­let av sel­ska­pet block.one, skal etter pla­nen slip­pes med åpen kilde­kode 1. juni 2018.

Den­ne platt­for­men er mye mer enn en van­lig va­lu­ta, og la­get for å være en ska­ler­bar platt­form for smart­kon­trak­ter og de­sen­tra­li­sert lag­ring. I til­legg er den la­get for å kun­ne ska­le­re uten de pro­ble­me­ne som Bitcoin har er­fart, sam­ti­dig som den fjer­ner trans­ak­sjons­ge­by­rer.

I til­legg til at den er en en­het med ver­di, sør­ger EOSva­lu­ta­en for til­gang til både bånd­bred­de og lag­ring inn­ad i nett­ver­ket. Iføl­ge ut­vik­ler­ne av platt­for­men, re­pre­sen­te­rer hver mynt en an­del. Det be­tyr at hvis du ei­er 1% av EOS­myn­te­ne, kan du bru­ke 1% av nett­ver­kets til­gjen­ge­li­ge bånd­bred­de. Eier­skap i EOS gir også ei­er­ne rett til å stem­me og del­ta i sty­rin­gen av blok­kje­den.

EOS blir om­talt som det førs­te de­sen­tra­li­ser­te ope­ra­tiv­sys­te­met, og på den må­ten blir det mu­lig å kjø­re de­sen­tra­li­ser­te ap­pli­ka­sjo­ner. Det­te gjør EOS til et vel­dig spen­nen­de pro­sjekt. I skri­ven­de stund var det mu­lig å bru­ke Et­here­um for å del­ta i det førs­te sal­get av 1 mil­li­ard EOS ( eos.io/in­struc­tions), før den of­fi­si­el­le lan­se­rin­gen av EOS­nett­ver­ket.

Å bli bru­ker er mer kom­pli­sert enn med en del and­re valutaer, men så skil­ler også EOS seg ut fra kon­kur­ren­te­ne. Vi an­be­fa­ler å lese in­for­ma­sjo­nen på EOS­nett­si­de­ne nøye før du tar en av­gjø­rel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.