Hva an­net kan blok­kje­der bru­kes til?

Blok­kje­der bru­kes ikke bare til å kon­trol­le­re valutaer – de kan end­re hvor­dan ver­den fun­ge­rer.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Som vi kom inn på da vi så nær­me­re på blok­kje­der på side 10, er de ikke av­hen­gi­ge av en va­lu­ta for å fun­ge­re. Tvert imot er tek­no­lo­gi­en bare en me­to­de man bru­ker for å opp­ret­te en sik­ker data­base som er til­nær­met umu­lig å hacke. Der­for an­ser etter hvert man­ge sel­ska­per blok­kje­der som en bed­re måte å drif­te virk­som­he­ten sin på, og de fin­ner sta­dig nye bruks­om­rå­der for tek­no­lo­gi­en. Her får du en over­sikt over noen av de vik­tigs­te.

Uten­lands­be­ta­lin­ger

Har du noen gang prøvd å fore­ta en uten­lands­be­ta­ling, har du nok fort opp­da­get at det blir vel­dig kost­bart og går vel­dig tregt. Pro­ble­met er at det in­ter­na­sjo­na­le bank­sys­te­met er in­ef­fek­tivt og dyrt å bru­ke.

Blok­kje­der kan være en god løs­ning på det­te pro­ble­met, for­di den bru­ker krypto­va­lu­ta som over­fø­rings­me­to­de. Tak­ket være dis­tri­bu­sjons­nett­ver­ket blir be­ta­lin­ger be­ty­de­lig ras­ke­re og bil­li­ge­re å gjen­nom­føre enn med van­li­ge va­luta­ty­per, uan­sett hvor i ver­den.

Bitcoin er tro­lig ikke va­lu­ta­en som er best eg­net for

den­ne ty­pen løs­nin­ger, men Ripp­le er på sin side ut­vink­let for akku­rat den­ne ty­pen bruk. I til­legg job­ber IBM med sitt eget be­ta­lings­nett­verk, som skal gjø­re noe lik­nen­de. Uan­sett er det åpen­bart at bruk av blok­kje­der vil føre til bil­li­ge­re uten­lands­be­ta­lin­ger.

Ver­fi­se­ring av ID

Når du for ek­sem­pel skal søke lån i en bank el­ler re­gist­re­re deg på et lege­kon­tor, må du be­vi­se hvem du er. Det sto­re pro­ble­met er at all den­ne be­vis­fø­rin­gen er gru­somt re­pe­ti­tiv og tar man­ge ar­beids­ti­mer å ve­ri­fi­se­re.

Løs­nin­gen kan være et ve­ri­fi­se­rings­sys­tem ba­sert på blok­kje­der, som sel­ska­per og of­fent­li­ge eta­ter de­ler seg imel­lom. Ved å bru­ke en privat nøk­kel, kan man ska­pe et nytt iden­ti­tets­do­ku­ment som lag­res i en blok­kje­de. Det­te iden­ti­tets­do­ku­men­tet må ve­ri­fi­se­res ved førs­te gangs bruk, og der­et­ter kan sel­ska­per bru­ke din blok­kje­deID for fram­ti­di­ge ve­ri­fi­se­rin­ger. Vips så er pro­ble­met løst, og plut­se­lig er alle søk­na­der mye enk­le­re å gi seg i kast med.

For­sik­rings­krav

Blok­kje­der kan re­vo­lu­sjo­ne­re må­ten for­sik­rings­sel­ska­per hånd­te­rer krav på. I dag er det res­surs­kre­ven­de å sam­le inn be­vis, og for­sik­rings­sel­ska­pe­ne har et luk­ket sys­tem som gjør det vans­ke­lig å se hvor kra­vet ditt til en­hver tid be­fin­ner seg.

I en blok­kje­de kan all in­for­ma­sjon om kra­vet ditt sam­les på ett trygt sted, og på den må­ten blir det let­te­re for sel­ska­pet å be­hand­le sa­ken mens sys­tem­te sam­ti­dig blir mer åpent og gjen­nom­sik­tig.

Eier­skaps­be­vis

Det kan være vans­ke­lig å be­vi­se at man ei­er noe, men blok­kje­der har mak­ten til å end­re på det­te. Mest sann­syn­lig vil vi be­gyn­ne med stør­re gjen­stan­der, som hus og bi­ler. Ved å bru­ke en blok­kje­de, blir det enk­le­re å over­fø­re dis­se ver­di­ful­le va­re­ne mel­lom for­skjel­li­ge ei­ere for­di den på hvert sta­di­um i pro­ses­sen be­vi­ser hvem som ei­er hva. Og når kje­den er på plass, blir det både enk­le­re og bil­li­ge­re å spo­re va­rens his­to­rikk.

Det­te tren­ger ikke bare gjel­de va­rer med høy ver­di hel­ler. Mind­re gjen­stan­der kan spo­res fra fab­rikk til bu­tikk, og slik be­vi­ses eier­skap og ekt­het. I til­legg kan det være nyt­tig å kun­ne be­vi­se at du er eie­ren av verdi­gjen­stan­der, når du øns­ker å for­sik­re dem.

Smar­te­re be­ta­lin­ger

Hvis du kjø­per en vare fra en nett­bu­tikk i dag, og den vi­ser seg å være øde­lagt el­ler ikke duk­ker opp når den skal, er det opp til deg å prø­ve å heve kjø­pet el­ler få pen­ge­ne til­bake­ført til bank­kor­tet ditt. Med blok­kje­der kan det­te for­enk­les ved hjelp av smart­kon­trak­ter.

Med en smart­kon­trakt kan du av­ta­le be­ta­ling for en vare, men kon­trak­ten be­ta­ler først ut sum­men når du har mot­tatt va­ren. På den må­ten er det let­te­re å få pen­ge­ne til­ba­ke, om du mot­tar feil vare el­ler sen­din­gen ikke duk­ker opp. Slik kan må­ten vi be­ta­ler for va­rer på, end­re seg dras­tisk i frem­ti­den.

Smart­kon­trak­ter kan alt­så bru­kes in­nen en rek­ke uli­ke bran­sjer. Ikke bare spa­rer det tid og ar­beid – smart­kon­trak­ter gjør også sel­ska­per mer gjen­nom­sik­ti­ge og an­svars­ful­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.