Hva skjer med tapte Bit­coins?

Mil­lio­ner av Bit­coins har for­svun­net på vei­en, men er de vir­ke­lig borte for godt?

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Sik­ker­het er selve hjer­tet i Bitcoin og and­re kryptovalutaer, og den pri­va­te nøk­ke­len må bru­kes for å ad­mi­ni­stre­re mid­le­ne. Pro­ble­met er at hvis den pri­va­te nøk­ke­len blir borte, for­svin­ner også mid­le­ne. Folk har tapt man­ge mil­lio­ner på den­ne må­ten ( se side 98). Men hva skjer egent­lig med den tapte va­lu­ta­en, og blir den fak­tisk borte for godt?

Umu­lig å gjen­opp­ret­te

Tak­ket være blok­kje­der, er alle trans­ak­sjo­ner som til­hø­rer den of­fent­li­ge nøk­ke­len til en lomme­bok syn­li­ge. Li­ke­vel kan du hver­ken flyt­te el­ler sel­ge Bit­coins uten den pri­va­te nøk­ke­len. Som et re­sul­tat av det­te er kun 78% av de drøyt 17 mil­lio­ner ek­sis­te­ren­de Bit­coins i sir­ku­la­sjon. Det be­tyr at cir­ka 2 mil­lio­ner Bit­coins, med en mar­keds­ver­di i skri­ven­de stund på rundt 178 mi­li­ar­der kro­ner, har gått tapt. Det er med and­re ord sto­re sum­mer som har blitt borte mel­lom de di­gi­ta­le sofap­u­te­ne.

Det sto­re pro­ble­met med må­ten Bitcoin og and­re kryptovalutaer er kon­stru­ert på, er at sik­ker­hets­ni­vå­et gjør at det strengt tatt ikke fin­nes noen måte å gjen­opp­ret­te da­ta­ene på. Å prø­ve å hacke den pri­va­te nøk­ke­len er eks­tremt vans­ke­lig – så vans­ke­lig at det med da­gens ma­skin­vare kan ta man­ge tu­sen år å gjen­opp­ret­te en tapt nøk­kel.

Det er kan­skje også like greit, for hvis det var lett å lage en ny privat nøk­kel had­de vi nok sett en bøl­ge av Bit­coin­ty­ve­ri­er for len­ge si­den. Så er det over­ho­det noe man kan gjø­re?

Gjen­opp­ret­tings­fir­ma­er

En tapt privat nøk­kel tren­ger ikke å være slut­ten på alt, og det fin­nes fir­ma­er som kan hjel­pe med å gjen­opp­ret­te tapte Bit­coins. Hvis du for ek­sem­pel hus­ker de­ler av pass­ord­fra­sen til den pri­va­te nøk­ke­len din, kan det være et skritt på vei­en. De kan også hjel­pe deg å lete gjen­nom data­ma­ski­nen og kon­to­er på mar­keds­plas­ser for å fin­ne nøk­ke­len. Det er fort­satt in­gen ga­ran­ti for at det vil lyk­kes, men det gir deg i det mins­te et ør­lite håp.

Frem­ti­den

Ti­den går frem­over, og det sam­me gjør data­ver­de­nen. Noe som er umu­lig å gjø­re i dag, kan kan­skje være mu­lig i frem­ti­den. Med åre­ne for­flyt­ter vi oss kan­skje inn i en tid hvor da­gens kryp­to­gra­fi ikke er sik­ker len­ger. Bru­ke­re med ak­ti­ve lomme­bø­ker vil da kan­skje byt­te til et sys­tem med høy­ere grad av sik­ker­het.

Sam­ti­dig kan lomme­bø­ker som ikke flyt­tes, bli et mål for ak­tø­rer som øns­ker å gjen­opp­ret­te de tapte myn­te­ne og tje­ne sto­re sum­mer. Det gjen­står å se hvor­dan det­te skal lø­ses med lo­ver og re­gu­le­rin­ger.

Bit­coins etter dø­den

Et an­net pro­blem er hva som skjer med Bit­coins når du dør. Det kor­te sva­ret er at myn­te­ne dine vil være tapt for all­tid, med mind­re du gir de etter­lat­te in­struk­ser om hvor­dan de kan gjen­opp­ret­tes.

På bak­grunn av alle dis­se pro­ble­me­ne, an­be­fa­ler vi sterkt at du plas­se­rer dine Bit­coins i en sik­ret lomme­bok med mu­lig­he­ter for gjen­opp­ret­ting, en­ten av deg el­ler noen i fa­mi­li­en din. ( se side 46).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.