Opp- og ned­tu­rer med Bitcoin

Bitcoin har ført til både opp- og ned­tu­rer for man­ge. Her er noen av de bes­te his­to­rie­ne.

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Innhold -

Iman­ge år etter at Bitcoin ble lan­sert, var de ikke verdt spe­si­elt mye. Fak­tisk tok det så lang tid før ver­di­en steg at folk ro­tet bort pass­ord og de pri­va­te nøk­le­ne sine el­ler kas­tet bort myn­te­ne på tull, bare for å se­ne­re fin­ne ut at de had­de gått glipp av en for­mue. Her er de bes­te his­to­rie­ne.

Kas­tet i søp­la

Bri­tis­ke Ja­mes How­ells ble tid­lig opp­tatt av Bitcoin, og sam­let opp 7500 myn­ter i 2009. Da han søl­te brus på lap­to­pen hvor lomme­bo­ken var lag­ret, tok han ut hard­dis­ken og la den i en skuff. Der ble den lig­gen­de til han kas­tet den i 2013, etter å ha glemt alt som had­de med Bitcoin å gjø­re.

Da han om­si­der inn­så hva som be­fant seg på hard­dis­ken, reg­net han seg fram til at myn­te­ne på det tids­punk­tet had­de en ver­di på 4,6 mill. pund (45 mil­lio­ner kr). Spo­ler vi kjapt fram til de­sem­ber 2017, had­de ver­di­en ste­get til nes­ten 800 mil­lio­ner kro­ner.

How­ells har imid­ler­tid fort­satt ikke gitt opp hå­pet, og han prø­ver nå å få til­la­tel­se til å gra­ve på den lo­ka­le søp­pel­fyl­lin­gen i et for­søk på å fin­ne igjen hard­dis­ken.

Piz­za med Bit­coin­smak

22. mai 2010 be­tal­te Lasz­lo Ha­nyec 10 000 BTC for to piz­za­er fra Do­mi­no’s. Nei, han var ikke riv rus­ken­de gal, for på den ti­den var ikke den sum­men med Bit­coins verdt mer enn pri­sen på to piz­za­er (drøyt 300 kr). I dag hol­der Twit­ter-kon­to­en @bit­coin_pom deg opp­da­tert på hvor mye piz­za­ene er verdt i da­gens pen­ger. I de­sem­ber 2017 nåd­de pri­sen en topp på 1,5 milliarder kro­ner.

Vid­un­der­ma­skin for gjen­opp­ret­ting

I 2013 kjøp­te Philip Neu­mei­er 15 Bit­coins for 260 dol­lar (rundt 2000 kr). I de­sem­ber 2017 så han pri­sen sky­te i væ­ret til nes­ten 300 000 dol­lar (rundt 2 mil­lio­ner kr). Dess­ver­re for Neu­mei­er kla­rer han ikke å hus­ke det kom­pli­ser­te pass­or­det han tren­ger for å kun­ne ta ut pen­ge­ne sine.

Neu­mei­er har blant prøvd hyp­no­se i håp om å kla­re å hus­ke pass­or­det, og han har også byg­get en su­per­data­ma­skin for å prø­ve å knek­ke ko­den. Den halv­an­nen me­ter høye data­ma­ski­nen er plas­sert i en vann­tank med 1200 li­ter vann som hol­der den av­kjølt. Dess­ver­re er det ikke vel­dig sann­syn­lig at han vil kla­re å gjen­opp­ret­te noe som helst, for det kan ta 300 år før ma­ski­nen når må­let. «Da er jeg nok rundt 332 år gam­mel, og for­hå­pent­lig­vis er Bitcoin fort­satt verdt noe», ut­tal­te Neu­mei­er til Wall Stre­et Jour­nal.

En til­fel­dig mil­lio­nær

Rap­pe­ren 50 Cent er­klær­te seg kon­kurs i 2015, etter å ha brukt opp hele for­muen sin. Da viss­te han imid­ler­tid ikke at han skul­le bli Bitcoin-mil­lio­nær. I 2014 slapp han nem­lig al­bu­met Ani­mal Am­bition, og ga sam­ti­dig fan­sen mu­lig­het til å be­ta­le med Bitcoin. Etter å ha sam­let opp 700 Bit­coins, tenk­te han ikke noe mer på det.

Det var først da Bitcoin be­gyn­te å få opp­merk­som­het i me­dia, at 50 Cent for­sto at han satt på drøyt 8 mil­lio­ner dol­lar (rundt 60 mil­lio­ner kr) i star­ten av 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.