Bru­kes kryptovalutaer av kri­mi­nel­le?

Bitcoin og andre digitale valutaer - - Kapittel 1 -

En av be­kym­rin­ge­ne rundt kryptovalutaer, er at de bru­kes av kri­mi­nel­le til å flyt­te pen­ger og be­ta­le for ulov­li­ge va­rer og tje­nes­ter. Det fin­nes be­vi­ser for at det­te skjer, og ano­ny­mi­te­ten gjør det vans­ke­lig for myn­dig­he­ter og and­re or­ga­ni­sa­sjo­ner å spo­re hvor pen­ge­ne kom­mer fra og sen­des.

I prak­sis er det imid­ler­tid ikke så mye man fak­tisk får kjøpt med kryptovalutaer, og på et el­ler an­net tids­punkt må de kon­ver­te­res til­ba­ke til van­li­ge pen­ger med en veks­lings­tje­nes­te. Der­for har en del lands myn­dig­he­ter be­gynt å re­gu­le­re sli­ke veks­lings­tje­nes­ter, og det kre­ves gjer­ne at alle kon­to­er er ve­ri­fi­sert med ekte navn og adres­se. På den må­ten hol­der man en viss kon­troll med hva kryptovalutaer bru­kes til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.